Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för bättre lagstiftning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Handlingsplan för bättre lagstiftning

För att förenkla lagstiftningen krävs ett starkt politiskt engagemang från samtliga EU-institutioner och från medlemsstaterna under hela lagstiftningsprocessen. I det här meddelandet föreslås en rad åtgärder som gör det möjligt att på sikt skapa en ny lagstiftningskultur som utgår från principen "bättre lagstiftning".

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 5 juni 2002, Handlinsplan för en bättre och enklare lagstiftning [KOM(2002) 278 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Det här meddelandet syftar till att förbättra lagstiftningen. Efter samråd har kommissionen konstaterat att det är nödvändigt att eftersträva bättre lagstiftning under hela lagstiftningsprocessen: från förberedandet av kommissionens förslag till genomförandet i medlemsstaterna. I kommissionens handlingsplan klargörs alla berörda parters skyldigheter under hela lagstiftningsprocessen. Syftet är att samtliga institutioner och medlemsstaterna ska kunna bidra till att förbättra lagstiftningen.

Åtgärder som kommissionen ska vidta

Kommissionen avser att förbättra kvaliteten på förslagen till rättsakter genom följande åtgärder:

 • Fastställa minimikrav för samråd före utgången av år 2002: Kommissionen planerar bland annat att införa en minimifrist på sex veckor för samråd samt att sammanställa en förteckning över de samråd som pågår och göra förteckningen tillgänglig.
 • Utarbeta konsekvensanalyser för de viktigaste politiska initiativen och lagstiftningsförslagen: Konsekvensanalyserna kommer att göra det möjligt att avgöra om det är bättre att lagstifta på EU-nivå, eller att låta bli att göra något. De kommer att göra det lättare att fastställa vilket instrument - rättsakt eller andra instrument - som är lämpligast.
 • Förstärka motiveringarna till lagstiftningsförslagen genom att tillämpa fem kriterier: För varje förslag till rättsakt kommer kommissionen att redogöra för genomförda samråd och deras resultat, konsekvensanalyser, skälen till valet av instrument samt förslagets budgetkonsekvenser.
 • Införa en klausul om översyn i rättsakterna, eller till och med en klausul om revidering i kommissionens förslag till rättsakter för att göra det möjligt att uppdatera lagstiftningen och garantera användarnas rättsliga säkerhet. Klausulerna om översyn kommer att vara till särskilt stor nytta inom områden med snabb teknisk utveckling.

Kommissionen åtar sig vidare att bättre följa upp antagandet och tillämpningen av rättsakter genom följande åtgärder:

 • Kommissionen kommer att mer konsekvent anmoda Europaparlamentet och rådet att snabbt nå en överenskommelse.
 • Kommissionen kommer att uppmuntra rådet att rösta med kvalificerad majoritet när detta föreskrivs, i syfte att skynda på förfarandet.
 • Kommissionen kommer oftare att dra tillbaka förslag, bland annat förslag som är under behandling men inte har diskuterats av rådet och Europaparlamentet på flera år. Kommissionen kommer även att dra tillbaka förslag om Europaparlamentets eller rådets ändringar gör att förslaget på ett oproportionerligt vis avviker från det ursprungliga förslaget. Kommissionen betonar slutligen att vid tillbakadragandet av förslag kommer hänsyn att tas till behovet av förhandlingar och politiska kompromisser mellan institutionerna.
 • Kommissionen kommer att fortsätta att följa upp överträdelser. Kommissionen planerar bland annat att upprätta kriterier för att fastställa prioriteringar för undersökning av eventuella överträdelser av EU:s lagstiftning, t.ex. när det gäller det kvalitativa införandet av direktiven eller allvarliga följder för EU:s intressen. Kommissionen åtar sig också att öka kontrollen av införlivandet.

