Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utbyte av uppgifter ur kriminalregistret mellan EU-länder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Utbyte av uppgifter ur kriminalregistret mellan EU-länder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rambeslut 2009/315/RIF – EU-ländernas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret

VILKET SYFTE HAR RAMBESLUTET?

 • I detta rambeslut fastställs allmänna principer för hur utbytet av kriminalregister mellan EU-länderna ska fungera parallellt med rådets beslut 2009/316/RIF, i vilket man inrättade det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).
 • Syftet är att förhindra att kriminella kan undfly sitt förflutna genom att flytta till ett annat EU-land än det där de dömdes. Detta görs genom att man säkerställer att information om alla deras fällande domar är tillgänglig när den behövs, oberoende av EU-landet där de dömdes.

VIKTIGA PUNKTER

Mål

Målen för rambeslutet är att

 • inrätta en skyldighet för ett EU-land som dömer en medborgare i ett annat EU-land att överföra information om sådan fällande dom till det land där personen är medborgare,
 • definiera skyldigheter som EU-landet där personen är medborgare har när det gäller lagring av mottagen information om domar, samt de förfaranden som det EU-landet ska följa när det besvarar förfrågningar om information om dess medborgare,
 • upprätta en uppsättning regler för utveckling av ett datoriserat system för utbyte av information om domar.

Utnämning av myndigheter

EU-länderna måste utnämna centrala myndigheter till att utföra de uppgifter som gäller utbytet av information.

Registrering av fällande domar och lagring av information

Ett dömande EU-land ska registrera nationaliteten eller nationaliteterna för personen som döms, och informera det EU-land eller de EU-länder där personen är medborgare om uppgifter om domen, däribland information om

 • personen som har dömts,
 • vilken typ av dom och dess innehåll,
 • brott som ledde till domen.

EU-landet där den dömda personen är medborgare ska lagra information som har skickats till det, för att kunna svara på begäran om information om domar som utförts mot dess medborgare. Svaret bör

 • innehålla information om domar på dess territorium, i andra EU-länder och länder utanför EU,
 • färdigställas inom 10 arbetsdagar, eller 20 om begäran gjordes av en person som har frågor om sitt eget kriminalregister.

Utbyte av information

 • Informationen kan delas för brottsmålsförfarande eller annat, t.ex. vid granskningar före anställning. Det är obligatoriskt att svara på begäran som görs för brottmålsförfaranden, medan de begäranden som har andra syften ska göras enligt gällande nationell lagstiftning.
 • När en central myndighet i ett EU-land tar emot en begäran om information från någon relevant nationell myndighet, kan den i sin tur be ett annat EU-land om information, särskilt från det land där personen i fråga är medborgare.
 • När en central myndighet i ett EU-land tar emot en begäran från en medborgare i ett annat EU-land angående personens eget kriminalregister, kan landet fråga det EU-land som han eller hon är medborgare i, om information och inkludera detta i det utfärdade certifikatet.

Storbritanniens deltagande

De flesta EU-länderna har i dagsläget infört systemet. På grundval av sin rättighet, som finns nedskriven i protokoll 36 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, bestämde sig Förenade kungariket för att inte längre delta i Ecris från och med den 1 december 2014. Detta bekräftades genom kommissionens beslut 2014/858/EU.

Genomförande

 • I en rapport som offentliggjordes av Europeiska kommissionen 2016 beskrivs genomförandet av rambeslutet i EU-länderna. Sammantaget konstateras att det har gjorts avsevärda framsteg med EU-ländernas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret.
 • 22 EU-länder har meddelat Europeiska kommissionen om vilka åtgärder de har vidtagit för att införliva rambeslutet i sin nationella lagstiftning. Fem av de sex länder som inte har meddelat kommissionen om sina åtgärder utbyter ändå uppgifter ur kriminalregistret via Ecris.
 • I vissa fall har vissa aspekter av rambeslutet inte införlivats korrekt eller fullständigt i de nationella lagarna, och kommissionen uppmärksammar behovet av att vidta brådskande åtgärder.

VILKEN PERIOD GÄLLER RAMBESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 27 april 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 27 april 2012.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (EUT L 93, 7.4.2009, s. 23–32).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets beslut 2009/316/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i enlighet med artikel 11 i rambeslut 2009/315/RIF (EUT L 93, 7.4.2009, s. 33–48).

Kommissionens beslut 2014/858/EU av den 1 december 2014 om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anmälan om landets önskan att delta i unionsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete som antagits före Lissabonfördragets ikraftträdande och som inte ingår i Schengenregelverket (EUT L 345, 1.12.2014, s. 6–9).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (COM(2016) 6 final, 19.1.2016).

Senast ändrat 10.01.2017

Top