Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vitboken om kommunikation

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Vitboken om kommunikation

För att minska avståndet mellan Europeiska unionen och dess medborgare har kommissionen beslutat att göra kommunikation till ett eget politikområde. Syftet med vitboken är att skapa ett europeiskt offentligt rum, och därför föreslås fem övergripande områden för åtgärder som kan bidra till att medborgarna blir bättre informerade och hörda.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 1 februari 2006, "Vitbok om EU:s kommunikationspolitik" [KOM(2006) 35 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Genom denna vitbok har ett brett samråd kunnat inledas i syfte att förbättra kommunikationen och öka den offentliga debatten i EU. Under sex månader har institutioner, medborgare och berörda parter haft möjlighet att ge sitt bidrag till EU:s kommunikationspolitik.

Kommissionen har fastställt fem områden för åtgärder. På vart och ett av dessa områden ska konkreta åtgärder genomföras, och det är dessa samrådet gäller. Kommissionen har också anordnat en rad konferenser för att ge särskilda intressegrupper möjlighet att komma med synpunkter på ämnet. Slutligen har en rad Eurobarometerundersökningar offentliggjorts med början våren 2006.

ATT SKAPA GEMENSAMMA PRINCIPER

EU:s kommunikationspolitik bygger på ett antal principer såsom yttrande- och informationsfrihet, alla medborgares delaktighet i den offentliga debatten, mångfald och deltagande.

I enlighet med dessa principer har kommissionen inlett samråd om följande åtgärder:

 • Utarbetande av en europeisk stadga eller uppförandekod för kommunikation: Detta dokument ska innehålla de gemensamma principerna i fråga om kommunikation samt förslag till alla berörda aktörer om de åtaganden som ska fullgöras.
 • Lansering av ett webbaserat medborgarforum: Detta forum möjliggör samråd med medborgarna om innehållet i den europeiska stadgan eller uppförandekoden för kommunikation.

Att ge medborgarna redskap för ökat inflytande

Att förbättra samhällsutbildningen och föra medborgarna närmare varandra och närmare de offentliga institutionerna - det är de mål som ska nås för ett ökat medborgarinflytande. Europeiska unionen kan stödja medlemsländerna på samhällsutbildningens område tack vare program som Leonardo da Vinci, Sokrates, Erasmus, Aktiv ungdom och program på området för informationsteknik.

För att föra medborgarna närmare varandra bör både direkta kontakter mellan medborgarna och med EU och indirekta kontakter, t.ex. debattforum på Internet, främjas. Kommissionen har dessutom inrättat ett program, Medborgare för Europa (es de en fr), som ger de europeiska medborgarna möjlighet att träffas och anordna offentliga debatter om EU. Man har också för avsikt att gå igenom nuvarande program för att se till att hela deras potential utnyttjas.

För att föra medborgarna närmare de offentliga institutionerna är det lämpligt att börja med att göra EU:s institutioner mer lättillgängliga och öppnare. Europaparlamentet och rådet har gjort viktiga insatser på området. Kommissionen har för sin del infört miniminormer för samråd och lagt fram ett eget initiativ om insyn. Man har dessutom för avsikt att beslutsamt främja flerspråkigheten.

Man kan nå ut till medborgarna på flera olika sätt, bl.a. följande:

 • Underlätta utbytet av goda arbetsmetoder i fråga om samhällsutbildning, utforma gemensamma utbildningsverktyg och föra samman europeiska samhällskunskapslärare i nätverk.
 • Digitalt binda samman de europeiska biblioteken.
 • Skapa nya mötesplatser för EU-medborgarna.
 • Utvidga programmen för medborgarbesök vid institutionerna.
 • Komplettera EU-webbplatserna med forum online.
 • Se över miniminormerna för samråd för att uppnå ett mer välbalanserat urval av intressegrupper.
 • Anordna offentliga debatter där tre största institutionerna svarar på frågor från allmänheten.

ATT ARBETA MED MEDIA OCH NY TEKNIK

Mediernas bevakning av EU-frågor är otillräcklig. För att komma till rätta med detta vill kommissionen först och främst att EU ska få ett mänskligt ansikte. EU uppfattas alltför ofta som anonymt och måste därför få en tydlig identitet. Vidare måste den nationella, regionala och lokala aspekten uppmärksammas i större utsträckning. EU-frågor bör inte bara behandlas av fackpressen utan måste också diskuteras på nationell och lokal nivå. De europeiska institutionerna bör också sätta in EU-politiken i ett lokalt sammanhang. Den nya teknikens möjligheter måste utnyttjas i högre grad. Den nya tekniken utgör ett verktyg för gränsöverskridande demokrati och måste därför främjas, men den måste också ges allmän spridning så att den blir tillgänglig för alla.

