Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Clean Sky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Clean Sky

Det gemensamma teknikinitiativet "Rent luftrum" syftar till att skapa ett offentlig-privat partnerskap på europanivå inom flygteknikområdet för att utveckla den teknik som krävs för att få ett rent, innovativt och konkurrenskraftigt lufttransportsystem.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildandet av det gemensamma företaget Clean Sky.

SAMMANFATTNING

Det gemensamma teknikinitiativet "Clean Sky" ("Rent luftrum"), faller inom ramen för det särskilda programmet Samarbete (det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling - sjunde ramprogrammet).

Mål

"Clean sky" gäller för perioden fram t.o.m. den 31 december 2017 och ska huvudsakligen:

 • påskynda utveckling av teknik som anpassats till en ny generation med renare lufttransporter;
 • säkerställa en effektiv samordning av den flygtekniska forskningen på EU-nivå;
 • möjliggöra genomförandet av ett innovativt och konkurrenskraftigt lufttransportsystem;
 • förbättra kunskapsalstringen och utnyttjandet av forskningsresultaten.

Sett i siffror har "Clean Sky" målsättningen att minska koldioxidutsläppen med 50 %, kväveoxidutsläppen med 80 % och bullret med 50 % fram till 2020.

Integrerade teknikdemonstratorer (ITD)

Sex teknikområden, som täcker alla aspekter för luftfarkoster och som kallas för integrerade teknikdemonstratorer (ITD), utgör strukturen för "Clean Sky". De fungerar som ram för forskningen, från experimentfasen till flygdemonstrationsfasen.

De sex ITD:erna är närmare bestämt följande:

 • intelligenta flygplan med fasta vingar, som inriktas på vingteknik;
 • miljövänliga regionala flygplan (motorer, energiförvaltning och nya tysta lösningar);
 • miljövänliga helikoptrar, som inriktas på installation av rotorblad och motorer som är nyskapande, bullrar mindre, minskar luftmotståndet, är bränslesnålare och använder miljövänliga flygrutter;
 • system för miljövänlig drift, som inriktas på utrustning och utformning samt värmehantering;
 • miljövänliga och hållbara motorer, som syftar till att utveckla teknik för lätta och tysta lågtryckssystem och att minska kväveoxiderna (NOx);
 • miljövänlig utformning, som gäller materialens och komponenternas livscykel (formgivning, tillverkning, underhåll och destruktion/återvinning).

En oberoende teknikutvärderare ansvarar för att bedöma och följa upp forskningsresultaten inom de olika områdena för att maximera effekten av programmets miljömål.

Medlemmar och organ

De grundande medlemmarna är följande:

 • Europeiska unionen (EU), företrädd av kommissionen;
 • tolv ITD-ledare och de associerade medlemmarna;
 • varje offentligt eller privat organ (industri, företag, små och medelstora företag, forskningscentra, universitet etc.) som är etablerat i ett medlemsland eller i ett land som är associerat till sjunde ramprogrammet kan ansöka om medlemskap under vissa omständigheter och under förutsättning att de får styrelsens godkännande.

Organen är

 • styrelsen;
 • verkställande kommittén;
 • ITD-styrkommittéerna;
 • styrkommittén för teknikutvärderaren;
 • det allmänna forumet.

Gruppen av nationalstaternas företrädare är företagets rådgivande organ.

Budget

Det maximala bidraget från EU uppgår till 800 miljoner euro, som kommer från budgetanslag till området "Transporter" i det särskilda programmet "Samarbete". Till detta kommer ett (minst) lika stort bidrag från företagets andra medlemmar, d.v.s. en total budget på 1,6 miljarder euro.

Allmänna bestämmelser

"Clean Sky" är, som EU-organ, en självständig juridisk enhet.

Ytterligare information om mål och verksamhet för det gemensamma teknikinitiativet "Clean Sky", dess ställning och verksamhet, dess medlemmars och organs roller och uppgifter samt dess finansiering finns i bilagorna till denna förordning.

Sammanhang

Förutom "Clean Sky" har fem andra initiativ av det här slaget planerats inom sektorerna för miniatyrisering (Eniac), inbyggda datasystem (Artemis), innovativa läkemedel, väte och bränsleceller samt global övervakning av miljö och säkerhet (GMES).

Referenser

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 71/2008

7.2.2008 - 31.12.2017

-

EUT L 30, 4.2.2008

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 71/2008 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

See also

 • Webbplatsen för Clean Sky (EN)

Senast ändrat den 09.11.2011

Top