Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ARTEMIS

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

ARTEMIS

Inbyggda datorsystem är osynliga men har stor betydelse för att förenkla vår vardag. Dessutom kan de användas i högteknologiska industritillämpningar som gynnar EU:s ekonomi. För att skapa skalfördelar, minska kostnaderna och stimulera marknadsföringen av produkter som bygger på den här tekniken lanserar Europeiska unionen (EU) ett offentlig-privat partnerskap för forskning om inbyggda datorsystem. Partnerskapet bildas i form av ett gemensamt teknikinitiativ som ska genomföras av det gemensamma företaget Artemis.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem.

SAMMANFATTNING

Inbyggda datorsystem finns i de flesta saker i vår vardag nu för tiden, i allt från mobiltelefoner och kontokort till bilar och flygplan.

Dessutom utgör de en allt större andel av värdet på slutprodukterna i flera viktiga industrisektorer.

Aktuella siffror pekar på att den här typen av teknik utgör en verklig pionjärmarknad:

 • 98 % av datorerna är inbyggda i andra system.
 • Det såldes mer än 4 miljarder inbyggda system under 2007.
 • Världsmarknaden motsvarar 60 miljarder euro och kommer att fortsätta att växa med 14 % per år.
 • Fram till 2010 förväntas mer än 16 miljarder integrerade datorer finnas ute på marknaden (över 40 miljarder 2020).

Det är den marknaden EU siktar på genom satsningen på det nya gemensamma företaget Artemis.

Det gemensamma företaget Artemis ska genomföra det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem.

Syftet med det här offentlig-privata partnerskapet är framför allt att stödja medfinansieringen av forskningsinitiativ på EU-nivå och samtidigt förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom området.

Det gemensamma företaget har sitt huvudkontor i Bryssel och är ett gemenskapsorgan som är en juridisk person. Företaget kommer att drivas fram till den 31 december 2017. De grundande medlemmarna av det gemensamma företaget är gemenskapen (företrädd av kommissionen), Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike samt sammanslutningen Artemisia som företräder företag och andra FoU-organisationer med verksamhet på området. Det gemensamma företaget Artemis är också öppet för nya medlemmar.

Mål

Artemis ska bidra till genomförandet av det särskilda programmet Samarbete i det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

Syftet är framför allt följande:

 • Fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem.
 • Ge ekonomiskt stöd till olika FoU-verksamheter.
 • Främja ett offentlig-privat partnerskap som syftar till att främja insatser på gemenskapsnivå och nationell (offentliga och privata), investeringar och samarbete mellan de olika sektorer som berörs.
 • Förbättra samordningen av FoU-insatser på området inbyggda datorsystem.
 • Främja deltagande av små och medelstora företag.

Verksamheten

Det gemensamma företaget består av följande organ:

 • Styrelsen, som består av företrädare för medlemmarna i det gemensamma företaget Artemis och av ordföranden för kommittén för industri och forskning. Styrelsen har ansvaret för företagets verksamhet och för tillsynen av genomförandet.
 • Den verkställande direktören, som utses av styrelsen på tre år och som har det främsta ansvaret för den löpande verksamheten och även är det gemensamma företagets rättsliga företrädare.
 • De offentliga deltagarnas råd, som består av det gemensamma företagets offentliga deltagare som själva ska utse sina företrädare och en huvudrepresentant. Det här rådet har bl.a. till uppgift att godkänna omfattningen och inledandet av ansökningsomgångar och godkänna valet av vilka förslag som ska finansieras.
 • Kommittén för industri och forskning, som högst får ha 25 medlemmar som utses av sammanslutningen Artemisia. Kommittén ska bland annat utarbeta förslaget till den fleråriga strategiska planen och förslag till det gemensamma företagets strategi.

Artemis resurser utgörs av bidrag från medlemmarna och från gemenskapen samt av företagets egna intäkter. Varje rättssubjekt som inte är en medlem kan lämna bidrag in natura eller kontant till Artemis.

Artemis har följande kostnader:

 • Löpande kostnader som betalas av medlemmarna. Artemisia betalar också en del av dessa kostnader, men högst 20 miljoner euro eller 1 % av de sammanlagda kostnaderna för samtliga projekt. Gemenskapens bidrag får inte överstiga tio miljoner euro. Medlemsstaterna i Artemis ger bidrag in natura.
 • FoU-verksamhet. Gemenskapen bidrar med högst 410 miljoner euro. Medlemsstaterna i Artemis ska ge ett ekonomiskt bidrag som minst motsvarar 1,8 gånger vad gemenskapen bidrar med. Dessa bidrag går inte via det gemensamma företaget utan betalas ut direkt till de forsknings- och utvecklingsorgan som deltar i projekten. Dessutom bidrar dessa organ in natura till projekten vars totala värde under hela det gemensamma företagets livstid ska vara lika stort som eller högre än de offentliga myndigheternas bidrag.

FoU-verksamheten bedrivs via projekt som inleds efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar. Projekten finansieras med ekonomiska bidrag från gemenskapen och de medlemsstater som deltar, men även med bidrag in natura från de forsknings- och utvecklingsorgan som deltar i det gemensamma företagets projekt.

Eftersom det gemensamma företaget är ett gemenskapsinitiativ omfattas företaget och dess personal av gemenskapslagstiftningen. Det är Europeiska gemenskapernas domstol som har behörighet att avgöra eventuella tvister mellan medlemmarna och klagomål mot det gemensamma företaget Artemis. Kommissionen och revisionsrätten ska granska dem som får bidrag från det gemensamma företaget.

Bakgrund

I Lissabonprogrammet för tillväxt och sysselsättning läggs särskild vikt vid investeringar på områdena för kunskap och innovation. Därför har man inrättat gemensamma teknikinitiativ och offentlig-privata partnerskap som drivs genom gemensamma företag inom ramen för det sjunde ramprogrammet. De gemensamma teknikinitiativen baseras på arbetet inom de europeiska tekniska plattformarna som inrättades genom det sjätte ramprogrammet.

Genom initiativet Artemis tänker man inrätta ytterligare fem gemensamma teknikinitiativ på området för inbyggda datorsystem (ENIAC), innovativa läkemedel (IMI), luftfart och lufttransporter (Clean sky), vätgas och bränsleceller (Fuel cell) (EN), samt global övervakning för miljö och säkerhet (GMES).

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 74/2008 [antagande: samrådsförfarande CNS/2007/088]

7.2.2008

-

EUT L 30, 4.2.2008

See also

 • Ytterligare information finns på webbplatsen för gemenskapens informationstjänst för forskning och utveckling – CORDIS (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 03.06.2008

Top