Kommissionen föreslår följande åtgärder för att få medierna att delta mer effektivt i kommunikationen om EU:

 • Utarbeta en europeisk kommunikationspolitik som innebär att offentliga organ uppmuntras att samarbeta närmare med medierna.
 • Förse EU-institutionerna med bättre verktyg och kapacitet för kommunikation. I detta syfte bör det först och främst göras en uppgradering av Europe By Satellite, men det bör också inrättas ett EU-program för att utbilda tjänstemän från europeiska och nationella institutioner i offentlig kommunikation.
 • Anpassa medieinformationen till lokala befolkningsgruppers behov.
 • Utarbeta en rapport om informationsteknik och demokrati i EU för att bättre kunna utvärdera medborgarnas tillgång till de nya kommunikationsverktygen.

ATT BÄTTRE KÄNNA AV OPINIONSSTRÖMNINGAR

På detta område har kommissionen redan framgångsrikt utformat verktyg för att undersöka den allmänna opinionen, till exempel Eurobarometerundersökningarna och den oberoende samhällsforskningen i EU-frågor. För övrigt pågår en översyn av metoderna för Eurobarometerundersökningarna.

Även annat kan göras för att mäta EU-opinionen:

 • Stärka samarbetet mellan EU-institutionerna för att utforma Eurobarometerundersökningar och sprida resultaten.
 • Låta nya Eurobarometerundersökningar åtföljas av offentliga diskussioner.
 • Anordna en serie mätningar och undersökningar av EU:s kommunikation under våren 2006.
 • Inrätta ett nätverk av nationella experter inom opinionsforskning.
 • Upprätta ett oberoende övervakningscentrum för den allmänna opinionen inom EU.

ATT GÖRA JOBBET TILLSAMMANS

Skapandet av ett offentligt europeiskt rum kräver engagemang från alla berörda aktörers sida: medlemsländerna, EU-institutionerna, regionala och lokala myndigheter, politiska partier och organisationer som företräder det civila samhället. Kommissionen föreslår dessa aktörer en rad åtgärder för att göra det möjligt för dem att bli mer delaktiga i kommunikationen om EU:

 • Stärka samarbetet mellan aktörerna på nationell nivå och EU-nivå: Samarbetsformerna kan vara finansiella eller operativa; EU:s nätverk och kontor kan exempelvis utnyttjas. Möten mellan nationella ministrar och EU-kommissionärer kommer att anordnas. Medlemsländerna kan å sin sida anordna offentliga och parlamentariska debatter om kommissionens årliga strategiska prioriteringar.
 • Stärka samarbetet mellan de nationella myndigheter som arbetar med offentlig kommunikation, för att utarbeta gemensamma initiativ och utbyta goda arbetsmetoder.
 • Förmedla mer information om EU:s roll i världen, vilket är ett effektivt sätt att engagera EU:s egna medborgare. För detta krävs ökade ansträngningar för att stärka diplomatin.
 • Stärka samarbetet mellan EU-institutionerna när det gäller information till medborgarna, exempelvis genom att förbättra organisationen inom den interinstitutionella gruppen för information.
 • Stärka de insatser som görs av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén för att anordna regionala och lokala debatter om EU-frågor.
 • Uppmuntra de politiska partierna att engagera sig mer i EU-frågor.
 • Uppmuntra organisationer som företräder det civila samhället att utarbeta målinriktade samarbetsprojekt för offentlig kommunikation.

Samrådets organisation

Samrådet om vitboken pågick under sex månader, från februari till juli 2006.

Efter samrådet upprättades arbetsgrupper med företrädare för kommissionen och dess partner för varje arbetsområde. Dessa utarbetade konkreta förslag till åtgärder. Kommissionen har i ett meddelande från den 3 oktober 2007 föreslagit flera åtgärder som syftar till att bättre informera och lyssna på medborgarna. Dessa åtgärder är ett resultat av vitboken om en europeisk politik för kommunikation som väckt viss uppmärksamhet.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Samarbete för kommunikation om Europa [KOM(2007) 568 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelande av den 13 oktober 2005 från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén "Kommissionens bidrag under och efter perioden av eftertanke: Plan D som i demokrati, dialog och debatt " [KOM(2005) 494 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens meddelande av den 20 juli 2005, "Åtgärdsplan (es de en fr)för att stärka det kommunicerande Europa" [SEC(2005) 985 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 22.03.2008

Top