Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viseringskodex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Viseringskodex

Den här förordningen fastställer förfaranden och villkor för utfärdande av viseringar vid korta vistelser och transitering genom EU-ländernas territorier. Den förtecknar även de medborgare i länder utanför EU som är skyldiga att inneha visering för flygplatstransitering när de passerar genom de internationella transitområdena på EU:s flygplatser och fastställer förfarandena och villkoren för utfärdande av sådana viseringar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införandet av en EU-kodex om viseringar (viseringskodex).

SAMMANFATTNING

Syftet med förordningen är att fastställa förfarandena och villkoren för utfärdande av viseringar för korta vistelser i (högst 90 dagar under en period av 180 dagar), och transitering genom, EU:s länder och associerade länder som tillämpar Schengenavtalet fullt ut. Det är tillämpligt på medborgare i länder utanför EU som måste inneha visering när de passerar EU:s yttre gränser enligt förteckningen i förordning (EG) nr 539/2001.

Dessutom förtecknar förordningen de länder utanför EU vars medborgare måste inneha visering för flygplatstransitering för att passera genom de internationella transitområdena på EU:s flygplatser (bilaga IV). I akuta situationer med massiv tillströmning av illegala invandrare får enskilda EU-länder utöka kravet till att omfatta medborgare i andra länder utanför EU.

Förfaranden och villkor för utfärdande av viseringar

Det EU-land som utgör det enda, eller huvudsakliga, målet för resan ansvarar för att pröva viseringsansökan. Om inget huvudmål för resan kan fastställas går det bra med landet som utgör punkten för inträde i EU. Vid transitering är det det EU-land genom vilken transiteringen äger rum eller, vid flera transiteringar, den första landet för transitering, som har ansvaret. Vanligtvis måste viseringsansökan lämnas till konsulatet i det berörda EU-landet.

EU-länder får upprätta bilaterala överenskommelser om att representera varandra i syfte att samla in viseringsansökningar eller utfärda viseringar. De får även samarbeta genom samlokalisering eller ett gemensamt ansökningscentrum.

En viseringsansökan får lämnas in av den sökande eller av en ackrediterad, kommersiell mellanhand, tidigast tre månader innan avsedd vistelse. Vid inlämning av ansökan måste den sökande infinna sig personligen såvida inte undantag har beviljats. När en ansökan lämnas in ska följande finnas med:

 • Ett ansökningsformulär i enlighet med bilaga I.
 • Giltiga resehandlingar.
 • Ett fotografi.
 • Styrkande handlingar i enlighet med bilaga II samt bevis för sponsoråtagande och/eller inkvartering om sådant krävs av EU-landet.
 • Bevis på innehav av medicinsk reseförsäkring, om tillämpligt.

Med vissa undantag måste den sökande tillåta kopieringen av fingeravtryck samt erlägga en viseringsavgift. Viseringsavgiften kan undantas eller reduceras i enskilda fall, till exempel av kulturella, utrikespolitiska eller utvecklingspolitiska skäl. Externa tjänsteleverantörer (t.ex. en resebyrå) får ta ut en extra serviceavgift.

När det har fastställts att en ansökan kan tas upp till prövning måste den behöriga myndigheten skapa en ansökningsakt i informationssystemet för viseringar enligt de förfaranden som fastställs i förordningen om informationssystemet för viseringar. Det utför ytterligare en prövning av ansökan för att kontrollera att den sökande uppfyller inresevillkoren som fastställts i kodexen om Schengengränserna, inte utgör någon risk för illegal invandring eller för ländernas säkerhet samt avser att lämna EU-landet innan viseringen löper ut.

Beslutet om en ansökan som kan tas upp till prövning måste fattas inom 15 kalenderdagar från datumet för inlämning. Vid undantagsfall får tidsgränsen utökas. Beslut tas om huruvida en enhetlig visering (giltig för hela området som täcks av Schengenavtalet) eller en visering med territoriellt begränsad giltighet ska utfärdas eller avslås. Om handläggningen utförs av ett EU-land som representerar en annan medlemsstat kan det besluta om handläggningen ska avbrytas och ansökan överlämnas till det senare landets berörda myndighet.

En enhetlig visering får utfärdas för en, två eller flera inresor inom maximalt fem år. För en visering för transitering (inklusive viseringar för flygplatstransitering) ska giltighetsperioden motsvara den tid det tar att fullgöra transiteringen. En tilläggsfrist på 15 dagar tillkommer ofta. I särskilda fall får giltighetsperioden för en visering utökas. Under särskilda omständigheter får viseringen även upphävas eller återkallas.

En enhetlig visering eller en visering med begränsad territoriell giltighet ger inte innehavaren automatisk rätt till inresa.

En visering avslås om den sökande:

 • Lägger fram förfalskade resehandlingar.
 • Inte ger några skäl för syftet med och villkoren för den avsedda vistelsen.
 • Inte kan styrka innehav av tillräckliga medel för sitt uppehälle eller för återresan till ursprungslandet.
 • Redan har använt tre månader av den innevarande sexmånadersperioden.
 • Finns med på en spärrlista i Schengens informationssystem i syfte att vägras inresa.
 • Anses av någon av medlemsstaterna vara ett hot mot den allmänna ordningen, den inre säkerheten eller folkhälsan.
 • Inte visar upp något bevis på innehav av medicinsk reseförsäkring, om tillämpligt.
 • Lägger fram styrkande handlingar eller motiveringar vars äkthet eller pålitlighet är tvivelaktig.

Den sökande måste underrättas om ett beslut att avslå, upphäva eller återkalla en visering via standardformuläret som fastställs i bilaga VI. Ett sådant beslut kan överklagas i det EU-land som fattade beslutet, i enlighet med landets nationella lagstiftning.

I undantagsfall kan en viseringsansökan skickas till den myndighet som ansvarar för personkontroller vid den yttre gränsen till det EU-land som utgör målet för vistelsen. En visering som utfärdas vid en gränsövergång får gälla i högst 15 dagar eller omfatta den tid det tar att fullgöra transiteringen.

Ansökan

Den här förordningen ändrar förordningen om informationssystemet för viseringar och förordningen om kodexen om Schengengränserna. Den upphäver även artikel 9-17 i konventionen som implementerar Schengenavtalet och de gemensamma konsulära anvisningarna.

Den här förordningen tillämpas från och med den 5 april 2010. Artikel 32(2) och (3), 34(6) och (7) samt 35(7) tillämpas från och med den 5 april 2011.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 810/2009

5.10.2009

-

EUT L 243, 15.9.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: En smartare viseringspolitik för ekonomisk tillväxt ( COM(2014) 165 final, 1.4.2014 - ej offentliggjord i EUT).

Denna rapport utvärderar i vilken grad det övergripande ursprungsmålet för viseringskodexen om att underlätta lagligt resande och säkerställa lika behandling i snarlika fall har uppnåtts, utan att specifikt bedöma dess faktiska förmåga att bidra till ekonomisk tillväxt.

Slutsatserna från rapporten behandlas i kommissionens förslag om ändring av viseringskodexen (se nedan).

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionskodexen om viseringar (viseringskodex) ( COM(2014) 164 final, 1.4.2014 - ej offentliggjort i EUT).

30.06.2014

Top