Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt samarbete om förebyggande av brottslighet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiskt samarbete om förebyggande av brottslighet

Rådets beslut 2009/902/RIF - inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet (EUCPN)

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2009/902/RIF av den 30 november 2009 om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet (EUCPN) och om upphävande av beslut 2001/427/RIF

SAMMANFATTNING

Den brottsförebyggande politiken i Europeiska unionen (EU) förstärks genom samverkan mellan myndigheter på nationell och lokal nivå och andra experter och utövare inom området.

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet inrättas det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN) för att bidra till utvecklingen av brottsförebyggande åtgärder i EU. Det ger en ram för samarbetet mellan EU-länderna och stöder även brottsförebyggande åtgärder på nationell och lokal nivå.

VIKTIGA PUNKTER

EUCPN ansvarar för:

att förbättra samarbete, kontakter och utbyte av information mellan berörda parter,

att samla in, utvärdera och dela information om brottsförebyggande,

att organisera konferenser och aktiviteter för att utveckla brottsförebyggande och dela resultaten av arbetet med brottsförebyggande,

att tillhandahålla expertis till de europeiska institutionerna (rådet och kommissionen),

att årligen rapportera till rådet om sitt arbete,

att utveckla och genomföra ett arbetsprogram som bemöter relevanta hot om brottslighet.

Målen för EUCPN uppnås genom ett årligt arbetsprogram som ingår i en flerårig strategi (2010-2015).

Nätverket består av:

en styrelse som ansvarar för den övergripande förvaltningen,

ett sekretariat som ger administrativt stöd till styrelsen,

kontaktpunkter som stöder utbyte av information och sakkunskap mellan de nationella företrädarna.

Aktiviteter

EUCPN genomför en rad aktiviteter, bland annat:

att främja god praxis genom en databas som innehåller EU-omfattande exempel på initiativ och projekt för brottsförebyggande (alltifrån förebyggande av våldsbrott till it-brottslighet),

att organisera konferensen om bästa praxis, som är ett årligt evenemang för beslutsfattare, utövare och forskare för att dela och förmedla erfarenheter och bästa praxis inom brottsförebyggande, samt säkerhet och trygghet i EU-länderna,

att presentera tävlingen European Crime Prevent Award, som syftar till att belöna det bästa europeiska brottsförebyggande projektet; tävlingen är öppen för alla projekt, initiativ eller åtgärdspaket som syftar till att minska brottsligheten och rädslan för brott inom det angivna temat,

att samla in och främja forskningsbaserade rön och aktiviteter för att förebygga brott; ”verktygslådor” om specifika aspekter inom brottsförebyggande syftar till att informera, stödja och inspirera lokala utövare och beslutsfattare med faktiska kunskaper i form ett lättläst dokument,

att skapa och hålla ett arkiv med studier, artiklar och andra dokument om brottsförebyggande tillgängliga genom ett online-bibliotek med sökmotor på EUCPN:s webbplats.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Från den 30 november 2009.

Mer information finns på webbplatsen för det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2009/902/RIF

30.11.2009

-

EUT L 321, 8.12.2009, s. 44-46

Senast ändrat den 13.08.2015

Top