Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eniac

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Eniac

Det gemensamma företaget Eniac har inom ramverket för det särskilda programmet Samarbete från det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling i Europeiska unionen, inrättat ett gemensamt teknikinitiativ (ITC) om nanoelektronik. Detta offentlig-privata partnerskap syftar till att stödja investeringarna inom området, innovativa aktörer och konkurrenskraft.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac.

SAMMANFATTNING

Det gemensamma företaget ligger i Bryssel och är ett EU-organ som är en juridisk person. Det har bildats för perioden fram till den 31 december 2017. Grundarna av det gemensamma företaget är Europeiska unionen (EU), Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Storbritannien och sammanslutningen AENEAS, som företräder företag och organisationer inom FoU som är aktiva inom nanoelektroniken. Det gemensamma företaget Eniac är öppet för nya medlemmar. Hittills har Österrike, Tjeckien, Finland, Ungern, Lettland, Malta, Rumänien, Slovakien och Norge anslutit sig som nya medlemmar. Fyra andra länder deltar i projekt men utan att vara medlemmar i det gemensamma företaget: Danmark, Israel, Schweiz och Turkiet.

Mål

Det gemensamma företaget Eniac bidrar till inrättandet av det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (sjunde ramprogrammet) inom nanoelektroniken. Syftet är att främja utvecklingen av den nödvändiga kompetensen genom ett forskningsprogram och stödja dess verksamhet. Syftet är att det på så sätt ska främja den europeiska konkurrenskraften samt nya marknader och nya tillämpningsområden i samhället. Små och medelstora företag uppmuntras också att delta.

Det gemensamma företaget ska även främja samarbete och samordning av arbetet inom EU och nationellt, offentligt och privat, för att stödja FoU och investeringar. Om arbetet koncentreras kan nämligen resultaten utnyttjas effektivare.

Organisation

Det gemensamma företagets organ är:

  • Styrelsen, sammansatt av företrädare från medlemmarna i det gemensamma företaget Eniac och ordföranden för kommittén för industri och forskning. Den ser till att företaget fungerar och kontrollerar verksamhetsdriften.
  • VD. Utnämnd för en period av tre år av styrelsen, ytterst ansvarig för den dagliga driften och det gemensamma företagets rättsliga företrädare.
  • De offentliga deltagarnas råd: Sammansatt av de offentliga deltagarna i det gemensamma företaget som utser sina företrädare och sin delegationschef. Dess funktion är bl.a. att godkänna räckvidd och utlysning av upphandling och att besluta om urval och finansiering av utvalda anbud.
  • Kommittén för industri och forskning, sammansatt av 25 medlemmar utsedda av sammanslutningen AENEAS. Den utarbetar framför allt den fleråriga strategiska planen och tar fram förslag till strategi för det gemensamma företaget.

Eniacs resurser utgörs av bidrag från medlemmarna och EU samt intäkter som Eniac själv får in. Alla rättssubjekt som inte är medlemmar kan ge bidrag in natura eller kontant till Eniac.

Eniacs kostnader utgörs av:

  • driftskostnader som medlemmarna står för. AENEAS bidrar också till dem med högst 20 miljoner euro eller högst 1 % av totalkostnaden för projekten. EU:s bidrag får inte överskrida tio miljoner euro. Eniacs medlemsländer ger bidrag in natura,
  • forskning och utveckling. EU ger bidrag på högst 440 miljoner euro. De ekonomiska bidragen från Eniacs medlemsländer, som motsvarar lägst 1,8 gånger EU:s bidrag, går inte genom det gemensamma företaget, utan betalas ut direkt till de organisationer för forskning och utveckling som deltar i projekten. Dessa organisationer bidrar också in natura till ett värde som motsvarar minst hälften av totalkostnaden för forskningen och utvecklingen.

Forskningen och utvecklingen genomförs i form av projekt som startas efter konkurrensutsatt upphandling. Dessa projekt finansieras av ekonomiska bidrag från EU och de deltagande medlemsländerna och genom bidrag in natura från FoU-organisationer som deltar i det gemensamma företagets projekt.

Eftersom det är ett EU-initiativ gäller EU-rätten för det gemensamma företaget och dess personal. EG-domstolen är behörig att avgöra tvister mellan medlemmarna och talan mot det gemensamma företaget Eniac. Kommissionen och revisionsrätten utför kontroller av mottagarna av bidrag från det gemensamma företaget.

Sammanhang

I Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning läggs vikten vid investeringar i kunskap och innovation. Därför har offentlig-privata partnerskap, ITC, inrättats av gemensamma företag inom ramen för det sjunde ramprogrammet. Dessa partnerskap har sitt ursprung i arbetet i de europeiska teknikplattformer som redan inrättats inom ramen för sjätte ramprogrammet.

Ytterligare fem partnerskap har inrättats inom de följande sektorerna: inbyggda datasystem (ARTEMIS), innovativa läkemedel (IMI), flygteknik och lufttransporter (CLEAN SKY), väte och bränsleceller (FUEL CELL AND HYDROGEN) samt global övervakning av miljö och säkerhet (GMES).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Tidsfrist för genomförande i medlemsländerna

EUT

Förordning (EG) nr 72/2008

7.2.2008

-

EUT L 30 av den 4.2.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: En europeisk strategi för mikro- och nanoelektroniska komponenter och system [ COM(2013)0298 final - ej offentliggjort i EUT]

Detta meddelande innehåller en strategi som är avsedd att stärka den europeiska mikro- och nanoelektronikindustrins konkurrenskraft och tillväxtkapacitet.

Kommissionen konstaterar att i slutet av 2013 hade Eniac investerat, såväl från offentlig som privat sida, mer än 2 miljarder euro i forskning, utveckling och innovation utöver ytterligare 1 miljard euro som investerats i mikro- och nanoelektronik inom det sjunde ramprogrammet.

Bland de åtgärder som ska implementera den nya strategin kommer kommissionen att föreslå att ett gemensamt företag skapas. Detta ska ersätta de två befintliga gemensamma företagen för integrerade informationssystem (ARTEMIS) och nanoelektronik (ENIAC). Det nya gemensamma teknikinitiativet kommer att täcka tre större områden som är beroende av varandra:

  • Designtekniker, som byggs på produktion och integrering samt utrustning och material för mikro- och nanotekniska anordningar.
  • Processer, metoder, verktyg och plattformar, referensdesign och arkitekturer för inbäddade eller cyberfysiska system.
  • Tvärvetenskapliga metoder för smarta system.

Senast ändrat den 03.03.2014

Top