Kommissionen kommer slutligen att ta hand om den övergripande samordningen och genomförandet av handlingsplanen genom att inrätta ett internt nätverk för bättre lagstiftning. Nätverket kommer att inbegripa generaldirektoraten och kommer att samordnas av generalsekretariatet. Nätverket kommer bland annat att ha följande uppgifter:

 • Se till att subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen iakttas.
 • Samordna utarbetandet av den årliga utvärderingen av lagstiftningens kvalitet och de nationella rapporterna.
 • Se till att kommissionens ståndpunkter är enhetliga i det interinstitutionella nätverket och i förbindelserna med medlemsstaterna.

Åtgärder som föreslås för Europaparlamentet och rådet

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att engagera sig i handlingsplanen för bättre lagstiftning, t.ex. genom att ingå ett interinstitutionellt avtal före utgången av år 2002. Kommissionen föreslår att institutionerna till att börja med ska förbättra utnyttjandet av lagstiftningsinstrumenten. Detta kan uppnås genom följande åtgärder:

 • En återgång till fördragets ursprungliga definition av "direktiv" och "förordning": En förordning får utfärdas endast för en åtgärd som ska tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. Ett direktiv bör i möjligaste mån begränsas till den allmänna ramen.
 • Användning av andra alternativ än lagstiftning, i lämpliga fall, t.ex. självreglering, frivilliga branschspecifika avtal och den öppna samordningsmetoden. Kommission kommer oftare att föreslå att lagstiftaren ska använda sig av samreglering. Berörda parter får på så sätt möjlighet att utforma tillämpningsföreskrifter i enlighet med de mål som uppställs av lagstiftaren. Lagstiftaren kommer att kunna yttra sig över om det är lämpligt att använda sig av detta instrument.
 • Ett åtagande från kommissionens sida att inte lägga fram onödigt komplicerade lagstiftningsförslag.

Europaparlamentet och rådet uppmanas att ansluta sig till kommissionens arbete för att förenkla EU-lagstiftningen och minska dess omfattning. Ett program för förenkling av lagstiftningen bör därför fastställas mellan institutionerna. Kommissionen föreslår att Europaparlamentet och rådet ska införa särskilda strukturer med ett specifikt ansvar att förenkla lagstiftningen. Ett interinstitutionellt avtal i frågan skulle vara välkommet. Europaparlamentet och rådet uppmanas att stödja kodifieringsprogrammet genom att anta förslagen till kodifiering genom ett snabbare förfarande.

EU:s institutioner är ansvariga för den antagna lagstiftningens kvalitet. Vissa ändringar kan försämra en rättsakts kvalitet på grund av sin komplexa ordalydelse eller sin alltför precisa eller inte tillräckligt precisa karaktär. Att införa en tidsfrist för den granskning som utförs av juristlingvisterna innan rättsakten definitivt antas skulle öka rättsaktens kvalitet och samstämmighet. Kommissionen föreslår att Europaparlamentet och rådet ska genomföra en konsekvensanalys av de väsentliga ändringar som dessa institutioner gör vid den första behandlingen.

Åtgärder som berör medlemsstaterna

Även medlemsstaterna bör engagera sig i att förbättra och förenkla lagstiftningen. Kommissionen rekommenderar därför att medlemsstaterna ska

 • införliva EU:s rättsakter i den nationella lagstiftningen på ett riktigt sätt och inom fastställd tid,
 • involvera de nationella, regionala och lokala förvaltningar som ansvarar för att införliva och tillämpa EU:s rättsakter i lagstiftningsarbetet på ett så tidigt stadium som möjligt,
 • utse en kontaktperson som ansvarar för att samordna införlivandet och tillämpningen av EU:s rättsakter.

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna vidtar följande konkreta åtgärder:

 • Anmäla nationella genomförandebestämmelser via e-post med hjälp av ett standardformulär. Det är önskvärt att medlemsstaterna samtidigt översänder jämförelsetabeller så att genomförandebestämmelserna kan jämföras med den ursprungliga EU-rättsakten.
 • Genomföra samråd och konsekvensanalyser om eventuella kompletterande bestämmelser som infogas i rättsakterna vid införlivandet.

