Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förenkla lagstiftningen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Förenkla lagstiftningen

Den byråkrati som lagstiftningen ger upphov till är betungande för företagen och de europeiska medborgarna. Lagstiftningen drar ibland med sig kostnader och kan stå i vägen för innovation, produktivitet och tillväxt. Det här meddelandet syftar till att råda bot på dessa problem och inrätta en ny europeisk strategi för enklare lagstiftning.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 25 oktober 2005 om genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: en strategi för förenkling av lagstiftningen [KOM(2005) 535 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

För att Lissabonstrategin ska lyckas måste EU prioritera att förenkla lagstiftningen. Lagstiftningen bör inte vara mer långtgående än vad som krävs för att uppnå de fastställda målen. En del bestämmelser är onödigt påbjudande och alltför betungande. Andra är osammanhängande, otydliga eller föråldrade. De små och medelstora företagen i EU drabbas oproportionerligt hårt av krångliga regler och byråkrati och förtjänar att uppmärksammas särskilt. Regelverket bör bli enklare och effektivare. Kommissionen betonar att förenkling inte är det samma som avreglering: syftet med förenklingen är att hjälpa medborgarna och de ekonomiska aktörerna att hitta rätt i regelverket.

Det här meddelandet är en uppföljning av meddelandet från mars 2005 om att lagstifta bättre för tillväxt och arbetstillfällen.

En ny strategi för förenkling inom Europeiska unionen

För att genomföra strategin har kommissionen tagit fram ett rullande program för förenkling av lagstiftningen. I programmet anges vilka rättsakter kommissionen vill förenkla under de kommande tre åren. Genom samråd via Internet kan kommissionen ta hänsyn till synpunkter som lämnats av medlemsstaterna, företagsvärlden och allmänheten. Programmet för förenkling är inriktat på vissa områden som är av stor vikt för företagens konkurrenskraft, t.ex. bolagsrätt, finansiella tjänster, transporter, konsumentskydd och avfall. Det kommer att ses över och uppdateras regelbundet. Kommissionen kommer dessutom att låta de viktigaste initiativen till förenklad lagstiftning ingå i sina årliga lagstiftningsprogram. En rad kompletterande meddelanden kommer att offentliggöras om sektorerna för jordbruk, miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, fiske, skatter, tullar, statistik och arbetsrätt. Beroende på område innehåller det rullande programmet omfattande förenklingsåtgärder, sektorsspecifika bestämmelser eller övergripande bestämmelser.

Kommissionen grundar sin strategi för förenkling på sektorsanalyser. Kommissionen kommer att mäta både den allmänna och den sektorsspecifika lagstiftningens effekter på alla berörda parter inom varje berörd sektor, och kommer att inrikta sig bland annat på ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Utvärderingen kommer att bestå av en analys av den berörda lagstiftningens administrativa såväl som andra vinster och kostnader. Till en början kommer tyngdpunkten att ligga på tre sektorer: fordon, byggverksamhet och avfall. Kommissionen kommer stegvis att utvidga strategin till andra industrisektorer, t.ex. läkemedel, verkstadsindustri, informations- och kommunikationsteknik samt energiintensiva sektorer. Slutligen kommer kommissionen att inrikta sig på tjänster som svarar för mer än 70 % av EU:s BNP i syfte att förbättra deras konkurrenskraft.

Kommissionens förenklingsarbete

Kommissionen kommer att använda sig av följande metoder för att uppnå förenkling:

