Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Särskilda programmet "Människor"

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Särskilda programmet "Människor"

Detta särskilda program syftar till att både kvalitativt och kvantitativt förbättra forskarnas position på den europeiska arbetsmarknaden. Detta förutsätter en rad olika insatser. I detta dokument redogörs det för de åtgärder som kommer att vidtas, och för deras innehåll och syften (mål, egenskaper, verksamhetsområden osv.)

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/973/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Människor för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013).

SAMMANFATTNING

Det särskilda programmet Människor syftar främst till att kvalitativt och kvantitativt förbättra forskarnas yrkesperspektiv i EU. Med andra ord handlar det om att anpassa den europeiska arbetsmarknaden så att den bättre motsvarar forskarnas behov av fortbildning, rörlighet och karriärutveckling och på detta sätt uppmuntrar dem att satsa på en framtid i EU.

Programmet mobiliserar betydande ekonomiska resurser och bygger på de erfarenheter som gjorts inom ramen för "Marie Curie"-åtgärderna.

Konkret kommer man att satsa på följande tre aspekter:

 • Skapandet av fördelar och strukturerande effekter som exempelvis samfinansiering av regionala, nationella och internationella program.
 • Bättre utbildnings- och utvecklingsvillkor inom den privata sektorn.
 • Utveckling av den internationella dimensionen.

Det beräknas att den budget som kommer att behövas för genomförandet av programmet kommer att uppgå till 4 750 miljoner euro för perioden mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013.

BESKRIVNING OCH ALLMÄNNA MÅL

Det särskilda programmets allmänna syfte är att kvalitativt och kvantitativt förstärka den mänskliga potentialen inom forskning och teknikutveckling i EU. Därför bör följande initiativ tas:

 • Intresset för forskaryrket bör stimuleras.
 • De europeiska forskarna bör uppmuntras att stanna i EU.
 • Forskare från tredjeländer bör lockas till EU.
 • Kunskapsutbytet mellan länder, sektorer, organ och ämnesområden bör förbättras.
 • Kvinnornas roll i forskningen bör förstärkas, liksom i den tekniska utvecklingen.

Detta särskilda program innebär mervärde i flera avseenden. För det första förbättrar det utan tvivel forskarnas rörlighet både mellan sektorer och mellan länder. För det andra leder det till strukturerande effekter på:

 • forskarutbildningens organisation, genomförande och kvalitet, forskarnas karriärutveckling,
 • kunskapsbytet mellan sektorer och forskningsorgan, samt
 • kvinnors roll i forskningen.

Vid genomförandet av sjunde ramprogrammet, inbegripet dess olika särskilda program och all forskningsverksamhet som har med dessa att göra, ska de grundläggande etiska principerna liksom sociala, rättsliga, socioekonomiska, kulturella och jämställdhetsrelaterade aspekter respekteras.

VERKSAMHET

Det särskilda programmets olika mål ska uppnås genom en rad olika Marie Curie-åtgärder som syftar till utveckling av forskarnas kvalifikationer och kompetens i alla skeden av deras karriär. Dessa åtgärder, som främst är inriktade på rörlighet (mellan länder och mellan sektorer), ömsesidigt erkännande av de erfarenheter som samlats inom olika sektorer och i olika länder, samt förbättrade arbetsvillkor, ska konkret beröra

 • forskarnas grundutbildning,
 • livslångt lärande samt karriärutveckling,
 • partnerskap och utbyten mellan företag och universitet,
 • den internationella dimensionen.

Programmet ska också innehålla specifika stöd- och PR-åtgärder (t.ex. Marie Curie-pristävlingar).

Grundutbildning för forskare

Forskarnas grundutbildning omfattar normalt sett de första fyra åren av deras karriär, och kan vid behov förlängas med ett extra år.

Här syftar programmet främst till att skapa nya yrkesperspektiv för forskarna och samtidigt göra forskarkarriären mer attraktiv genom att förbättra utbildningsstrukturen både inom EU och i de associerade länderna, och både i den offentliga och den privata sektorn.

