Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeisk pakt för invandring och asyl

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europeisk pakt för invandring och asyl

Denna pakt är tänkt att fungera som utgångspunkt för EU:s invandrings- och asylpolitik på en grund av gemensamt ansvar och solidaritet mellan medlemsstaterna och ett förnyat partnerskap med länder utanför EU.

RÄTTSAKT

Den europeiska pakten för invandring och asyl av den 24 september 2008 [ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

EU-länderna har under många år arbetat för att harmonisera sin invandrings- och asylpolitik. Inom flera frågor har betydande framgångar redan gjorts, i synnerhet genom Tammerforsprogrammet och Haagprogrammet, men främst genom Stockholmsprogrammet.

I stora drag syftar pakten till att

  • organisera laglig invandring för att ta hänsyn till prioriteringarna, behoven och mottagarkapaciteten som fastställts av medlemsstaterna, och uppmuntra till att invandrarna integreras,
  • kontrollera olaglig invandring och uppmuntra till frivilligt återvändande till invandrarens ursprungsland eller transitland,
  • göra gränskontrollerna mer effektiva,
  • upprätta en europeisk ram för asyl,
  • skapa ett övergripande partnerskap med länder utanför EU, för att uppmuntra till samverkan mellan migration och utveckling.

VIKTIGA FRAMGÅNGAR

Asyl

Betydande framsteg har gjorts på området för invandring, asyl och gränsförvaltning sedan 2008. Ett viktigt steg var då det fullständiga gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) antogs. Ceas fastställer gemensamma standarder och bredare samarbete för att se till att asylsökande behandlas lika i ett öppet och rättvist system i hela EU.

Man har även infört viktiga ändringar för gränsförvaltningen, främst genom förbättrande av styrningen av Schengensystemet och inrättandet av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) för att förhindra gränsöverskridande brottslighet. Man har även gett byrån Frontex nya uppgifter och resurser.

Framsteg gjordes även inom återvändandepolitiken genom att använda medlemsstaternas bästa praxis och genom operativt samarbete i hela EU. Kampen mot utnyttjande av invandrare har också gått framåt.

När det gäller partnerskap med tredjeländer är en dialog redan på gång. Dialogen handlar främst om den övergripande strategin för migration och om att ingå bilaterala avtal med länder i södra Medelhavspartnerskapet och det östliga partnerskapet, med syftet att ta itu med grundorsakerna till olaglig och ofrivillig migration.

Laglig migration

Flera viktiga rättsakter har antagits på området laglig migration, såsom direktivet om kombinerade tillstånd som tillåter utomeuropeiska medborgare att leva och arbeta i EU med ett kombinerat tillstånd och EU:s blåkortsdirektiv som garanterar deras rörlighet. Andra lagar har antagits för att underlätta inträde i EU inte bara för utomeuropeiska studenter och forskare, utan även för säsongsarbetare, utomeuropeiska chefer eller specialister vid företagsintern överföring av personal eller utomeuropeiska utstationerade arbetstagare inom ramen för tjänstedirektivet.

Alla EU-länder tillämpar nu även en lag med sanktioner mot arbetsgivare som använder sig av illegal arbetskraft.

NÄSTA STEG

Det är nu nödvändigt att genomföra kraftfulla åtgärder för att förhindra att invandrare riskerar livet i sina försök att nå de europeiska kusterna. Man behöver också öka insatserna för att bekämpa organiserad brottslighet och främja integration.

Insatser på detta område kommer att finansieras av följande två nya fonder för perioden 2014-2020:

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Femte årsrapporten om invandring och asyl (2013) (COM(2014) 288 final - ej offentliggjort i EUT).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Fjärde årsrapporten om invandring och asyl (2012) (COM(2013) 422 final - ej offentliggjort i EUT).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Tredje årsrapporten om invandring och asyl (2011) (COM(2012) 250 final - ej offentliggjort i EUT).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Andra årsrapporten om invandring och asyl (2010) (KOM(2011) 291 slutlig - ej offentliggjort i EUT).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Första årsrapporten om invandring och asyl (2009) (KOM(2010) 214 slutlig - ej offentliggjort i EUT).

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Uppföljningsmetod för genomförandet av den europeiska pakten för invandring och asyl (KOM(2009) 266 slutlig - ej offentliggjort i EUT).

Senast ändrat den 11.09.2014

Top