Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för Stockholmsprogrammet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsplan för Stockholmsprogrammet

Denna handlingsplan ger en färdplan för genomförandet av de politiska prioriteringarna i Stockholmsprogrammet inom områdena rättvisa, frihet och säkerhet mellan 2010 och 2014.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 20 april 2010 om att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna – Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet [KOM(2010) 171 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens (EU) prioriteringar för att utveckla ett område med rättvisa, frihet och säkerhet under perioden 2010–2014 finns i Stockholmsprogrammet. Handlingsplanen syftar till att förverkliga dessa prioriteringar och även att förbereda för framtida utmaningar, både på europeisk och på global nivå.

Rättigheternas Europa

Handlingsplanen innehåller åtgärder för att säkerställa skyddet av grundläggande rättigheter. Det handlar om en förstärkt lag om dataskydd genom en ny omfattande rättslig ram, liksom att införliva dataskyddet i all EU-politik, brottsbekämpning, brottsförebyggande arbete och internationella relationer. Åtgärder är också avsedda att bekämpa alla former av diskriminering, rasism, främlingsfientlighet och homofobi. Särskilda uppmärksamhet har ägnats åt att skydda barnets rättigheter och utsatta grupper, exempelvis offer för brott och terrorism. Som skydd för de senare, kommer kommissionen att föreslå ett omfattande instrument och praktiska åtgärder, bland annat en europeisk skyddsorder. Kommissionen kommer även att föreslå lagstiftning om den enskildes rättigheter i straffrättsliga förfaranden och åtgärder avseende kvarhållande. Dessutom innehåller handlingsplanen åtgärder som exempelvis ger de europeiska medborgarna stärkt rätt till fri rörlighet, skydd i länder utanför EU och medborgerligt deltagande.

Rättvisans Europa

För att stärka det europeiska rättsliga området, innehåller handlingsplanen åtgärder för att ytterligare införa principen om ömsesidigt erkännande. Det omfattar lagstiftningsförslag om erhållande av och insamling av bevis, förlust av rättigheter och ekonomiska påföljder i brottmål. Kommissionen har för avsikt att föreslå ny lagstiftning inom det civilrättsliga området, exempelvis om skilsmässa, och att se över förordningen om domar på privaträttens område. För att principen om ömsesidigt erkännande ska fungera effektivt, kommer kommissionen att vidta åtgärder för att öka det ömsesidiga förtroendet. Åtgärder för att utveckla gemensamma miniminormer, både inom brotts- och civilrätt, kommer också att föreslås för att uppnå detta. Dessutom kommer kommissionen att, för att medborgarna ska kunna få större nytta av det europeiska rättsliga området, föreslå åtgärder för att underlätta tillgången till rättslig prövning, särskilt när det gäller lagstiftning om civilståndshandlingar och att stödja ekonomisk verksamhet, exempelvis genom lagförslag om verkställighet av domstolsavgöranden. Samtidigt avser kommissionen att öka EU:s internationella närvaro inom området civil- och straffrätt, huvudsakligen genom att förhandla avtal och konventioner med länder utanför EU.

Europa som skyddar

För att bättre kunna skydda medborgarna och för att ta itu med gränsöverskridande brottslighet, gör handlingsplanen det möjligt att utarbeta en strategi för den inre säkerheten. Kommissionen har också som mål att förbättra befintliga säkerhetsverktyg, särskilt de som berör hantering av informationsflöden, men också att föreslå användning av tekniska säkerhetsverktyg, som ett europeiskt register över dömda tredjelandsmedborgare. Dessutom innehåller handlingsplanen förbättrade strategier för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, huvudsakligen effektivare samarbete inom europeisk brottsbekämpande verksamhet, inklusive det mellan europeiska polisbyrån, Eurojust och den europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), samt effektivare brottsbekämpning. För att skydda mot grov och organiserad brottslighet, innehåller åtgärdsplanen även särskilda brottsbekämpande åtgärder, exempelvis lagstiftningsförslag om:

 • människohandel,
 • sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi,
 • It-brottslighet och nät- och informationssäkerhet,
 • ekonomisk brottslighet och korruption,
 • narkotika, och
 • terrorism.

Kommissionen avser också att förstärka EU:s kapacitet att förhindra, förbereda för och reagera på katastrofer, både människoskapade och naturliga. Handlingsplanen innehåller åtgärder som kompletterar och förbättrar katastrofhantering inom EU för att uppnå detta.

Tillgång till Europa

Kommissionen kommer att vidta åtgärder för att vidareutveckla den integrerade strategin för EU:s externa gränser. Det handlar exempelvis om lagförslag om att ändra Frontex, kodex om Schengengränserna och europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur). Kommissionen kommer även att föreslå upprättandet av ett system för in- och utresa och ett program för registrerade resenärer. Vidare kommer kommissionen att fortsätta liberaliseringen av viseringar genom att förhandla fram avtal om viseringslättnader med länder utanför EU och även lansera informationssystemet för viseringar (VIS).

Solidaritetens Europa

Kommissionen avser att föra en dynamisk och mångsidig invandringspolitik, som innehåller åtgärder som att:

 • vidareutveckla EU:s övergripande strategi för migration för att öka samarbetet med länder utanför EU,
 • stödja migration för att uppfylla behoven på EU-ländernas arbetsmarknader,
 • främja integration och migranters rättigheter,
 • åtgärda illegal migrering genom återtagandeavtal och återvändandepolitik, och
 • ta hänsyn till situationen för ensamkommande barn.

Kommissionen avser också att driva en gemensam asylpolitik för att upprätta ett gemensamt skyddsområde för asylsökande genom att dela ansvaret mellan EU-länder. Handlingsplanen innehåller också en starkare yttre dimension genom samarbete med FN:s flyktingkommissarie och utvecklandet av EU:s vidarebosättningsprogram och nya regionala skyddsprogram.

Europa i en globaliserad värld

Handlingsplanen betonar kopplingen mellan de inre och yttre dimensionerna av politiken för rättvisa, frihet och säkerhet. Den innehåller därför åtgärder som stärker den yttre dimensionen, bland annat bättre samarbete och informationsutbyte mellan EU-länder. Kommissionen strävar också efter att beakta den yttre dimensionen i dess relationer med länder utanför EU, inklusive en mängd avtal och partnerskap. Handlingsplanen innehåller också ökat stöd för Europarådets konventioner om människohandel, dataskydd, skydd av barn, it-brottslighet och korruption, men även för Haagkonferensen om internationell privaträtt.

Vägen framåt

För att omvandla de politiska prioriteringarna, som har upprättats genom Stockholmsprogrammet, till konkreta åtgärder och resultat, innehåller handlingsplanen åtgärder för:

 • utvärdering av politik och mekanismer för rättvisa, frihet och säkerhet,
 • utbildning av de som arbetar med juridik och säkerhet och även rättsvårdande och brottsbekämpande myndigheter,
 • aktiviteter som ökar allmänhetens medvetande,
 • dialog med det civila samhället, och
 • nya finansiella program.

Senast ändrat den 28.05.2010

Top