Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inresa och vistelse för forskare från länder utanför EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inresa och vistelse för forskare från länder utanför EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2005/71/EG om ett särskilt förfarande för inresa och vistelse för forskare från länder utanför EU

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Genom direktivet införs ett särskilt förfarande för inresa och vistelse i EU för personer från länder utanför EU som avser att genomföra ett forskningsprojekt i EU under en period av mer än tre månader.
 • Förfarandet bygger på att godkända forskningsorgan fungerar som nyckelaktörer för invandringsförfarandet eftersom de spelar en avgörande roll för den tematiska bedömningen av kandidaten och hans/hennes forskningsprojekt.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet tillämpas på medborgare i länder utanför EU, såvida inte förmånligare bestämmelser gäller enligt bilaterala eller multilaterala avtal mellan EU, eller EU och dess medlemsländer, å ena sidan och ett eller flera länder utanför EU å andra sidan.

Direktivet tillämpas inte på

 • personer som söker asyl eller alternativt skydd eller inom ramen för ordningar för tillfälligt skydd,
 • doktorander som bedriver forskning inom ramen för sina examensarbeten under studietiden (som omfattas av direktiv 2004/114/EG om villkoren för inresa och vistelse för medborgare i länder utanför EU för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete),
 • medborgare i länder utanför EU som är föremål för ett utvisningsbeslut, men där uppskov med verkställigheten har beviljats på grund av faktiska eller rättsliga omständigheter,
 • forskare som av ett forskningsorgan har lånats ut till ett annat forskningsorgan i ett annat EU-land.

Forskningsorgan

Varje forskningsorgan som vill ta emot en forskare måste först godkännas av det EU-land där det är beläget. Dessa godkännanden är vanligtvis giltiga i minst fem år. Varje år måste respektive EU-land offentliggöra en förteckning över godkända organ.

Forskningsorganen måste underteckna ett så kallat mottagningsavtal, ett juridiskt avtal, med forskaren. Enligt detta avtal måste

 • forskaren åta sig att genomföra det aktuella forskningsprojektet,
 • forskningsorganet åta sig att ta emot forskaren, under förutsättning att forskaren beviljas uppehållstillstånd.

Forskares inresa och vistelse

EU-länderna måste låta forskare resa in och vistas i landet om forskaren

 • visar upp ett giltigt pass eller likvärdiga resehandlingar,
 • visar upp ett undertecknat mottagningsavtal med ett forskningsorgan,
 • visar upp ett kostnadsåtagande som utfärdats av forskningsorganet,
 • inte bedöms utgöra ett hot mot den allmänna ordningen och säkerheten eller folkhälsan.

EU-länderna ska utfärda ett uppehållstillstånd för minst ett år och förlänga det årligen. Om forskningsarbetet planeras pågå under kortare tid än ett år ska uppehållstillståndet utfärdas för en tid som motsvarar forskningsprojektets längd. Tillstånd kan utfärdas för en forskares familjemedlemmar för samma tid.

Innehavaren av ett uppehållstillstånd har rätt till samma behandling som landets medborgare när det gäller

 • erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis,
 • arbetsvillkor, inräknat löne- och uppsägningsvillkor,
 • socialförsäkring enligt nationell lagstiftning,
 • skatteförmåner,
 • tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster.

Förfarande

Varje EU-land avgör självt huruvida ansökningar om uppehållstillstånd ska lämnas in av forskaren eller av forskningsorganet.

Ansökan ska lämnas in i forskarens hemland via diplomatiska eller konsulära myndigheter i det EU-land där han/hon önskar bedriva forskning.

EU-länderna har även möjlighet att i sin nationella lagstiftning tillåta att en ansökan lämnas in när sökanden befinner sig på landets territorium.

Upphävande

Genom direktiv (EU) 2016/801 upphävs och ersätts direktiv 2005/71/EG med verkan från och med den 24 maj 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan den 23 november 2005. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 12 oktober 2007.

BAKGRUND

Forskarnas rörlighet spelar en viktig roll för förvärv och utbyte av kunskap. Enklare förfaranden för inresa och vistelse för forskare från länder utanför EU kan bidra till sådan rörlighet.

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005, s. 15–22)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (EUT L 375, 23.12.2004, s. 12–18)

Kommissionens rekommendation av den 11 mars 2005 om den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (EUT L 75, 22.3.2005, s. 67–77)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21–57)

Senast ändrat 09.08.2016

Top