Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
"Straffrätt", särskilt program (2007-13)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

"Straffrätt", särskilt program (2007-13)

Genom det här beslutet inrättas det särskilda programmet "Straffrätt". Programmet är en av de fem pelarna i det allmänna programmet för grundläggande rättigheter och rättvisa, som syftar till att skapa ett område med verklig frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (EU). Programmet Straffrätt ska förbättra samarbetet och det ömsesidiga förtroendet mellan rättsliga myndigheter och rättstillämpare i EU-länderna.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/126/RIF av den 12 februari 2007 om inrättande, som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet Straffrätt för perioden 2007-2013.

SAMMANFATTNING

Genom det här beslutet inrättas det särskilda programmet Straffrätt. Programmet är ett av fem särskilda program som ingår i det allmänna programmet för grundläggande rättigheter och rättvisa, som har utarbetats för att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (EU).

Programmet Straffrätt omfattar perioden 1 januari 2007-31 december 2013.

Allmänna mål

Programmet Straffrätt syftar till att skapa ett europeiskt rättsligt område. Det har följande fyra allmänna mål:

 • främja det straffrättsliga samarbetet;
 • närma EU-ländernas rättssystem till varandra och till Europeiska unionens rättssystem;
 • förbättra kontakterna och utbytet av information och bästa praxis mellan rättsliga och administrativa myndigheter och juristkåren samt främja fortbildning av rättstillämparna;
 • ytterligare öka förtroendet mellan de rättsliga myndigheterna.

Särskilda mål

De mer specifika målen för programmet Straffrätt är att gynna straffrättsligt samarbete som syftar till att:

 • främja ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden;
 • närma EU-ländernas straffrättsliga system till varandra, särskilt när det gäller grov gränsöverskridande brottslighet;
 • fastställa minimistandarder inom straffprocessrätten;
 • undvika behörighetskonflikter;
 • förbättra utbytet av information, till exempel genom ett datoriserat system för utbyte av information ur straffregister;
 • skydda rättigheterna för personer som deltar i straffrättsliga processer och stödet till brottsoffer;
 • öka EU-ländernas samarbete med Eurojust;
 • uppmuntra åtgärder för återanpassning av gärningsmän.

Programmet syftar även till att uppnå följande särskilda mål:

 • förbättra de ömsesidiga kunskaperna om EU-ländernas lagstiftning och domstolsväsen samt främja nätverkskontakter, samarbete och utbyte av information och praxis;
 • säkra ett korrekt genomförande och utvärdering av EU:s insatser inom området för straffrättsligt samarbete;
 • bättre informera allmänheten om rättssystemen i EU-länderna och om tillgången till domstolsprövning;
 • främja fortbildning i europeisk rätt för dem som arbetar inom domstolsväsendet;
 • öka den ömsesidiga förståelsen mellan EU-länderna i syfte att lägga en grund för ömsesidigt förtroende;
 • genomföra ett datoriserat system för utbyte av uppgifter ur straffregister och undersöka möjligheten att utveckla andra typer av informationsutbyte.

Stödberättigande åtgärder

Genom programmet Straffrätt ges stöd till olika initiativ, bland annat följande:

 • åtgärder som vidtas av kommissionen, till exempel forskning, genomförande av särskilda projekt, fastställande av indikatorer och metoder, utveckling av nätverk bestående av nationella experter samt spridning av information;
 • gränsöverskridande projekt som läggs fram av flera EU-länder i samarbete (minst två EU-länder, eller minst ett EU-land och ett anslutande land eller ett kandidatland);
 • verksamhet inom icke-statliga organisationer eller andra organ som arbetar med mål av allmänt europeiskt intresse;
 • det europeiska nätverket för rättslig utbildning , som kan få driftstöd via programmet;
 • nationella projekt i enskilda EU-länder kan på vissa villkor få stöd genom programmet.

Målgrupper och berörda parter

Programmet riktar sig särskilt till personer som arbetar inom domstolsväsendet, nationella myndigheter och medborgarna i EU i allmänhet.

I programmet kan både offentliga och privata organ delta, bland annat yrkesorganisationer, universitet, forskningsinstitut och utbildningsinstitut, rättstillämpare och icke-statliga organisationer, och även organisationer med vinstsyfte, underförutsättning att de uppfyller särskilda villkor.

Länder utanför EU och internationella organisationer kan delta i transnationella projekt endast som partner.

Finansieringsformer

EU tillhandahåller följande två former av finansiering genom programmet:

 • bidrag, som i princip beviljas efter en inbjudan att lämna förslag och har formen av bidrag till driftskostnader och bidrag till åtgärder. I det årliga arbetsprogrammet ska miniminivån för årliga utgifter som får avsättas för anslag specificeras och den ska vara minst 65 %. Även den högsta nivån för medfinansiering av projekt ska anges;
 • avtal om offentlig upphandling, som används för kompletterande åtgärder, till exempel inköp av varor och tjänster, och ska täcka bland annat kostnader för information och kommunikation, genomförande och övervakning av projekt, politik, program och lagstiftning.

Genomförandeåtgärder

Kommissionen ska genomföra det ekonomiska stödet i enlighet med budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget. Den ska också anta ett årligt arbetsprogram som innehåller uppgifter om särskilda mål och tematiska prioriteringar samt om kompletterande åtgärder som finansieras genom avtal om offentlig upphandling.

Vid utvärdering och tilldelning av bidrag ska bland annat följande kriterier beaktas:

 • överensstämmelse med det årliga arbetsprogrammet, de fyra allmänna målen, de särskilda målen och de stödberättigande åtgärderna;
 • åtgärdens kvalitet;
 • begärt belopp som ska finansieras av EU;
 • de förväntade resultaten i förhållande till de allmänna målen, de särskilda målen och de stödberättigande åtgärderna.

Också för beviljande av bidrag till driftskostnader för åtgärder som genomförs av icke-statliga organisationer eller det europeiska nätverket för rättslig utbildning gäller vissa kriterier.

Komplementaritet med andra program

Det är önskvärt att synergier skapas med andra program, till exempel följande:

Övervakning och utvärdering

För att kommissionen ska kunna övervaka de finansierade åtgärderna ska stödmottagaren:

 • lämna in tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet framskrider, samt lämna in en slutrapport senast tre månader efter det att den finansierade åtgärden avslutats;
 • behålla alla verifikationer som rör utgifterna under fem år efter den sista utbetalningen för åtgärden och hålla dem tillgängliga för kommissionen.

Kommissionen ska:

 • utöva tillsyn och genomföra finansiella kontroller av de åtgärder som genomförs inom ramen för programmet, bland annat genom kontroller på platsen. Revisionsrätten kan också utföra revisioner för att försäkra sig om att bidragen används korrekt;
 • se till att storleken på eller villkoren för tilldelning av stödet justeras, och likaså tidsplanen;
 • se till att alla övriga nödvändiga åtgärder vidtas för att kontrollera att åtgärderna genomförs korrekt.

Kommissionen måste vidta åtgärder för att förebygga bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet. Kommissionen ska genomföra kontroller, återkräva belopp som betalats ut felaktigt samt utdela påföljder i fall av oegentligheter.

Kommissionen ska se till att programmet är föremål för regelbunden och oberoende extern kontroll och utvärdering. Den ska varje år offentliggöra en förteckning över åtgärder som finansierats genom programmet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/126/RIF

24.2.2007

-

EUT L 58, 24.2.2007

Senast ändrat den 18.05.2011

Top