Bland annat ska stöd ges till nätsammanslutningar mellan olika organ som är verksamma inom forskarutbildning i olika sektorer. Sådana nät ska utgå från gemensamma tvärvetenskapliga utbildningsprogram som i första hand inriktas på vetenskaplig och teknisk kunskap, men också på kvalifikationer och kunskaper som har med mer mångsidiga uppgifter att göra, som förvaltning, finanser, juridik, företagsekonomi, etik och kommunikation, samt dialogen med samhället. EU:s stöd kan bland annat beröra

 • rekrytering inför utbildning av forskare i början av deras karriär,
 • inrättandet av befattningar för erfarna forskare,
 • organisation av kortare fortbildningsevenemang (konferenser, sommarkurser, specialiserade kurser osv.) både för nätverkets praktikanter och för forskare som inte ingår i nätet.

Livslångt lärande och karriärutveckling

Denna åtgärd riktar sig till erfarna forskare (med minst fyra års heltidserfarenhet inom forskning, eller med doktorsexamen). I första hand ska den diversifiera forskarnas individuella kompetens genom tvär- och mångvetenskapliga erfarenheter i flera olika sektorer. Två mål eftersträvas:

 • Forskarna ska få möjlighet att om de vill söka eller förstärka ansvarsfulla oberoende poster.
 • Forskare som återupptar sin karriär efter ett avbrott (t.ex. rörlighet) ska få hjälp med detta och snabbare kunna återgå till en forskarkarriär i en EU-medlemsstat eller ett associerat land, inbegripet deras ursprungsland.

Följande åtgärder planeras:

 • Gränsöverskridande individuella stipendier inom EU.
 • Samfinansiering av regionala, nationella och internationella program, varvid de som kandiderar för samfinansiering i princip bör vara nyckelaktörer (inom den offentliga eller privata sektorn) i fråga om förstärkning av de mänskliga forskningsresurserna inom deras respektive områden.

Partnerskap och utbyten mellan företag och universitet

Denna åtgärd ska bidra till att bygga broar mellan offentliga forskningsorgan och privata företag (i första hand små och medelstora företag). Härvid utgår det från långsiktiga samarbetsprogram (mellan sektorer och mellan länder) som gör det möjligt att öka kunskapsutbytet och samtidigt förbättra den ömsesidiga förståelsen för kulturella sammanhang och de olika verksamhetssektorernas kvalifikationskrav.

Gemenskapsstödet, som är inriktat på mänskliga resurser, ska tilldelas på flera olika nivåer:

 • För utlåning av personal från en sektor till en annan inom partnerskapen.
 • För tillfälligt mottagande av forskare som rekryterats utanför partnerskapet.
 • För seminarier och konferenser.
 • Som bidrag till inköp av utrustning som behövs för deltagande i samarbetsinitiativen (endast för små och medelstora företag).

Det internationella perspektivet

De mänskliga resursernas internationella dimension inom europeisk forskning och utveckling har två entydiga aspekter:

 • Karriärutveckling för forskare från EU:s medlemsstater och de associerade länderna.
 • Internationellt samarbete med forskarnas hjälp.

De åtgärder som vidtas inom ramen för dessa båda aspekter kommer att få stöd via internationella stipendier (för inkommande och utgående forskare), premier, partnerskap, utbyten, organisation av evenemang (konferenser etc.) och inrättandet av system för utbyte av bästa praxis.

Bakgrund

EU har sedan 1984 bedrivit en politik för forskning och teknisk utveckling som har haft formen av fleråriga ramprogram. Sjunde ramprogrammet är det andra ramprogrammet efter det att Lissabonstrategin sjösattes 2000 och bör spela en framträdande roll för tillväxten och sysselsättningen i Europa under kommande år. Kommissionen vill vidareutveckla de tre grundpelarna för kunskapen, forsknings-, utbildnings- och innovationspolitiken, för att främja utvecklingen inom ekonomi, samhälle och miljö.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2006/973/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 400, 30.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén om de framsteg som har gjorts inom ramen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för forskning [KOM(2009) 209 – Ej offentliggjort i EUT]. Marie Curie-stipendierna som har föreslagits av programmet Människor är en stor framgång. De bidrar till en balanserad kompetensrörlighet, både på europeisk och global nivå, och till att en högkvalitativ och rörlig europeisk arbetskraft inom FoU utvecklas. Utnyttjandet av stipendier skulle emellertid kunna förbättras genom att informera industrin och de små och medelstora företagen bättre om möjligheterna.

Senast ändrat den 26.05.2010

Top