Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brottsoffers rättigheter (förslag)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Brottsoffers rättigheter (förslag)

Kommissionen föreslår miniminormer som ska gälla för brottsoffer. Förslaget i detta direktiv syftar till att säkerställa att man tar hänsyn till brottsoffers särskilda behov vid rättsliga förfaranden, oavsett vilket brott som ägt rum eller på vilken plats brottet förövats i Europeiska unionen (EU).

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer [KOM(2011) 275 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen föreslår ett direktiv med syfte att säkerställa att brottsoffer * får samma nivå av skydd, stöd och tillgång till rättvisa i alla Europeiska unionens (EU) medlemsländer. Den ersätter rambeslutet 2001/220/RIF om brottsoffers ställning i straffrättsliga förfaranden och är en del av ett åtgärdspaket som syftar till att förstärka brottsoffers rättigheter.

Direktivet erkänner ställning som brottsoffer inte bara till individer som lidit skada som följd av brott, utan också till vissa familjemedlemmar * om personen avlider som följd av brottet.

Information och stöd till offer

För att kunna hävda sina rättigheter, måste offren få tillräckliga upplysningar i en form de förstår. De ska också få psykologisk och praktisk hjälp. Förslaget avser att säkerställa deras:

 • rätt att få upplysningar från och med den första kontakten med de rättsliga myndigheterna, särskilt om hur man anmäler brott, hur förfarandet går till och hur de ska få skydd om de behöver det;
 • rätt att få upplysningar om det egna ärendet, särskilt om beslutet att avsluta eller fortsätta undersökningen, när och var rättegången kommer att äga rum och under vissa förhållanden, när den som åtalats försätts på fri fot;
 • rätt att förstå och att bli förstådd;
 • rätt till tolkning och översättning: om brottsoffret inte talar det språk som används vid förfarandet, ska denne utan kostnad få tillgång till tolkning och en översättning av brottsanmälan, av alla eventuella beslut om att avsluta förfarandet liksom upplysningar om sina rättigheter;
 • rätt att få hjälp från brottsofferorganisationer: sådan hjälp ska vara kostnadsfri och tillgänglig även för vissa familjemedlemmar. Den ger emotionellt och psykologiskt stöd liksom rådgivning om praktiska frågor som till exempel ekonomiska frågor eller brottsoffrets roll i det straffrättsliga förfarandet.

Brottsoffers deltagande i det straffrättsliga förfarandet

Brottsoffren har legitimt intresse av att rättvisa skipas. De ska därför kunna delta i det straffrättsliga förfarandet om de önskar det. För detta ändamål, fastställer kommissionens förslag ett antal rättigheter som skall säkerställas dem:

 • rätten till bekräftelse av att anmälan mottagits;
 • rätten att höras under rättegången;
 • rätten till kontroll vid beslut om att inte väcka åtal;
 • rätten till garantier vid medling eller annan reparativ rättvisa; målet är att skydda offren mot hot eller ytterligare skada under rättsprocessen. Dessa tjänster ska endast användas med brottsoffrets samtycke och efter att denne fått korrekt information. Samtycket kan dras tillbaka när som helst;
 • rätten till rättshjälp och kostnadsersättning då brottsoffret deltar i det rättsliga förfarandet;
 • rätten att återfå egendom som beslagtagits i samband med det straffrättsliga förfarandet;
 • rätten till beslut om ersättning från förövaren i samband med straffrättsliga förfaranden;
 • vad gäller brottsoffer som bor i ett annat EU-land, så ska svårigheterna som uppstår på grund av detta minskas, särskilt genom att förhöra brottsoffret omedelbart efter anmälan till den behöriga myndigheten och genom att i största möjliga utsträckning använda videokonferenser och telefonkonferenser för hörandet. Ifall brottsoffret inte kunnat göra en anmälan i den stat där brottet begåtts, ska brottsoffret kunna göra den i sin hemmedlemsstat, som sedan överlämnar den till den berörda staten.

Utsatthet och skydd av brottsoffer

Kommissionen föreslår att åtgärder ska vidtas för att skydda brottsoffren och deras familjer mot eventuell vedergällning eller hot från förövaren. Myndigheterna ska se till att kontakterna med förövaren minskas, särskilt i de lokaler där förfarandet hålls.

Vid förundersökningen ska brottsoffren förhöras snabbt och inte fler gånger än nödvändigt. Om de önskar det, får de åtföljas av sitt juridiska ombud eller av annan person som de själva valt. Deras och deras familjers personliga integritet ska skyddas.

Förslaget i direktivet erkänner att vissa personer löper en särskilt stor risk att på nytt lida skada under det straffrättsliga förfarandet. Dessa sårbara brottsoffer kan, efter prövning av sina individuella behov, få vissa ytterligare rättigheter och tjänster. Barn, handikappade, offer för sexuellt våld eller människohandel, anses i förslaget vara sårbara brottsoffer.

För att de på bästa sätt ska kunna uppfylla brottsoffrens behov, är det viktigt att säkerställa att yrkesverksamma inom rättsväsendet, polistjänstemän och medlemmarna i brottsofferorganisationer får tillräcklig fortbildning.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Brottsoffer: en fysisk person som lidit fysisk eller psykisk skada eller utsatts för emotionellt lidande eller ekonomisk förlust i direkt samband med ett brott; liksom familjemedlemmar till en person som avlidit på grund av brott.
 • Familjemedlem: make eller maka, sambo, registrerad partner, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led, syskon och anhöriga till brottsoffret.

Hänvisningar

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

COM(2011) 275

-

2011/129/COD

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden [KOM(2011) 276 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Kommissionen lägger fram ett förslag till förordning som syftar till att alla skyddsåtgärder som antas av en medlemsstat ska vara lätta att erkänna i resten av Europeiska unionen (EU) utan andra formaliteter än ett standardiserat och flerspråkigt intyg. Medbeslutandeförfarande (2011/0130/COD)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, av den 18 maj 2011, med titeln "Stärkta rättigheter för brottsoffer i EU" [KOM(2011) 274 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 11.07.2011

Top