Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det gemensamma företaget IMI

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Det gemensamma företaget IMI

Europeiska unionen (EU) lanserar ett gemensamt teknikinitiativ (IMI) inom läkemedelssektorn. 2008 utmynnade det europeiska initiativet i skapandet av ett gemensamt företag (härefter kallat "det gemensamma företaget IMI") för en period som löper ut den 31 december 2017. Detta företag ska underlätta privata investeringar, kunskapsöverföring och små och medelstora företags deltagande i forskningen för att utveckla innovativa läkemedel som är säkrare och mer effektiva.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel.

SAMMANFATTNING

Det gemensamma företaget IMI genomför det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för att utveckla en konkurrenskraftig, innovationsbaserad läkemedelssektor. Syftet med det offentlig-privata partnerskapet är att främja investeringar på detta område.

Det gemensamma företaget IMI är ett gemenskapsorgan med status som juridisk person, med säte i Bryssel. Företaget har bildats för en period som löper ut den 31 december 2017. Det gemensamma företagets grundande medlemmar är Europeiska kommissionen och den europeiska läkemedelsbranschorganisationen EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

Rättssubjekt som direkt eller indirekt stödjer forskning och utveckling i en medlemsstat eller i ett land som är associerat till sjunde ramprogrammet kan bli medlem i det gemensamma företaget IMI.

Mål

Syftet med det gemensamma företaget är att förbättra processen för utveckling av läkemedel så att läkemedelssektorn producerar mer effektiva och säkrare innovativa läkemedel. Företaget ska i detta sammanhang bidra till genomförandet av sjunde ramprogrammet och stödja forskning och utveckling av läkemedel i medlemsstaterna och i länder som är associerade till sjunde ramprogrammet. Små och medelstora företags deltagande och samarbete mellan den privata sektorn och universitetsvärlden ska uppmuntras.

Dessutom är syftet med det gemensamma företaget att garantera komplementaritet med andra aktiviteter inom det sjunde ramprogrammet och att utgöra ett offentlig-privat partnerskap som gör det möjligt att öka investeringarna för forskning och att förstärka samarbetet mellan de offentliga och privata sektorerna.

Projekt och aktiviteter

Det gemensamma företaget IMI stödjer framtidsforskning på grundval av projekt som väljs ut efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar, oberoende utvärderingar och ingående av avtal om bidrag och projektförslag.

De deltagande forskningsbaserade läkemedelsföretag som är medlemmar i EFPIA får inte ta emot finansiella bidrag från det gemensamma företaget IMI för någon verksamhet.

Arbetssätt

Det gemensamma företaget IMI består av följande organ:

  • styrelsen består av representanter för varje medlem i det gemensamma företaget. Den ska bland annat ha det övergripande ansvaret för och utöva tillsyn över genomförandet av det gemensamma företagets verksamhet. Den sammanträder minst två gånger om året;
  • den verkställande direktören representerar företaget ur juridisk synvinkel. Direktören är också andsvarig för att leda det gemensamma företagets löpande verksamhet i enlighet med styrelsens beslut;
  • den vetenskapliga kommittén är styrelsens rådgivande organ och som bland annat har till uppgift att ge råd om vetenskapliga prioriteringar för förslaget till årlig genomförandeplan.

Det gemensamma företaget bistås av två externa rådgivande organ:

  • medlemsstaternas grupp består av en företrädare för varje medlemsstat och för varje land som är associerat till sjunde ramprogrammet. Den ger råd om årliga vetenskapliga prioriteringar. Den informerar dessutom det gemensamma företaget om pågående relevant verksamhet på nationell nivå;
  • forum för berörda parter sammankallas minst en gång per år av den verkställande direktören. Det informeras om det gemensamma företagets verksamhet och lämnar kommentarer.

Det gemensamma företagets finansiella resurser består av medlemmarnas finansiella bidrag, det gemensamma företagets egna intäkter och alla andra finansiella bidrag, resurser och intäkter.

Forskningsverksamheten finansieras genom icke-monetära bidrag från forskningsbaserade läkemedelsföretag som är medlemmar i EFPIA, bidrag från medlemmarna och ett finansiellt bidrag från gemenskapen från sjunde ramprogrammet. Det finansiella åtagandet från gemenskapens sida uppgår till högst 1 000 miljoner euro.

Bakgrund

Gemenskapens sjunde ramprogram innehåller bestämmelser om att EU ska bidra till att inrätta långsiktiga offentlig-privata partnerskap i form av gemensamma teknikinitiativ. Dessa gemensamma teknikinitiativ har sitt ursprung i arbetet i de europeiska teknikplattformar som inrättades under sjätte ramprogrammet och kan genomföras som gemensamma företag.

I samband med IMI-initiativet planerar man att inrätta fem andra gemensamma teknikinitiativ på områdena inbyggda datasystem (Artemis), nanoteknik (Eniac), luftfart och lufttransport (Clean Sky), väte och bränsleceller (Fuel cell) och global övervakning för miljö och säkerhet (GMES).

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande – Datum för upphörande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 73/2008

7.2.2008 – 31.12.2017

-

EUT L 30, 4.2.2008

See also

  • Europakommissionens webbplats, initiativet för innovativa läkemedel (EN)

Senast ändrat den 15.09.2011

Top