Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)

År 2013 ersattes SIS 1 + av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II). SIS II är ett stort informationssystem inom områdena frihet, säkerhet och rättvisa. Det innehåller uppgifter om vissa kategorier av människor och föremål och anses vara avgörande för att kunna hålla en hög säkerhetsnivå inom området, men utan kontroller vid de inre gränserna (Schengenområdet).

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1104/2008 av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (Se ändringsrättsakt(er)).

Rådets beslut 2008/839/RIF av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (Se ändringsrättsakt(er)).

Dessa rättsakter (som omfattar ändringsrättsakter) har nu löpt ut.

SAMMANFATTNING

Från början inrättades Schengens informationssystem (SIS) inom den mellanstatliga ramen för Schengenkonventionen. Den blev en del av Europeiska unionens (EU:s) ram i och med Amsterdamfördraget. I systemet fanns information om personer inblandade i grova brott eller som inte har rätt att komma in eller stanna i EU. Det innehöll även uppgifter om försvunna personer, särskilt försvunna barn, och information om fordon, skjutvapen, sedlar och identitetshandlingar som kan ha stulits, förskingrats eller förlorats.

Det var dock nödvändigt att byta ut första generationen av systemet med tanke på den snabba tekniska utvecklingen och att EU utvidgades geografiskt.

FRÅN SIS 1 + TILL SIS II

Man planerade för en ny, uppdaterad version av SIS-systemet (SIS 1 +). Systemet skulle göra det möjligt att öka ut Schengenområdet så att det kunde omfatta nya EU-länder. Det behövde även förbättras för att kunna ersätta originalet och skulle därför göras om till ett modernare system med ytterligare funktioner.

Bland annat går det med SIS II att använda biometri och nya uppgiftstyper. Det finns även möjlighet att koppla ihop olika uppgifter (som t.ex. uppgifter om en person och ett fordon).

Det krävdes en längre tidsram för att utveckla detta toppmoderna IT-system, som var ett av de största av sitt slag i hela världen. Tidsramen berodde på att den rättsliga, tekniska och politiska miljön ständigt förändrades. Man behövde därför genomföra noggranna tester under olika faser för att säkerställa en hög prestations- och säkerhetsnivå.

GÅ ÖVER FRÅN ETT SYSTEM TILL ETT ANNAT

Tekniskt sett innehöll migreringsprocessen från SIS 1 + till SIS II följande steg:

  • Inmatning av uppgifter från SIS 1 + till SIS II med hjälp av en omformare.
  • En övergång från SIS 1 + till SIS II för alla medlemsländer.
  • En övervakningsfas under vilken man skulle se till att systemet var stabilt. Båda systemen skulle fungera parallellt och fortsätta synkroniseras via en omformare.

Försöksfas

Man planerade att utföra en rad tester under en lång förberedelsefas innan systemet aktiverades, för att se till att SIS II fungerade helt korrekt. Det viktigaste testet, det s.k. övergripande testet innebar att testa alla de viktiga komponenterna i SIS II. För att SIS II skulle kunna träda i kraft var det nödvändigt att detta test lyckades, både från en juridisk och teknisk synvinkel.

Alla deltagande länder för SIS II lyckades att slutföra testfasen under 2013. På så sätt kunde man den 9 april 2013 permanent gå över från första generationens system till SIS II. Den 9 maj 2013 tog den europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) över ansvaret för den dagliga driften av det centrala systemet för SIS II.

Mer information kan du hitta här:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1104/2008

11.11.2008

-

EUT L 299, 8.11.2008, s. 1-8

Beslut 2008/839/RIF

11.11.2008

-

EUT L 299, 8.11.2008, s. 43-49

Rättsakt(er) om ändring av förordning (EG) nr 1104/2008

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 541/2010

25.6.2010

-

EUT L 155, 22.6.2010, s. 19-22

Förordning (EU) nr 1273/2012

30.12.2012

-

EUT L 359, 29.12.2012, s. 32-44

Rättsakt(er) om ändring av beslut 2008/839/RIF

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 542/2010

25.6.2010

-

EUT L 155, 22.6.2010, s. 23-26

Förordning (EG) nr 1272/2012

30.12.2012

-

EUT L 359, 29.12.2012, s. 21-31

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon (EUT L 381, 28.12.2006).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006).

Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 205, 7.8.2007).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Sista lägesrapporten om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) januari 2013-maj 2013 (COM(2013) 777 final, 2.12.2013 - ej offentliggjord i EUT).

Senast ändrat den 03.10.2014

Top