Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sjunde ramprogrammet: verksamheten vid Gemensamma forskningscentret (Joint Research Centre – JRC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Sjunde ramprogrammet: verksamheten vid Gemensamma forskningscentret (Joint Research Centre – JRC)

Gemensamma forskningscentrets (JRC) huvuduppgift är att vetenskapligt och tekniskt bistå EU:s verksamhet. Mer konkret är JRC en mellanhand mellan den tekniska forskningen och praktiska tillämpningar av denna inom ramen för EU:s olika verksamhetsområden. Inom ramen för det sjunde ramprogrammet har ett särskilt verksamhetsprogram för centret tagits fram. Här beskrivs programmet, dess allmänna mål och JRC:s huvudverksamhet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/975/EG av den 19 december 2006 om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genomföras av Gemensamma forskningscentret inom ramen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013) [Europeiska unionens officiella tidning L 400, 30.12.2006].

SAMMANFATTNING

Gemensamma forskningscentret (JRC) bedriver grundforskning och bidrar med kunskap och vetenskapligt och tekniskt stöd till EU:s olika politiska verksamhetsområden. En viktig uppgift är att bidra till att sprida resultatet av JRC:s egen forskning, både för att skapa industriellt mervärde och för att stödja EU:s innovationspolitik. Centret grundades för 43 år sedan för att se till att det fanns kunskap på kärnkraftsområdet inom EU. Det har med åren utvecklats till en stor forskningsinstitution med en bred och mångsidig verksamhet. JRC är en avdelning inom kommissionen.

BESKRIVNING OCH ALLMÄNNA MÅL

Inom ramen för det särskilda programmet ska JRC:s uppgift vara att stärka kundens roll i utarbetandet, genomförandet och uppföljningen av EU:s olika strategier. Centret ska stödja och underlätta dessa processer, men även kunna hantera nya politiska krav.

När det gäller strategin kommer tonvikten att ligga dels på principen om "bättre lagstiftning" i enlighet med den nya Lissabonstrategin, dels på utarbetandet av metoder och kapacitet för att kunna möta nya utmaningar. Centret ska dessutom ytterligare bygga ut sitt nätverk inom forskarsamfundet genom att

 • på ett flexibelt sätt bemöta nya behov och krav från EU:s politiska beslutsfattare,
 • koncentrera sig på viktiga samhällsbehov som både har en vetenskaplig dimension och berör EU.
 • utveckla partnerskap med forskningscentrum, universitet, näringsliv, myndigheter och tillsynsorgan i medlemsstaterna, liksom med organ i länder utanför EU och med internationella organisationer,
 • öka sin kompetens och förbättra sin infrastruktur,
 • samarbeta med EU:s organ och övriga institutioner samt med myndigheterna i medlemsländerna.

Ett av det särskilda programmets särdrag är att det bygger på en integrerad strategi för det vetenskapliga och tekniska stöd som JRC ska tillhandahålla EU:s verksamhet. Därmed bör man på flera områden få ett bättre grepp om samverkan mellan å ena sidan teknisk utveckling, nya vetenskapliga rön, innovation, konkurrenskraft, och olika regleringsmetoder och strategier, å den andra.

När det gäller övervakning och utvärdering har JRC:s styrelse ansvar för den årliga uppföljningen av arbetsprogrammen. Varje år ska JRC utvärdera resultaten och effekterna av sin verksamhet. De användarenkäter som centret hittills genomfört vartannat år kommer troligtvis att ersättas av ett system där man fortlöpande samlar in kommentarer från användarna. I enlighet med kommissionens regler och bästa praxis i fråga om utvärderingar kommer en halvtidsutvärdering att genomföras (tre och ett halvt år efter det att ramprogrammet inletts). Utvärderingen ska göras av externa experter på grundval av de uppgifter som samlas in i samband med de årliga verksamhetsutvärderingarna. Slutligen kommer en efterhandsutvärdering att göras när det sjuåriga ramprogrammet har avslutats.

Vad gäller budgeten uppgår det belopp som beräknas vara nödvändigt för programmets genomförande till 1,75 miljarder euro för perioden 1 januari 2007 till 31 december 2013.

Vid genomförandet av sjunde ramprogrammet och dess särskilda program med alla olika forskningsverksamheter som hör ihop med dessa ska de grundläggande etiska principerna liksom sociala, rättsliga, socioekonomiska, kulturella och jämställdhetsrelaterade aspekter respekteras.

VERKSAMHETER

JRC:s verksamhet ska inriktas på följande övergripande strategiteman:

 • Välstånd i ett kunskapsintensivt samhälle.
 • Solidaritet och en ansvarsfull hantering av resurserna.
 • Säkerhet och frihet.
 • EU som partner i världen.

Välstånd i ett kunskapsintensivt samhälle.

