Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Framtiden för textil efter 2005

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Framtiden för textil efter 2005

För att förbereda sig inför avskaffandet av importkvoterna den 1 januari 2005 har Europeiska kommissionen inrättat en högnivågrupp med uppgift att utfärda rekommendationer för att förbättra konkurrenskraften hos EU:s textilindustri. I detta meddelande undersöker kommissionen ett antal konkreta åtgärder som högnivågruppen rekommenderat och drar de relevanta slutsatserna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 13 oktober 2004 med titeln Textilier och konfektion efter 2005 – Rekommendationer från högnivågruppen för textilier och konfektion [KOM(2004) 668 slutlig – ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Avtalet om textilier och konfektion inom ramen för WTO och alla importrestriktioner för textilier och konfektion till följd av det avtalet upphävdes den 1 januari 2005. För att förbereda sig för detta inrättade kommissionen i början av 2004 en högnivågrupp för textilier och konfektion. Gruppen bestod av företrädare för kommissionen, Europaparlamentet och vissa medlemsländer, näringslivsrepresentanter, återförsäljare och importörer, europeiska handelssammanslutningar, fackföreningar och företrädare för lokala textil- och konfektionssammanslutningar. Den hade till uppgift att utfärda rekommendationer för att förbättra sektorns konkurrenskraft och förbereda den för kommande utmaningar.

Den ekonomiska situationen för textilsektorn har varit svår. Produktionen och sysselsättningen minskade kraftigt mellan 2000 och 2003. Europeiska unionen (EU) presterade sämre på sina viktigaste exportmarknader. Växelkursen mellan US-dollarn och euron gjorde priserna på dess produkter mindre konkurrenskraftiga. Utvecklingen i Europa-Medelhavsområdet och förberedelserna inför avskaffandet av kvoterna ledde dessutom till att produktionen flyttades.

Högnivågruppen lade fram sina första rekommendationer (EN) den 30 juni 2004. I detta meddelande undersöker kommissionen rekommendationerna på fem olika områden.

Forskning och innovation

På området forskning och utveckling stöder kommissionen flera initiativ som föreslagits av högnivågruppen, t.ex. inrättande av en europeisk teknikplattform för textilier och konfektion. Dessutom inbjuds sektorn att delta i gemenskapsprogram på området, t.ex. sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Textilsektorn kan också förbättra förvaltningen av försörjningskedjan genom initiativ för att utveckla informationssamhällets teknik.

Utbildning, fortbildning och sysselsättning

Kommissionen understryker vikten av den sociala dialogen för att reformer ska kunna genomföras på området. Man konstaterar, i likhet med högnivågruppen, att det finns ett behov av en EU-strategi för livslångt lärande för textilsektorn och att en bättre överensstämmelse mellan tillgång och efterfrågan på utbildning måste säkras. Man fäster också uppmärksamheten på EU-program som erbjuder finansieringsmöjligheter, t.ex. Leonardo da Vinci-programmet och vissa delar av Europeiska socialfonden.

Andra konkurrensrelaterade frågor

Kommissionen granskar flera konkurrensrelaterade frågor, t.ex. följande:

  • Reach (DE)(EN)(FR): Textilindustrin är en stor kemikalieanvändare. Kommissionen tänker därför undersöka kemikaliepolitikens inverkan på sektorn.
  • Immateriella rättigheter: Kommissionens mål är att säkra efterlevnaden av immateriella rättigheter i länder utanför EU, öka rättighetshavarnas kunskap om förfalskning och bekämpa förfalskning och piratkopiering. Man planerar därför att skapa en webbplats om immateriella rättigheter och att genomföra seminarier och nätverksmöten.
  • Tillgång till finansiering: Små och medelstora företag har stora svårigheter att få kredit. Flera finansiella gemenskapsinstrument har därför inrättats, t.ex. handlingsplanen för finansiella tjänster, som gör det möjligt att bidra till de små och medelstora företagens finansiering.