Utveckla en gemensam lagstiftningskultur i EU

För att man ska lyckas genomföra handlingsplanen är det nödvändigt att målet att förbättra lagstiftningen integreras i lagstiftningsarbetet, från utarbetandet av förslag till antagandet av lagstiftaren och tillämpningen i medlemsstaterna. Utvecklingen av en gemensam lagstiftningskultur kommer på sikt att gynna de europeiska medborgarna. Kommissionen föreslår därför att följande åtgärder ska vidtas:

 • Skapa ett lagstiftningsnät på två nivåer: Dels mellan EU:s institutioner och dels mellan institutionerna och medlemsstaterna. Kommissionen föreslår att EU:s institutioner ska inrätta en permanent mekanism, ett internt nät för bättre lagstiftning, för att genomföra handlingsplanen. För att förbättra samarbetet mellan EU-nivån och medlemsstaterna vill kommissionen inrätta kontaktpersoner "för införlivande och tillämpning".
 • Årlig utvärdering av lagstiftningens kvalitet: Kommissionen kommer varje år att utvärdera genomförandet av handlingsplanen och utarbeta nationella rapporter om en grupp länder i tur och ordning.
 • Allmänhetens tillgång till lagstiftningen bör förbättras, bland annat genom att öka tillgången till databasen Eur-Lex, inrätta forum på Internet och mobilisera de traditionella centrumen för EU-information.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 6 juni 2002 "Styrelseformerna i EU: Bättre lagstiftning" [KOM(2002) 0275 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Det här meddelandet kompletterar handlingsplanen för en bättre och enklare lagstiftning. Det syftar till att förbättra kvaliteten på genomförandet genom följande åtgärder:

 • Förtydliga de verkställande befogenheterna: Kommissionen föreslår att reglerna för kommittéförfarandet ska förtydligas, bland annat genom en exakt definition av de olika institutionernas uppdrag. Europaparlamentet bör involveras i kommittéförfarandet, särskilt när det gäller frågor som behandlas enligt medbeslutandeförfarandet.
 • Utforma ramar för inrättandet av europeiska organ: Kommissionen kommer att för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett interinstitutionellt avtal i frågan.
 • Beakta de förhållanden som råder regionalt, lokalt och i städerna: Regionala eller lokala myndigheter samt medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att ingå pilotavtal med kommissionen i syfte att förverkliga EU:s mål för en hållbar utveckling.
 • Anta en ny strategi för övervakning av genomförandet av lagstiftningen: Kommissionen kommer att fästa större uppmärksamhet vid förseningar när det gäller att genomföra nationella tillämpningsbestämmelser.

I det här meddelandet bekräftas gemenskapsmetodens betydelse som själva grunden för Europeiska unionen. Reformen av styrelseformerna - "en tyst revolution av vårt sätt att agera" - förutsätter att institutionerna befäster och förtydligar ansvarsfördelningen mellan sig.

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 11 februari 2003 "Uppdatera och förenkla gemenskapens lagstiftning" [KOM(2003) 71 slutlig - Ej offentliggjort i EUT]

Det här meddelandet är en vidareutveckling av handlingsplanen för bättre och enklare lagstiftning. Sedan Europeiska gemenskapen grundades har det aldrig gjorts någon fullständig översyn av lagstiftningen. Kommissionen föreslår en handlingsram som syftar till att förenkla EU:s lagstiftning och fastställer följande mål:

 • Förenkla lagstiftningen.
 • Slutföra konsolideringen av lagstiftningen och hålla den aktuell.
 • Kodifiera lagstiftningen.
 • Se över lagstiftningens disposition och presentation.
 • Garantera öppenhet och effektiv övervakning på det politiska och tekniska planet.
 • Införa en effektiv strategi för genomförandet.

Senast ändrat den 28.02.2007

Top