Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ITER: avtal mellan Euratom och Japan om kärnfusion

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

ITER: avtal mellan Euratom och Japan om kärnfusion

Europeiska unionen (EU) och Japan har ingått ett avtal om ett utökat samarbete i fråga om fusionsenergi som ett komplement till det internationella fusionsenergiprojektet ITER. Samarbetet ska stå till grund för en rad olika forsknings- och utvecklingsinsatser för att ta fram nya material och exploateringsmöjligheter, särskilt för att bygga den kommande demonstrationsreaktorn (DEMO).

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/614/Euratom av den 30 januari 2007 om kommissionens ingående av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Japans regering om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning.

SAMMANFATTNING

Syftet med avtalet är att införa en strategi med bredare inriktning för fusionsenergi mellan EU och Japan som en fortsättning på ITER-projektet.

Avtalet ska löpa på tio år och är öppet för de andra deltagarna i ITER.

Verksamhet

Verksamheten inom ramen för strategin med bredare inriktning omfattar tre forskningsprojekt som ska utvecklas i Japan:

 • Ett projekt för att slutföra projekteringen av en internationell anläggning för bestrålning av fusionsmaterial (IFMIF/EVEDA) som ska göra det möjligt att testa och utvärdera avancerade material i en miljö som är jämförbar med miljön i en fusionsreaktor.
 • Tokamaksatellitprogrammet, som ska stödja utnyttjandet av ITER- och DEMO-projekten;
 • Det internationella fusionsenergiforskningscentret (IFERC) som ska samordna utformningen och FoU-verksamheten vid DEMO, göra storskaliga simuleringar av fusionsplasmor med hjälp av superdatorer och göra fjärrförsök för att så många vetenskapsmän som möjligt ska kunna delta i ITER-försöken.

Struktur

Den organisation som ska strukturera verksamheten inom ramen för strategin med en bredare inriktning består av

 • en styrkommitté,
 • ett sekretariat,
 • projektkommitté(er),
 • projektledare och projektlag,
 • genomförandeorgan.

Instrument för genomförande

Varje projektledare ska i samråd med projektkommittén utarbeta en projektplan (som omfattar hela projektperioden) och överlämna den till styrkommittén senast den 31 mars varje år. Projektplanen måste innehålla

 • en beskrivning av alla planerade verksamheter,
 • en utförlig tidplan för de viktigaste delmålen för genomförandet,
 • en sammanfattande översikt över de bidrag som redan har lämnats och som kommer att lämnas.

Varje projektledare ska i samråd med projektkommittén överlämna ett arbetsprogram (senast den 31 oktober varje år) för nästa år till styrkommittén som ska godkänna den. Arbetsprogrammet måste innehålla

 • uppgifter om motsvarande projektplan,
 • en beskrivning av de verksamheter som ska genomföras (mål, planering, gemensamma kostnader och de bidrag som vardera parten ska göra osv.).

Varje projektledare ska lämna in en årsrapport (senast den 31 mars varje år) till styrkommittén som ska godkänna den. Sedan ska årsrapporten vidarebefordras till parterna och till genomförandeorganen.

Varje part har rätt att göra en revision när som helst under avtalets löptid och upp till fem år efter det att avtalet har löpt ut.

Resurser

Resurserna för att bedriva verksamheten inom ramen för strategin med en bredare inriktning kan bestå av

 • bidrag in natura,
 • specifika komponenter, utrustning, material och andra varor samt tjänster,
 • experter som ställs till projektlagens förfogande,
 • personal som ställs till olika organs förfogande,
 • ekonomiska bidrag.

EU:s bidrag kommer främst att ges in natura och kommer att uppgå till ungefär 340 miljoner euro.HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut (Euratom) nr 2007/614

30.1.2007

-

EUT L 246, 21.9.2007

Senast ändrat den 20.05.2008

Top