Detta område är uppdelat i följande fem handlingslinjer:

 • Konkurrenskraft och innovation.
 • Det europeiska området för forskningsverksamhet.
 • Energi och transport.
 • Informationssamhället.
 • Biovetenskap och bioteknik.

Konkurrenskraft och innovation ska främjas på flera sätt. JRC ska

 • ta fram och sprida internationellt erkända referenser,
 • utveckla ett gemensamt europeiskt mätsystem,
 • stödja arbetet med EU:s strategi för internationell handel (utvärdering av strategins inverkan på hållbar utveckling och konkurrenskraft),
 • bidra till större kunskap om hur utbildning och vetenskapsvärldens behov hänger ihop, vilka faktorer som påverkar principen om lika utbildning för alla och hur utbildningsresurserna kan utnyttjas på ett effektiv sätt,
 • göra en kartläggning av miljöeffektiv teknik och utvärdera den och studera under vilka förhållanden denna teknik tas fram.

JRC ska bidra direkt till det europeiska området för forskningsverksamhet genom att

 • bygga upp nätverk, stödja utbildning och rörlighet för forskare,
 • förbättra tillgången till forskningsinfrastruktur,
 • utveckla forskningssamverkan,
 • stödja genomförandet av forskningspolitiken,
 • tekniskt utvärdera forskningsprioriteringarna för enskilda strategiteman *,
 • utveckla och sprida vetenskapliga och tekniska prognosmetoder.

energiområdet har JRC följande tre huvudmål:

 • Tillhandahålla ett referenssystem för hållbar energi.
 • Fungera som ett referenscentrum (prestandakontroll, certifiering av teknik osv.).
 • Tillhandahålla uppgifter om den europeiska energiförsörjningens tillförlitlighet.

transportområdet kommer centrets verksamhet att vara inriktad på följande:

 • Balansen mellan utvecklingen av hållbara transporter och miljöskydd.
 • Den teknisk-ekonomiska dimensionen av nya bränslen och motorer i fordon.
 • Den sociala dimensionen (samhällsplanering, hälsa osv.) och frågor som rör säkerhet och skydd för luft-, land- och sjötransporter.

Dessutom ska JRC bidra till att ta fram strategier och instrument för informationssamhällets teknik. Det ska delta i genomförandet av de EU-strategier som gäller utvecklingen av denna teknik (t.ex. e-handel, personlig säkerhet, e-förvaltning osv.) eller som är kopplade till de övergripande EU-strategierna för tillväxt, integration och livskvalitet. JRC kommer också att arbeta med konvergens av tillämpningar inom hälso- och sjukvård, säkerhet och miljö. Målet är att kunna göra en bedömning av de potentiella följderna på samhället av informationssamhällets teknik med avseende på konkurrenskraft, skydd av privatlivet, äganderätt och social integration.

JRC kommer att vidareutveckla sin kompetens inom biovetenskap och bioteknik i form av studier av socioekonomiska effekter och utarbetande av nya strategier och metoder. Verksamheten kommer främst att gälla bioteknik med koppling till hälsa, jordbruk och livsmedel.

Solidaritet och en ansvarsfull hantering av resurserna

Detta område är uppdelat i följande fyra handlingslinjer:

 • Landsbygdsutveckling, jordbruk och fiske.
 • Naturresurser.
 • Miljö och hälsa.
 • Klimatförändring.

JRC kommer att stödja strategierna för landsbygdsutveckling, jordbruk och fiske på tre plan, nämligen när det gäller produktionsfrågor, miljöfrågor och producent- och konsumentfrågor. Syftet med det specifika programmet är att förbättra kvaliteten på och utbudet av vetenskapliga uppgifter och utveckla metoder för att utvärdera de ekonomiska och sociala effekterna av olika förvaltningsalternativ.

När det gäller naturresurser ska JRC:s verksamhet inriktas på följande:

 • Vattenvård (den ekologiska kvaliteten på Europas inlands- och kustvatten, föroreningscykler osv.).
 • Skydd och övervakning av mark.
 • Metoder för livscykelanalys för spårning av resurser, dvs. från utvinning, överanvändning och återvinning till slutligt bortskaffande.
 • Hållbar produktion och konsumtion av naturresurser och naturmaterial.
 • Produkters miljöpåverkan och hållbarhet under olika teknik- och strategiscenarier.
 • Skogsbruket (biologisk mångfald, skogsbränder, klimatförändring osv.).
 • Fortsatt tekniskt stöd till EU:s gemensamma miljöinformationssystem inom ramen för utvecklingen av Inspire (EN).
 • Konsekvensbedömning av struktur- och sammanhållningsprogrammen och stöd till utvärdering av regionalpolitiken.