 • Upphävande: Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete för att upphäva irrelevanta och föråldrade rättsakter. Medlemsstaterna å sin sida bör upphäva de nationella bestämmelser som motsvarar de upphävda gemenskapsrättsakterna. Kommissionen kommer att införa översynsklausuler och till och med så kallade solnedgångsklausuler i sina förslag till rättsakter.
 • Kodifiering: Kodifiering resulterar i större öppenhet och underlättar tillämpningen av lagstiftningen. Kommissionen ämnar slutföra kodifieringen under 2007.
 • Omarbetning: Vid omarbetning ändras och kodifieras de berörda rättsakterna och regelverket blir på så sätt tydligare och enklare att tillämpa för de ekonomiska aktörerna. Kommissionen kommer att använda denna metod när den föreslår ändringar av befintliga rättsakter, särskilt ändringar som har stor effekt när det gäller att uppnå förenklingar.
 • Ändrade metoder: För det första kommer kommissionen, genom t.ex. samreglering och fastställande av harmoniserade väsentliga krav, att begränsa behovet av att vända sig till lagstiftaren. Standardisering är ett exempel på samreglering som kommissionen aktivt uppmuntrar. När det gäller teknisk harmonisering vill kommissionen begränsa innehållet i gemenskapens lagstiftning till att omfatta de väsentliga kraven. När det gäller detaljerade tekniska specifikationer vill kommissionen att företagen ska följa de harmoniserade europeiska standarderna. Kommissionen vill införa enkla och smidiga förfaranden för att bedöma överensstämmelsen. Genom dessa metoder kan de offentliga myndigheternas ingripanden minskas. Kommissionen vill utvidga metoderna till ett så stort antal industrisektorer som möjligt, och även till tjänstesektorn. Ändrade metoder innebär också att man måste vara mer noggrann när man väljer lämpligt lagstiftningsinstrument. I en del fall kan förenkling underlättas genom att direktiv ersätts med förordningar, eftersom man genom förordningar kan undvika olika tillämpning på nationell nivå.
 • Ökad användning av informationsteknik: Användning av e-förvaltning kan bidra till att minska det administrativa arbetet och kommer att främjas av kommissionen.

Stöd från institutionerna och medlemsstaterna

För att uppnå förenkling behövs inte endast en gemensam metod, utan också ett gemensamt sätt att tänka. Samtliga institutioner och medlemsstater anmodas att anstränga sig för att förenkla lagstiftningen. Kommissionen kommer att utarbeta förslag till förenklingar som grundar sig på omfattande utvärderingar, samråd och en noggrann bedömning av olika alternativ. Kommission kommer att vidta interna åtgärder för att övervaka hur arbetet fortskrider. Också parlamentet och rådet bör eftersträva förenkling, bland annat genom att fullständigt genomföra 2003 års interinstitutionella avtal om bättre lagstiftning, eller genom att godkänna en gemensam metod för konsekvensanalys före utgången av 2005. Medlemsstaterna slutligen bör komplettera de åtgärder som vidtas på EU-nivå genom lika ambitiösa nationella program.

Kommissionen är fast besluten att genomföra strategin för förenkling. Kommissionen kommer därför att regelbundet uppdatera sitt program och kommer då att beakta de berörda parternas synpunkter.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 14 november 2006 "Kommissionens arbetsdokument - Första lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen [KOM(2006) 690 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Det här meddelandet syftar till att utvärdera de framsteg som gjorts mot en förenkling sedan oktober 2005. Kommissionen påpekar att det inträffat en del förseningar i strategin för förenkling. Under 2005-2006 godkände kommissionen 27 av de 71 planerade initiativen. Samtliga försenade initiativ kommer dock att skjutas upp till 2007. Kommissionen har antagit förslag inom områden som är av stor betydelse för företagen och medborgarna, bland annat när det gäller modernisering av tullkodexen, miljön och fri rörlighet för arbetstagare. Kommissionen tillfogar ytterligare 43 initiativ för perioden 2006-2009. När det gäller kodifiering har 52 av de 500 rättsakter som ingick i kommissionens program kodifierats. Kommissionen redogör vidare för de viktigaste framgångsfaktorer som har främjat genomförandet av strategin för förenkling, t.ex. de använda metoderna, samarbetet mellan institutionerna, den ökade användningen av samreglering och självreglering samt slutligen de förenklingar som genomförts på nationell nivå.

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 11 februari 2003 "Uppdatera och förenkla gemenskapens lagstiftning" [KOM(2003) 71 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Detta meddelande är en vidareutveckling av handlingsplanen för bättre och enklare lagstiftning. Sedan Europeiska gemenskapen grundades har det aldrig gjorts någon fullständig översyn av gemenskapens samlade regelverk. Kommissionen föreslår en handlingsram som syftar till att förenkla gemenskapens samlade regelverk och fastställer följande mål:

 • Förenkla gemenskapens samlade regelverk .
 • Slutföra konsolideringen av gemenskapens samlade regelverk och hålla den aktuell.
 • Kodifiera gemenskapens samlade regelverk .
 • Se över dispositionen för och presentationen av gemenskapens samlade regelverk.
 • Garantera öppenhet och effektiv övervakning på det politiska och tekniska planet.
 • Införa en effektiv strategi för genomförandet.

Meddelande från kommissionen av den 5 juni 2002, handlingsplanen " Uppdatera och förenkla gemenskapens lagstiftning " [KOM(2002) 278 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 11.07.2007

Top