Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stärkning av den övergripande strategin för migration

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Stärkning av den övergripande strategin för migration

Detta meddelande är en uppföljning av meddelandet ”En gemensam invandringspolitik för Europa”, som kommissionen lade fram den 17 juni 2008 och utgör en av de första byggstenarna i den europeiska pakten för invandring och asyl som antogs i oktober 2008. Det krävs ökad samordning och synergier mellan den Europeiska unionen (EU) och tredjeländer för att uppnå större effektivitet och konsekvens i den praktiska tillämpningen av den övergripande strategin för migration.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 8 oktober 2008 – Stärkning av den övergripande strategin för migration: ökad samordning, konsekvens och synergi [KOM(2008) 611 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Detta meddelande om genomförandet av den övergripande strategin för migration beskriver dess framtida möjligheter och föreslår förbättringar med avseende på dess samordning, konsekvens och synergier. Fokus ligger både på den tematiska utvecklingen och på de geografiska aspekterna av den övergripande strategin.

Laglig ekonomisk migration

Samarbetet med tredjeländer bör utvidgas för att åtgärda den Europeiska unionens (EU) behov av arbetskraft. Potentiella migranter bör informeras om de regler och förfaranden som gäller för lagligt tillträde till EU och riskerna som är förknippade med illegal migration. I detta syfte kommer en migrationsportal att inrättas och riktade informationskampanjer kommer att genomföras. Det är även av största vikt att den migrerande arbetskraftens tillträde till EU är flexibelt och att rörlighet med anledning av forskning eller affärer underlättas. För att uppnå detta kommer kommissionen att utveckla:

 • första generationens partnerskap för rörlighet, som ska användas vid strategiskt samarbete
 • centra som erbjuder information och tjänster i samband med migration
 • verktyg för att bättre matcha arbetssökande med arbetstillfällen
 • utbyte av bästa praxis mellan relevanta aktörer
 • lagstiftningsmässiga och operativa åtgärder som uppmuntrar cirkulär migration
 • gemensamma centra för viseringsansökningar.

Bekämpa illegal migration

För att stävja illegal invandring ger EU stöd till tredjeländer med gränsförvaltning. Rådet har begärt att kommissionen överväger att utöka FRONTEX roll i detta sammanhang. Stöd ges också till kampen mot människosmuggling och människohandel genom internationella instrument, de nationella handlingsplanerna mot människohandel och förbättrad lagstiftning. Fortsatt dialog och samarbete i dessa frågor med partnerländerna har också betonats. I detta avseende avser kommissionen att stödja:

 • insamlandet av information om förändringar i migrationsvägarna till EU
 • utvecklingen av migrationshanteringen i centrala tredjeländer
 • antagandet och genomförandet av nationella strategier för integrerad gränsförvaltning i tredjeländer
 • upprättandet av infrastruktur för gränsövervakning under det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) genom stärkt samarbete med tredjeländer
 • genomförandet av handlingsplanen från Ouagadougou, samt utvecklandet av strategier mot människohandel av regionala organisationer.

Migration och utveckling

Arbetet med migration och utveckling måste förbättras och intensifieras. De principer som anges i europeiskt samförstånd bör användas för detta ändamål, i synnerhet för att ta itu med de underliggande orsakerna till migration. Det är även nödvändigt att migrationspolitiken integreras i andra politikområden. Kommissionen avser därför att förbättra:

 • system för penningöverföring
 • deltagandet av migrant- och diasporaföreningar vid utformningen av EU:s politik
 • dimensionen konsekvent politik för utveckling, särskilt avseende kompetensflykt
 • tillgången till utbildning och yrkesutbildning av hög kvalitet samt möjligheterna till anställning och goda arbetsvillkor i områden med hög utvandring
 • tillämpningen av det europeiska samförståndet om utveckling rörande frågor om sysselsättning, samhällsstyrning och demografisk utveckling
 • förståelsen av sambandet mellan klimatförändringar och migration och dess nuvarande och framtida effekter.

Migrationsvägar

Avseende de södra migrationsvägarna måste mer konsekvens uppnås för den politiska utvecklingen och genomförandenivåerna. För att uppnå detta siktar kommissionen på att främja samarbetet inom Afrika och utvecklingen av afrikanska politiska ramar för migration. På EU-nivå har kommissionen för avsikt att hantera samarbetet mellan EU och Afrika genom EU:s genomförandegrupp för partnerskapet om migration, rörlighet och sysselsättning.

Dimensionen migration och utveckling bör även utökas till samarbetet mellan EU och dess grannregioner i öst och sydöst. Frågor som arbetskraftsmigration, penningöverföringar, återvändande och återintegration samt diasporanätverk bör beaktas.

Andra regioner, exempelvis Sydkaukasien, Centralasien, Mellanöstern, Asien samt Latinamerika och Västindien har också en inverkan på EU:s migrationspolitik i form av oregelbunden och laglig ekonomisk migration Ett differentierat tillvägagångssätt bör därför användas avseende dessa regioner, både bi- och multilateralt, för att stärka dialog och samarbete.

Bättre styrning

Den övergripande strategin måste tillhandahålla en praktisk ram för bättre migrationshantering. Dess konsekvens och effektivitet måste därför förbättras. Samarbetet mellan EU och det nationella, regionala och lokala planet samt med tredjeländer måste också stärkas. Delandet av information om EU:s politiska mål när det gäller migration måste vara en del av dialogen och samarbetet med tredjeländer. Dessutom bör EU:s och medlemsstaterna politik bli mer tongivande och främja den övergripande strategin inom olika ramar för samarbete.

Slutligen är den totala effektiviteten i den övergripande strategin även kopplad till dess finansiering. Följaktligen måste gemenskapens finansieringsinstrument, liksom medlemsstaternas och övriga externa källors, granskas och deras användning förbättras.

Senast ändrat den 07.11.2008

Top