Likaså ska JRC bidra till att undersöka kopplingarna mellan miljö och hälsa genom att

 • ta fram och validera metoder för övervakning av olika smittvägar för människor (luft, vatten, livsmedel och kemikalier),
 • bedöma hälsoeffekterna av olika former av exponering,
 • hjälpa till att utveckla ett integrerat miljö- och hälsosystem.

I fråga om klimatförändring ska verksamheten vid JRC inriktas på problematiken kring utsläpp av växthusgaser. Centret har i uppdrag att utvärdera klimatets inverkningar (översvämningar, torka, skogsbränder, stormar osv.) på de mest sårbara sektorerna i samhällsekonomin (jord- och skogsbruket i synnerhet). Man ska också titta på hur klimatfrågorna ska integreras i andra politikområden, med målet att analysera olika alternativ för den period som följer efter Kyotoprotokollet.

Säkerhet och frihet

Detta strategitema är uppdelat i följande tre handlingslinjer:

 • Inre säkerhet.
 • Katastrofer och krisinsatser.
 • Livsmedels- och fodersäkerhet och livsmedels- och foderkvalitet.

Centrets bidrag till EU:s strategier för inre säkerhet kommer främst att ta sig formen av tillhandahållande av kompetens när det gäller analyssystem på följande områden:

 • Bekämpning av brottslighet, bedrägerier och illegal handel.
 • Skydd av viktig infrastruktur.
 • Terroristbekämpning.
 • Hantering av migrationsströmmar.

JRC kommer att bedriva verksamhet som rör naturkatastrofer och tekniska olyckor. Man kommer bland annat att bidra till en förbättring av EU:s insatsförmåga och krishantering i fråga om snabbinsatser, övervakning och skadebedömning.

livsmedelssäkerhetens område kommer JRC bedriva verksamhet som ligger i linje med konceptet "från gaffel till gård". Centret kommer att validera metoder och harmoniserade förfaranden för livsmedel och foder av många olika slag. Man ska också vidareutveckla sin kapacitet att hantera livsmedelskriser.

EU som partner i världen

Området EU:s yttre förbindelser omfattar följande två handlingslinjer: global säkerhet och utvecklingssamarbete.

När det gäller global säkerhet kommer JRC att bidra med tekniskt stöd till bland annat följande:

 • Kartläggning av bortglömda kriser.
 • Tidig varning om potentiella kriser.
 • Bedömning av behovet av humanitär hjälp och undsättning.
 • Integrerad krishantering.
 • Skadebedömning efter en kris.
 • Utveckling av en global geospatial databas.
 • Gränsöverskridande problem (icke-spridning av massförstörelsevapen, kampen mot illegal handel och terrorism).

Inom utvecklingssamarbetet kommer JRC att medverka till att skapa och driva ett observatorium för hållbar utveckling och miljö. Det ska inledningsvis byggas upp i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Ett system för informationsinsamling och kommunikation kommer att utgöra kärnan i observatoriets verksamhet. Systemet kommer i huvudsak att gälla följande tre aspekter:

 • Miljödiagnoser och landprofiler.
 • Framtagande av scenarier.
 • Strategiövergripande samverkan.

Observatoriets verksamhet kommer att bedrivas med målet att uppfylla befintliga behov. Den ska utformas så att utvecklingsländerna kan hantera den.

Bakgrund

EU bedriver sedan 1984 en politik för forskning och teknisk utveckling som bygger på fleråriga ramprogram. Det sjunde ramprogrammet är det andra i ordningen sedan Lissabonstrategin antogs år 2000, och ska under kommande år spela en viktig roll för tillväxt och sysselsättning i EU. Kommissionen vill vidareutveckla de tre grundpelarna för kunskap, dvs. forsknings-, utbildnings- och innovationspolitiken, för att kunskapen ska bidra till utvecklingen inom ekonomi, samhälle och miljö.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Strategiteman: hälsa, livsmedel, jordbruk och bioteknik, informations- och kommunikationsteknik, nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, energi, miljö (även klimatförändring), transport (även flygtransport), samhällsvetenskap och humaniora, säkerhets- och rymdforskning.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2006/975/EG

01.01.2007 - 31.12.2013

-

EUT L 400, 30.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2006/977/Euratom av den 19 december om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genomföras av Gemensamma forskningscentret för genomförande av sjunde ramprogram (2007-2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet [Europeiska unionens officiella tidning L 400, 30.12.2006]. Detta beslut avser Gemensamma forskningscentrets (JRC) mål och verksamheter inom ramen för det särskilda programmet Euratom. De omfattar framför allt utbildning, kunskapshantering, kärnteknisk säkerhet, kärnavfallshantering och miljöpåverkan.

See also

 • Gemensamma forskningscentrumet (EN)

Senast ändrat den 12.01.2007

Top