Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
European Legislation Identifier (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

European Legislation Identifier (ELI)

Med tanke på mångfalden när det gäller rättsinformation i EU-länderna, såväl på regional och nationell nivå som på EU-nivå, bör man sörja för att medborgarna på ett enkelt och effektivt sätt får tillgång till information rörande både nationell lagstiftning och EU-lagstiftning. European Legislation Identifier (ELI) gör det möjligt att snabbt och enkelt få tillgång till denna information och bidrar därmed till att fullborda det gemensamma området med frihet, säkerhet och rättvisa.

SAMMANFATTNING

I sina slutsatser uppmanar rådet till införande av European Legislation Identifier (ELI) för att förenkla åtkomsten till information om EU:s och EU-ländernas nationella lagstiftning.

Vilken roll har European Legislation Identifier (ELI)?

På EU-nivå har utbytet av rättsinformation utvecklats betydligt. Informationen härrör för det mesta från regionala och nationella myndigheter och EU-organ. Informationsutbytet hindras emellertid av de olikheter som finns mellan rättssystemen i EU-länderna och på EU-nivå.

Genom ELI kommer det att bli möjligt att referera till EU-lagstiftning och nationell lagstiftning på ett enhetligt och tillförlitligt sätt, och på så sätt få till stånd snabbare och effektivare sökningar och informationsutbyten för medborgare eller särskilda användare som lagstiftare, domare och rättstillämpare.

Hur fungerar ELI?

ELI bygger för det första på användningen av unika identifikatorer, så kallade URI:er (uniform resource identifier), och för det andra på en uppsättning strukturerade metadata för hänvisning till EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. För att helt kunna dra nytta av fördelarna med det semantiska nätverket bygger ELI slutligen på att man inför ett särskilt språk för att utbyta denna information.

EU-länderna har emellertid möjlighet att fortsätta att hantera rättsinformation på det sätt de själva föredrar.

Vad ska EU-länderna göra för att införa ELI?

Införandet av ELI är valfritt. Systemet har redan börjat användas i vissa EU-länder och på EU-nivå, och EU-länderna och EU kan besluta sig för att införa det frivilligt och gradvis. För att göra detta ska EU-länderna

  • tillämpa ELI på de delar av EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen som finns med i de officiella tidningarna eller i de databaser och system för rättsinformation som används i EU-länderna,
  • förse lagstiftningen med en unik identifikator och en del metadata som bland annat kan omfatta typ av lagstiftning, ämne, territoriellt tillämpningsområde och dokumentets datum,
  • utse en nationell ELI-samordnare,
  • utbyta och sprida information om ELI,
  • årligen granska framstegen i införandet av ELI och av metadata för nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

BAKGRUND

European Legislation Identifier

RÄTTSAKT

Rådets slutsatser med uppmaning om att införa European Legislation Identifier (ELI) (EUT C 325, 26.10.2012, s. 3–11)

Senast ändrat 14.12.2015

Top