Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det europeiska rättsliga nätverket - samarbete för att bekämpa brottslighet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det europeiska rättsliga nätverket - samarbete för att bekämpa brottslighet

I detta beslut fastställs bestämmelserna för fortsättningen av det europeiska rättsliga nätverket, och samtidigt upphävs den gemensamma åtgärden 98/428/RIF om nätverkets inrättande.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2008/976/RIF av den 16 december 2008 om det europeiska rättsliga nätverket.

SAMMANFATTNING

I detta beslut fastställs bestämmelserna för fortsättningen av det europeiska rättsliga nätverket, och samtidigt upphävs den gemensamma åtgärden 98/428/RIF om nätverkets inrättande.

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Det här beslutet utökar funktionerna för det europeiska rättsliga nätverket, inrättar ett telekommunikationsnätverk (säker kommunikationskanal) och klarlägger förbindelsen mellan nätverket och Eurojust (*).

VIKTIGA PUNKTER

Sammansättning

Det europeiska rättsliga nätverket ska utgöras av en eller flera kontaktpunkter i varje EU-land. Varje land ska utse en nationell kontaktperson och en kontaktperson som sköter det nya telekommunikationsverktyget.

Kontaktpunkterna ska samarbeta i brottmål och måste ha adekvata språkkunskaper för att kunna kommunicera med sina motparter. Sambandspersoner som redan utnämnts måste knytas till det europeiska rättsliga nätverket. Europeiska kommissionen är också representerad, och det europeiska rättsliga nätverket förvaltas av ett sekretariat.

Uppgifter

Det europeiska rättsliga nätverket ska underlätta kommunikationen mellan kontaktpunkterna, organisera möten och lämna bakgrundsinformation.

Kontaktpunkterna ska underlätta EU-ländernas rättsliga samarbete, särskilt i arbetet med att bekämpa olika slag av grov brottslighet, och möjliggöra lämplig kommunikation och utbyte av information med kontaktpunkter och rättsliga myndigheter i andra EU-länder.

Dessutom ska kontaktpunkterna främja och anordna utbildningsmöten och arbeta ihop med det europeiska nätverket för rättslig utbildning där detta är lämpligt.

Fullständiga möten där minst tre kontaktpunkter från varje land är inbjudna ska anordnas minst tre gånger om året, och göra det möjligt för kontaktpunkterna att diskutera det rättsliga samarbetet, särskilt frågor som rör EU-lagstiftning. Diskussionerna fungerar som grund för eventuella förbättringar inom internationellt rättsligt samarbete. De nationella kontaktpersonerna och kontaktpersonerna för nätverkets verktyg ska sammanträda minst en gång om året på ad hoc-basis.

Sekretariat

Sekretariatet ska förse kontaktpunkterna med uppdaterad information om nationella juridiska och processrättsliga system samt relevanta texter genom en webbplats. Dessutom ska den upprätta säkra telekommunikationsförbindelser för överföring av uppgifter och framställningar om rättsligt samarbete.

Sekretariatet finansieras av budgeten för Eurojust, en kompletterande organisation som har en privilegierad förbindelse med det europeiska rättsliga nätverket, baserad på konsultation och utbyte av information.

Ansvarighet

Det europeiska rättsliga nätverket ska vartannat år lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om sin verksamhet, och vart fjärde år genomför rådet en bedömning av verksamheten i det europeiska rättsliga nätverket på grundval av en rapport som utarbetas av kommissionen i samarbete med det europeiska rättsliga nätverket.

BAKGRUND

Principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden i brottmål införs stegvis med ökad direkt kontakt mellan de rättsliga myndigheterna. Till följd av dessa ändringar och utvidgningen av EU 2004 och 2007 har det europeiska rättsliga nätverket fått en allt viktigare roll.

Mer information finns på webbplatsen för europeiska rättsliga nätverket

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 24 december 2008.

VIKTIGA BEGREPP

(*) Eurojust: Europeiska byrån för rättsligt samarbete.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2008/976/RIF

24.12.2008

-

EUT L 348, 24.12.2008, s. 130-134

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om inrättande av ett nätverk för lagstiftningssamarbete mellan Europeiska unionens justitieministerier (EUT C 326, 20.12.2008, s. 1-2).

Senast ändrat den 12.06.2015

Top