Regionala aspekter

På det regionalpolitiska området rekommenderar inte kommissionen någon sektorsinriktad strategi. Det är dock nödvändigt att föregripa utvecklingen inom sektorn och att inrätta lämpliga program för att dämpa de socioekonomiska följderna för de regioner där textilsektorn dominerar. Medlemsländerna ska dessutom avsätta ett belopp motsvarande 1 % av det årliga stödet från strukturfonderna till konvergensmålet och 3 % av det årliga stödet till målet regional konkurrenskraft och sysselsättning, i syfte att ha täckning för oförutsedda lokala eller sektoriella kriser i samband med ekonomisk och social omstrukturering eller till följd av liberaliseringen av handeln.

Handelspolitiska frågor

När det gäller handelspolitiken undersöker kommissionen fyra frågor av avgörande betydelse för de europeiska textilföretagens konkurrenskraft:

  • Fullbordande av Europa-Medelhavsområdet: Det är mycket viktigt för textilsektorn att frihandelsområdet mellan EU och Medelhavsländerna inrättas, eftersom hela produktionskedjan då kan behållas nära den europeiska marknaden och vinster därmed kan göras i fråga om kostnader, kvalitet och närhet. Kommissionen koncentrerar sig därför på ingåendet av frihandelsavtal mellan de berörda länderna.
  • Tillgång till marknader: Kommissionen strävar efter en marknadsöppning samtidigt som man främjar rättvisa konkurrensvillkor, framför allt inom ramen för förhandlingarna enligt agendan från Doha. Kommissionen kommer också att fortsätta att uppmana WTO-medlemmarna att sänka sina tullar till lägsta möjliga nivå och att avskaffa icke-tariffära handelshinder.
  • Kinesisk import: Kommissionen har föreslagit att den kinesiska importen ska övervakas med hjälp av tulldeklarationer. Man har redan tagit initiativet till en kontinuerlig dialog med de berörda kinesiska myndigheterna.
  • Handelspolitiska skyddsåtgärder: Kommissionen har utarbetat riktlinjer, särskilt för tillämpningen av skyddsklausuler, och har tagit initiativ till att underlätta tillämpningen av de befintliga handelspolitiska skyddsåtgärderna.

Kommissionen framhåller avslutningsvis att alla dessa åtgärder bör vidtas genom initiativ på nationell och regional nivå. Kommissionen rekommenderar också att högnivågruppen fortsätter sitt arbete med att undersöka konsekvenserna av avskaffandet av kvoterna.

Senare utveckling

Högnivågruppen har fortsatt att sammanträda sedan kvoterna avskaffades. Bland annat har den uttryckt sitt stöd för Shanghaiavtalet av den 10 juni 2005. I detta avtal föreskrivs en anpassningsperiod på tre år under vilken ökningstakten för textilimport från Kina begränsas inom vissa kategorier. Efter en kris då kinesiska textilier blockerades i EU:s hamnar sedan importkvoterna överskridits, enades EU och Kina den 5 september 2005 om ett avtal som syftade till att häva blockaden mot import av textilprodukter från Kina.

Den 18 september 2006 antog högnivågruppen en uppföljningsrapport med titeln ”Europeisk textil- och konfektionsindustri i en omgivning utan kvoter” (EN). Man konstaterar att vågen av lågprisimport från Asien inte fått den omfattning man fruktat och uppskattar att EU kommer att kunna behålla sitt tekniska försprång åtminstone fram till 2020. Sektorn är emellertid i behov av en omfattande omstrukturering. Högnivågruppen rekommenderar företagen att öka sitt samarbete, skapa stora koncerner och inrikta sina insatser på innovation och utveckling.

Verksamheten i högnivågruppen för textilier och konfektion upphörde visserligen formellt sett i september 2006, men medlemmarna underströk vikten av att fortsätta bevaka utvecklingen inom sektorn och att under 2007 sammanfatta de framsteg som gjorts med genomförandet av de rekommenderade åtgärderna.

See also

Mer information om EU:s industripolitik för textilsektorn finns på sidan Textilier och konfektion på GD Näringslivs webbplats.

Senast ändrat den 26.09.2007

Top