Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beaktande av fällande domar avkunnade i medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beaktande av fällande domar avkunnade i medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande

Ett EU-land bör fästa lika stor vikt vid fällande domar som avkunnats i andra EU-länder som fällande domar som avkunnas i landets egna domstolar.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR RAMBESLUTET?

I detta rambeslut fastställs villkoren för när tidigare fällande domar som avkunnats i ett EU-land, på andra grunder, ska beaktas vid ett brottmålsförfarande mot samma person i en annan medlemsstat.

VIKTIGA PUNKTER

I samband med ett nytt brottmålsförfarande ska EU-länderna se till att tidigare fällande domar som avkunnats i ett annat EU-land beaktas på samma villkor som tidigare nationella fällande domar.

De tidigare fällande domarna ska beaktas i skedet före rättegången, under rättegången liksom när domen verkställs. De bör särskilt beaktas när det gäller tillämpliga processregler avseende

  • tillfälligt frihetsberövande,
  • kvalifikation av gärning,
  • påföljds natur och stränghet,
  • regler för verkställighet av dom.

Då tidigare brottmålsdomar beaktas av EU-landet som genomför det nya förfarandet, ska detta inte inkräkta på tidigare fällande domar, återkalla dem eller ta upp dem till omprövning.

Rambeslutets verkan kan även begränsas om det brott för vilket det nya brottmålsförfarandet genomförs begicks innan den tidigare domen hade avkunnats eller verkställts till fullo. EU-länderna behöver inte tillämpa sådana nationella regler för fastställande av domar om tillämpningen av dessa regler på utländska fällande domar skulle begränsa domaren vid fastställandet av domen i det nya förfarandet. Domstolarna ska dock se till att beakta tidigare fällande domar på annat sätt.

I en rapport från 2014 om genomförandet av rambeslutet påpekades dess mervärde när det gäller att främja förtroendet för avgörandena i brottmål och rättsliga beslut på det europeiska rättsliga området. Rapporten visade dock på stora skillnader i efterlevnaden bland de EU-länder som antagit beslutet. Man ansåg att 13 av 22 EU-länder hade tillräckliga bestämmelser för genomförandet.

Den 1 december 2014 meddelade Förenade konungariket kommissionen att landet önskade delta i rambeslutet. Detta bekräftades av kommissionens beslut 2014/858/EU.

BAKGRUND

Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) inrättades 2012 genom rådets beslut 2009/316/RIF. Det gör det möjligt för EU-länderna att snabbt och enkelt utbyta information om straffdomar. Ecris säkerställer det praktiska genomförandet av detta rambeslut.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets rambeslut 2008/675/RIF

15.8.2008

15.8.2010

EUT L 220, 15.8.2008, s. 32-34

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas genomförande av rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat (COM(2014) 312 final, 2.6.2014).

Kommissionens beslut 2014/858/EU av den 1 december 2014 om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anmälan om landets önskan att delta i unionsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete som antagits före Lissabonfördragets ikraftträdande och som inte ingår i Schengenregelverket (EUT L 345, 1.12.2014, s. 6-9).

Senast ändrat 10.06.2015

Top