Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekämpandet av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekämpandet av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

Europeiska unionen (EU) antar en lagstiftning som syftar till bekämpande av sexualbrott som begås mot barn. Direktivet omfattar aspekter som går från bestraffning till förebyggande och inkluderar även brottsofferstöd. Särskilda åtgärder kommer att vidtas när det gäller barnpornografi på nätet och sexturism.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF.

SAMMANFATTNING

Detta direktiv harmoniserar inom hela Europeiska unionen (EU) straffrättsliga brott rörande sexualbrott som begåtts mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Direktivet fastställer även minimistraff. De nya reglerna omfattar även bestämmelser som syftar till att bekämpa barnpornografi och sexturism. De syftar dessutom till att förhindra redan bestraffade pedofiler från möjligheten att utöva någon yrkesverksamhet som innebär regelbunden kontakt med barn.

Överträdelser och påföljder

Direktivet definierar ett tjugotal brottsliga överträdelser och gör det enligt fyra kategorier:

  • de sexuella brotten, som innebär att ägna sig åt sexuell aktivitet med ett barn som inte uppnått sexuell myndighetsålder eller att tvinga det att underkasta sig dylik aktivitet med en annan person;
  • densexuella exploateringen, som till exempel att tvinga ett barn att prostituera sig eller att delta i pornografiska föreställningar;
  • barnpornografi: att inneha, ha tillgång till, distribuera, tillhandahålla eller producera barnpornografi;
  • kontaktsökning med barn online i sexuella syften: via internet föreslå ett möte med ett barn i syfte att begå ett sexuellt brott liksom att med samma medel skaffa fram pornografiskt material som avbildar barnet.

På nationell nivå bör de frihetsberövande straffen åtminstone uppnå vissa nivåer som varierar från ett till tio år, enligt graden av allvar och om barnet uppnått sexuell myndighetsålder eller ej. Anstiftan till att begå dessa överträdelser är även den straffbar.

En juridisk person kan hållas ansvarig och bestraffas om brottet begåtts för egen räkning av en person som utövar beslutanderätt.

Ett flertal försvårande omständigheter förutses, framför allt när brottet begåtts mot ett särskilt sårbart barn eller av en familjemedlem eller annan person som utnyttjat sin erkända förtroendeställning eller maktställning, eller när gärningsmannen redan dömts för brott av samma art.

När det gäller frivilliga sexuella handlingar, överlåter direktivet åt medlemsstaterna att fritt besluta om vissa handlingar är straffbara eller ej, när de omfattar personer i nära ålder, med liknande fysisk och psykologisk mognad och vilka kan anses ha nått fram till en normal upptäckt av sin sexualitet.

Yrkesverksamhet som innebär kontakt med barn

För att undvika varje risk för återfall bör en person som dömts för ett av brotten som definieras av direktivet hindras att utöva yrkesverksamhet som innebär direkta och regelbundna kontakter med barn. Dessa arbetsgivare bör ha rätt att be om upplysning ifall det förekommit fällande domar eller ett förbud att utöva sitt yrke. Dessa upplysningar bör även kunna överföras till medlemsstaterna för att förhindra att en pedofil utnyttjar den fria rörligheten för arbetare inom EU för att arbeta med barn i ett annat land.

Sexturism

Att organisera resor som syftar till att möjliggöra sexuella övergrepp, sexuell exploatering av barn eller barnpornografi bör förbjudas. Eftersom dessa brott ofta förblir obestraffade i de länder där de äger rum anger direktivet att medlemsstaterna bör kunna döma sina medborgare för överträdelser av denna art som begåtts i utlandet.

När överträdelsen begåtts innanför deras territorium, kan medlemsstaternas utöver sin kompetens när överträdelsen begåtts innanför deras territorium eller av en av deras medborgare, även utöka sin kompetens när det gäller brott som begåtts i utlandet, när gärningsmannen vanligtvis bor inom området, eller brottet begåtts för en juridisk persons räkning som är etablerad på deras territorium eller när offret är en av deras medborgare.

Barnpornografi på internet

Medlemsstaterna bör se till att de barnpornografiska webbplatserna vars värdservrar ligger inom deras territorium avlägsnas utan dröjsmål och anstränga sig att låta avlägsna dem vars värdservrar finns i utlandet. För övrigt har de under särskilda transparenta villkor och villkor för att internetanvändarna ska meddelas information, möjlighet att blockera tillträdet till dessa webbplatser inom sitt territorium.

Utredning, lagföring och kompetens

Utredningarna och lagföringarna rörande dessa brott bör inte endast bero på en anmälan eller angivelse från offrets sida och det straffrättsliga förfarandet bör kunna fortsätta även om personen i fråga har tagit tillbaka sitt vittnesmål. För övrigt bör det för vissa av de allvarligaste brotten vara möjligt med lagföring under en tillräckligt lång tidsperiod efter det att offret uppnått myndighetsålder.

Hjälp, stöd och skyddsåtgärder för offren

Enligt de bestämmelser som antagits i direktivet om offrens status inom ramen för det straffrättsliga förfarandet, bör offren få hjälp och stöd före, under och efter den straffrättsliga proceduren.. Barnen som fallit offer för sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi anses vara offer för en särskilt utsatt situation och bör behandlas på det sätt som är mest lämpligt för deras situation.

Särskilda skyddsåtgärder kommer att vidtas när förövaren är medlem av barnets familj. De unga offren bör dessutom utan dröjsmål få gratis tillgång till juridisk rådgivning och ett juridiskt ombud, om nödvändigt. För övrigt får inte hjälpen och stödet bero på deras vilja att samarbeta med undersökningen eller att delta i processen.

Förebyggande åtgärder

Särskilda program som syftar till att minska riskerna för återfall bör föreslås dömda personer eller som lagförts för sexualbrott på barn. Dessa personer bör även utvärderas för att bedöma vilken risk de innebär och riskerna för återfall.

Sammanhang

Detta direktiv ersätter rambeslutet 2004/68/RIF. Eftersom vissa offer för människohandel även är barn som fallit offer för sexuella övergrepp eller sexuell exploatering, kompletterar detta direktiv även direktivet om förebyggande och bekämpning av människohandel.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Datum för genomförande för medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/93/EU

17.12.2011

18.12.2013

EUT L 335, 17.12.2011

Senast ändrat den 01.02.2012

Top