Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Genom denna förordning skapas Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Dess syfte är att förbättra EU-ländernas innovationsförmåga genom att integrera högre utbildning, forskning och innovation samt främja synergier och samarbete mellan dem efter högsta standard.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik.

SAMMANFATTNING

EIT främjar integration, synergier och samarbete mellan de tre delarna i kunskapstriangeln (utbildning, forskning och innovation) genom att främja hög kvalitet, utifrån de strategiska nätverk som har skapats på detta sätt.

Bland annat bidrar det till finansieringen av ”kunskaps- och innovationsgrupper” (KI-grupper) som utgörs av högre utbildningsanstalter, företag, forskningsinstitut och andra parter som samarbetar om innovativa projekt.

Huvudmål

De främsta målen för EIT är att

 • identifiera prioriterade områden och verksamheter,
 • skapa ökad medvetenhet bland potentiella partnerorganisationer,
 • välja ut, utforma och samordna KI-grupper,
 • anskaffa nödvändiga medel från offentliga och privata källor,
 • främja erkännande inom EU av titlar och utbildningsbevis som utfärdats av högre utbildningsanstalter vars utbildningsbevis utfärdas av EIT,
 • arbeta för att sprida god praxis i syfte att utveckla en gemensam innovations- och kunskapsöverföring,
 • bli ett globalt riktmärke för organ som håller hög kvalitet inom områdena högre utbildning, forskning och innovation,
 • uppmuntra till återgång till sektorsövergripande metoder för innovation,
 • sörja för komplementaritet och synergi mellan EIT-verksamheten och andra EU-program,
 • skapa ett forum för intressenter.

Styrelseform

EIT är ett oberoende gemenskapsorgan som inrättades år 2008. Det har sitt säte i Budapest i Ungern. Dess verksamhet utförs i linje med åtgärder på regional, nationell och mellanstatlig nivå. EIT är en juridisk person och har en särskild stadga där verksamheten och åtagandena för dess främsta aktörer fastställs, även för förvaltningskommittén, direktören och funktionen för internrevision.

Kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper)

EIT förlitar sig på KI-grupper eller partnerskap med högre utbildningsanstalter, forskningsinstitut, företag och andra intressenter för innovationsprocessen, vilka fungerar som strategiska nätverk.

KI-gruppernas främsta ansvarsuppgifter är att

 • öka innovationen och investeringarna med europeiskt mervärde i åtanke,
 • utföra banbrytande vetenskaplig forskning (”spetsteknologi”) som syftar till att bemöta de väsentliga intressena för ekonomin (som t.ex. råvaror) eller samhället (som t.ex. hälsa),
 • hålla i utbildningsverksamhet på universitetsnivå (magister- och doktorandnivå) samt yrkesutbildning,
 • sprida och öka medvetenheten om god praxis.

KI-grupperna finansieras av EIT och väljs ut genom inbjudan till förslag. De har stor frihet när det gäller att definiera sin rättsliga form och sammansättning.

Verksamhetsperioden för en KI-grupp är i princip mellan sju och 15 år, men det finns möjlighet att förlänga perioden.

En KI-grupp måste innehålla minst tre partnerorganisationer. Samtliga tre måste vara oberoende av varandra samt etablerade i åtminstone tre olika EU-länder. Minst två tredjedelar av de partnerorganisationer som är med i en KI-grupp måste vara etablerade i EU-länder. Varje KI-grupp består av minst en högre utbildningsanstalt och ett privat företag.

EIT:s strategiska innovationsprogram för 2014-2020

EIT:s prioriteringar, långsiktiga strategier och ekonomiska behov är en del av det som beskrivs i de sjuåriga strategiska innovationsprogrammen (SIP). Med dessa SIP som utgångspunkt antar EIT ett treårigt arbetsprogram, som innefattar en utvärdering av dess finansiella behov och källor.

För perioden 2014-2020 definieras EIT:s mål och resultatindikatorer i Horisont 2020-programmet.

Mer information hittar du på EIT:s hemsida.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 294/2008

29.4.2008

-

EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1292/2013

1.1.2014

-

EUT L 347, 20.12.2013, s. 174.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Beslut 2008/634/EG antaget i samförstånd mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 18 juni 2008 om plats för sätet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (EUT L 206, 2.8.2008).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013).

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1312/2013/EU av den 11 december 2013 om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): institutets bidrag till ett mer innovativt Europa (EUT L 347, 20.12.2013).

Senast ändrat 25.11.2014

Top