Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förebyggande och bekämpning av människohandel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Förebyggande och bekämpning av människohandel

Människohandel anses vara ett av de allvarligaste brotten i världen. Det är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. I detta direktiv fastställs regler som gäller hela Europeiska unionen för att ta itu med denna fruktansvärda företeelse.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF

SAMMANFATTNING

Människohandel anses vara ett av de allvarligaste brotten i världen. Det är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. I detta direktiv fastställs regler som gäller hela Europeiska unionen för att ta itu med denna fruktansvärda företeelse.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det fastslår gemensamma minimiregler för fastställande av människohandelsbrott och tillhörande straff. Det innehåller också åtgärder för att bättre förebygga denna företeelse och för att stärka skyddet för brottsoffren.

HUVUDPUNKTER

Definitioner

  • Följande avsiktliga handlingar är straffbelagda: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer med våld i syfte att utnyttja dem.
  • Exploatering innebär minst: i) sexuellt utnyttjande eller prostitution ii) tvångsarbete eller tjänster (inklusive tiggeri, slaveri, utnyttjande av brottslig verksamhet eller avlägsnande av organ).

Sanktioner: Direktivet anger det maximala straffet för dessa brott till minst fem års fängelse och minst 10 år i händelse av försvårande omständigheter, till exempel om brottet begicks mot särskilt utsatta brottsoffer (t.ex. barn) eller om det begicks av en kriminell organisation.

Åtal: EU-länderna kan åtala sina medborgare för brott som begåtts i ett annat EU-land och använda utredningsverktyg såsom avlyssning (av till exempel telefonsamtal eller e-post).

Stöd till brottsoffer: Brottsoffer får stöd före, under och efter straffrättsliga förfaranden så att de kan utöva de rättigheter som de har fått sig tilldelade enligt brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden. Detta stöd kan bestå av mottagande i skyddsrum eller tillhandahållande av medicinskt och psykologiskt stöd och informationstjänster och tolkning.

Barn och tonåringar (under 18) får ytterligare hjälp såsom fysiskt och psykosocialt stöd, tillgång till utbildning och, i förekommande fall, möjlighet att utse en förmyndare eller företrädare. De bör intervjuas omedelbart i lämpliga lokaler och av utbildade yrkesmän.

Offren har rätt till polisskydd och juridisk hjälp för att kunna kräva ersättning.

Förebyggande: EU-länderna måste vidta åtgärder för att

  • motverka den efterfrågan som uppmuntrar till människohandel,
  • lansera kampanjer och utbilda tjänstemän så att de ska kunna identifiera och hantera offer och potentiella offer för människohandel.

En EU-samordnare mot människohandelhar utsetts för att säkerställa en konsekvent och samordnad strategi i kampen mot detta fenomen.

För att hjälpa de nationella myndigheterna att kontrollera missbruk av rätten till fri rörlighet har kommissionen offentliggjort en handbok om skenäktenskap mellan EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Bakom vissa tvångsäktenskap kan det till exempel finnas aspekter av människohandel.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 15 april 2011 och skulle införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning senast den 6 april 2013.

BAKGRUND

Människohandel är uttryckligen förbjudet enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 5) och EU har upprättat en övergripande rättslig och politisk ram för denna företeelse, särskilt med hjälp av detta direktiv (2011/36/EU) och EU:s strategi för utrotning av människohandel 2012-2016.

För mer information se webbplatserna rörande politik och lagstiftning för Tillsammans Mot Trafficking, Eurostats publikation 2015 i ämnet och 2014 års publikation från byrån för grundläggande rättigheter.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/36/EU

15.4.2011

6.4.2013

EUT L 101, 15.4.2011, s. 1-11

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt till Regionkommittén: EU:s strategi för att utrota människohandel 2012-2016 (COM (2012) 286 final, 19 juni 2012).

EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel (EUT C 311, 9 december 2005 s. 1-12).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Hjälpa de nationella myndigheterna att bekämpa missbruk av rätten till fri rörlighet: Handbok om att ta itu med frågan om påstådda skenäktenskap mellan EU-medborgare och icke-EU-medborgare i samband med EU:s lagstiftning om fri rörlighet för EU-medborgare (COM (2014) 604 final, 26 september 2014).

Kommissionens arbetsdokument - halvtidsrapport om genomförandet av EU:s strategi för att utrota människohandel (SWD (2014) 318 final, 17 oktober 2014).

Senast ändrat 03.03.2015

Top