Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rätten till tillgång till advokat (förslag)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rätten till tillgång till advokat (förslag)

Detta förslag till direktiv syftar till att i hela Europeiska unionen (EU) säkerställa misstänktas och anklagade personers rättigheter att i ett brottmål åtnjuta advokattjänster liksom att få informera sina närstående (och konsulära myndigheter om personen befinner sig utomlands) om sin arrestering.

FÖRSLAG

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande [KOM(2011) 326 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]).

SAMMANFATTNING

Rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång, där rätten till advokat är en del, är en del av Europeiska unionens (EU:s) stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EN) (FR).

För att säkerställa denna rätt för alla misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden på EU:s territorium, lägger kommissionen fram ett förslag som föreskriver gemensamma miniminormer i alla medlemsstater.

Princip

I ett straffrättsligt förfarande ska rätten till advokat garanteras för följande personer:

Om personerna arresteras under förfarandet, ska de också ha rätt att kontakta minst en person som de själva utsett, som till exempel en släkting eller en arbetsgivare. Utländska medborgare ska kunna kontakta sin ambassad eller sitt konsulat.

Dessa rättigheter gäller så snart en person informerats om att hon är misstänkt eller åtalad för att ha begått ett brott, fram till dess att förfarandena har avslutats. Personer som är föremål för en europeisk arresteringsorder ska ha dessa rättigheter från det att de grips.

Genomförande

Alla personer som är misstänkta eller åtalade i ett straffrättsligt förfarande ska så snabbt som möjligt få tillgång till advokat, och under alla omständigheter i följande

  • Innan personen hörs.
  • Under processuella åtgärder eller bevisupptagningsåtgärder som personen är skyldig eller har rätt att närvara vid.
  • Från frihetsberövandet.

En person som är föremål för en europeisk arresteringsorder ska ha tillgång till advokattjänster i den medlemsstat där personen gripits, men också i den stat som utfärdat arresteringsordern. Advokaten i det land som utfärdat arresteringsordern ska inte gå på djupet i målet, utan samarbeta med den andra advokaten för att göra det möjligt för den eftersökta personen att utöva sina rättigheter.

En person som är misstänkt eller eftersökt har rätt att träffa sin advokat. Längden på och intervallen mellan mötena ska vara tillräckliga för att det ska vara möjligt att på ett effektivt sätt utöva rätten till försvar.

Advokaten ska ha tillstånd att närvara vid eventuella förhör och förhandlingar, liksom vid alla undersökningar eller vid bevisupptagning som den misstänkta eller tilltalade måste, eller uttryckligen har lov att, närvara vid enligt den nationella lagstiftningen. Advokaten ska också ha tillträde till platsen där den berörda personen hålls i förvar för att kontrollera förhållandena där.

All kontakt, oavsett form, mellan en advokat och dennes klient är konfidentiell.

Vid åsidosättande av rätten till advokat, ska den misstänkta eller åtalade personen ha tillgång till rättsmedel som leder till att han/hon försätts i samma situation som om rätten inte hade åsidosatts. Eventuella uttalanden eller bevis som upptagits under åsidosättande av hans eller hennes rätt till advokatbistånd kan inte användas mot personen i fråga.

Undantag

I undantagsfall, och efter tillstånd från rättsliga myndigheter, kan rätten till advokat, till kontakt med tredje part och med den berörda ambassaden eller konsulatet upphävas. Undantaget ska motiveras genom trängande behov av att avvärja livsfara eller fara för den fysiska säkerheten för en annan person. Undantaget ska inte i något fall uteslutande grunda sig på svårighetsgraden på det brott som personen är anklagad för. Det skall vara proportionellt mot situationen, av så begränsad tidslängd som möjligt och får inte utgöra ett hinder för en rättvis rättegång.

En misstänkt eller tilltalad person kan också avstå rätten till advokat. Avståendet ska vara frivilligt och entydigt. Personen ska ha informerats om följderna av detta beslut och vara i stånd att förstå denna information.

Bakgrund

Förstärkta processuella rättigheter för personer som är misstänkta eller tilltalade i rättsliga förfaranden är ett av målen i Stockholmsprogrammet. Detta förslag är en del av en samling åtgärder som innefattar ett direktiv om rätten till tolkning och översättning och ett annat, som är under förhandling, om rätten till information.

Förslaget träder inte i kraft förrän efter det har granskats och antagits av Europaparlamentet och rådet. Direktivets slutliga text kan därför vara en annan än i kommissionens förslag.

Hänvisningar

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2011) 326

-

2011/154/COD

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut av den 30 november 2009 om en färdplan för att stärka misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden [EUT C 295, 4.12.2009].

Senast ändrat den 13.10.2011

Top