Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att skydda kritisk infrastruktur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att skydda kritisk infrastruktur

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/114/EG – identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs ett förfarande som tillämpas i Europeiska unionen (EU) för identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur* och en metod för att stärka skyddet av sådan infrastruktur.

VIKTIGA PUNKTER

Identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur

 • EU-länderna går igenom en process för att identifiera potentiell europeisk kritisk infrastruktur, med hjälp från Europeiska kommissionen om så behövs. När de identifierar potentiell europeisk kritisk infrastruktur bör de använda sig av
  • sektorsövergripande kriterier, såsom möjliga offer, ekonomiska följder och inverkan på allmänheten, och
  • sektorsspecifika kriterier, som är specifika för den berörda typen av europeisk kritisk infrastruktur.
 • EU-länderna samarbetar (dvs. för diskussioner med andra EU-länder) i klassificeringen av den möjliga europeiska kritiska infrastruktur som är belägen på deras territorium.
 • EU-länderna ser regelbundet över identifieringen och klassificeringen av den europeiska kritiska infrastrukturen.
 • Direktivet gäller endast för energi- och transportsektorerna (se bilaga I till direktivet). Med tiden kan emellertid andra sektorer inkluderas i dess tillämpningsområde.

Säkerhetsplaner för operatörer

 • EU-länderna ser till att det har införts en säkerhetsplan för operatörer för varje europeisk kritisk infrastruktur.
 • Syftet med förfarandet för säkerhetsplaner för operatörer är att identifiera kritiska anläggningar i den europeiska kritiska infrastrukturen och de säkerhetslösningar som finns för att skydda dem.

Sambandsansvariga i säkerhetsfrågor

 • EU-länderna ser till att en sambandsansvarig i säkerhetsfrågor utses för varje europeisk kritisk infrastruktur.
 • Den sambandsansvariga fungerar som kontaktpunkt mellan ägaren/operatören av den europeiska kritiska infrastrukturen och EU-landets berörda myndighet.

Rapportering

 • EU-länderna genomför hotbildsbedömningar avseende europeisk kritisk infrastruktur inom ett år efter klassificeringen av den kritiska infrastrukturen.
 • EU-länderna rapporterar allmänna uppgifter om typer av risker, hot och sårbarheter till kommissionen vartannat år.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan den 12 januari 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 12 januari 2011.

BAKGRUND

 • De nationella myndigheterna bär huvudansvaret för att skydda kritisk infrastruktur. Driftstörningar hos kritisk infrastruktur kan emellertid märkas över landsgränserna. Därför behövs det en gemensam dimension inom EU som underlättar hanteringen av dessa risker. Under 2007 antog Europeiska unionens råd slutsatser om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur. Programmet syftar till att förbättra skyddet av kritisk infrastruktur mot alla typer av hot och risker.
 • Efter en översyn av direktiv 2008/114/EG fastställde kommissionen under 2013 en ny strategi för genomförandet av det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur. Denna strategi syftar till att skapa gemensamma verktyg och ett gemensamt synsätt inom EU när det gäller skyddet av, och motståndskraften hos, kritisk infrastruktur, där större hänsyn tas till det ömsesidiga beroendet mellan kritisk infrastruktur, industrin och statliga aktörer.
 • Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Kritisk infrastruktur: anläggningar eller system som är nödvändiga för att upprätthålla centrala samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet, trygghet och människors ekonomiska eller sociala välfärd. Europeisk kritisk infrastruktur är kritisk infrastruktur i EU-länderna vars driftsstörning eller förstörelse skulle få betydande konsekvenser för minst två EU-länder (t.ex. elkraftverk eller oljeledningar).

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75–82).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen (KOM(2004) 702 slutlig, 20.10.2004).

Grönbok om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur (KOM(2005) 576 slutlig, 17.11.2005).

Meddelande från kommissionen om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur (KOM(2006) 786 slutlig, 12.12.2006).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om en ny strategi för det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur: Making European Critical Infrastructures more secure (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013) (ej översatt till svenska).

Senast ändrat 14.11.2016

Top