Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Företagsöverlåtelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Företagsöverlåtelser

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM (2006) 117 slutlig) - Företagsöverlåtelser – Kontinuitet genom en ny start

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

 • I det framhövs hur framgångsrika företagsöverlåtelser erbjuder betydande utsikter för tillväxt och sysselsättning och att de därför är väldigt viktiga för att förhindra att företag läggs ner på grund av juridiska och skattemässiga hinder som blockerar deras överlåtelse-
 • Detta meddelande från Europeiska kommissionen innehåller rekommendationer till länderna i Europeisla unionen (EU) om skapandet av lämpliga villkor för företagsöverlåtelser.

VIKTIGA PUNKTER

 • När en företagare går i pension är företaget alltför ofta dömt att upphöra. På grund av juridiska, skattemässiga och psykologiska hinder misslyckas många företagsöverlåtelser, även om det handlar om sunda företag. Det är inte lätt att hitta en efterträdare, särskilt som företag numera oftare överlåts till utomstående än inom familjen. Dessutom föredrar de flesta européer att vara anställda, och företagarna är mer intresserade av att starta än att ta över ett företag.
 • Ändå finns det många fördelar med att ta över en befintlig rörelse (befintlig produktionsstruktur, kundstock, kunnande, etablerat namn osv.). Lyckade företagsöverlåtelser har också positiva effekter på tillväxten och spelar därmed en viktig roll i arbetet för att uppnå målen i Europa 2020-strategin. Befintliga företag bevarar i genomsnitt fem jobb, medan nya företag i genomsnitt alstrar två jobb.
 • Företagsöverlåtelser är en företeelse som kommer att öka mycket i omfattning under det kommande årtiondet. En tredjedel av företagarna i EU kommer att gå i pension under de kommande tio åren. Uppskattningsvis 690 000 små och medelstora företag och 2,8 miljoner anställda kommer att beröras varje år. Det är därför nödvändigt att skapa lämpliga förutsättningar för företagsöverlåtelser.
 • Kommissionen föreslår därför EU-länderna ett antal förbättringar, bl.a. följande:
 • 1.

  Ägna företagsöverlåtelser större politisk uppmärksamhet

EU-länderna bör konsekvent framhålla företagsöverlåtelse som ett alternativ till nyföretagande. I alla sammanhang där nyföretagande främjas bör de alltså överväga om samma initiativ också kan tillämpas på överlåtelser.

 • 2.

  Öka medvetenheten hos aktörerna

 • I dag görs otillräckliga insatser för att öka medvetenheten. Bara hälften av EU-länderna har vidtagit åtgärder av det slaget. Potentiella nya företagare bör i likhet med avgående företagare ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom det i många fall kan vara ett bra alternativ att ta över en befintlig rörelse i stället för att starta en ny. Kommissionen rekommenderar därför insatser för att öka medvetenheten hos företagarna, t.ex. med hjälp av handelskammare och andra samtalspartner som skatterådgivare, revisorer eller banker, så att överlåtelserna planeras tillräckligt långt i förväg.
 • Kommissionen uppmanar också EU-länderna att främja system för mentorskap för att hjälpa företagarna i samband med överlåtelsen.
 • Slutligen bör EU-länderna överväga direkta metoder för att öka medvetenheten hos företagarna, t.ex. personliga brev till företagare över en viss ålder.
 • 3.

  Underlätta ändringar av företagens associationsform

Successionsavtal, delägaravtal, bildande av aktiebolag eller omstrukturering är juridiska verktyg som kan användas för att undvika att lägga ned ett företag. Exempelvis innebär successionsavtal, som är förbjudna i ganska många länder, delägaravtal eller bildande av aktiebolag att företagets fortlevnad kan tryggas om ägaren eller en av delägarna avlider. Byte av associationsform för ett företag innan det överlåts gör att man kan undvika att likvidera företaget vid ändring av associationsformen.

 • 4.

  Förbättrad finansiering av företagsöverlåtelser

 • Den finansiella miljön är sällan gynnsam för företagsöverlåtelser. En företagsöverlåtelse är förknippad med ett antal svårigheter.
  • För det första krävs mer kapital än för att grunda ett nytt företag, och ändå är de finansiella faciliteterna för nyföretagande ofta otillräckliga för en överlåtelse.
  • Dessutom anser bankerna ofta att det är alltför kostsamt och riskabelt att finansiera en överlåtelse, särskilt för småföretag.
  • Slutligen är det ibland svårt att finna en finansieringslösning i tid, eftersom det ofta krävs en kombination av aktiekapital och lån.
 • Kommissionen rekommenderar därför EU-länderna att skapa lämpliga finansiella villkor, t.ex. faciliteter, lån och garantier. Garantier för aktiefinansiering av små och medelstora företag bör inbegripa investeringar från lokala eller regionala fonder som tillhandahåller såddkapital eller kapital för nyföretagande samt mezzaninfinansiering (kombination av aktiekapital och lån).
 • 5.

  Underlätta överlåtelse av företag genom lämplig beskattning

Överlåtelse inom familjen har visserligen underlättats i många länder, men överlåtelse till utomstående bör främjas ytterligare genom skattebefrielser för vinsten vid försäljning av ett företag, särskilda skattelättnader för vinster som återinvesteras i ett annat företag eller används för att finansiera ägarens pension eller skattebefrielser för anställda som investerar i sina egna företag.

 • 6.

  Organisera öppna marknader för företagsöverlåtelser

Genom att upprätta opartiska tjänster för förmedling mellan potentiella köpare och säljare bör man kunna organisera öppna marknader för företagsöverlåtelser. I vissa länder är det handelskamrarna som tar på sig detta ansvar.

För att alla dessa rekommendationer ska kunna genomföras är det nödvändigt att bygga upp en infrastruktur som gör det möjligt att nå de hundratusentals företag som kommer att stå inför en överlåtelse de närmaste åren. Denna infrastruktur kommer att förlita sig på EU-länderna och deras nationella, regionala och lokala förvaltningar samt organisationer till stöd för näringslivet. Den kommer bl.a. att innefatta förmedling av information till stödorgan, utbildning av utbildare och utveckling av läromedel.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram för tillväxt och sysselsättning: Företagsöverlåtelser – Kontinuitet genom en ny start (KOM(2006) 117 slutlig, 14.3.2006).

Senast ändrat 01.12.2016

Top