Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sjätte ramprogrammet (2000-2006) : Informationssamhällets teknik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Sjätte ramprogrammet (2000-2006) : Informationssamhällets teknik

Detta speciella program syftar till att stimulera teknikutvecklingen på materiel- och programområdena för att stärka det europeiska näringslivets konkurrenskraft och ge de europeiska medborgarna möjligheten att bli delaktiga i kunskapssamhället

RÄTTSAKT

Rådets beslut av den 30 september 2002 om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration: "Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet" (2002-2006) [Europeiska gemenskapernas tidning L 294 av den 29.10.2002].

SAMMANFATTNING

År 2000 angav Europeiska rådet i Lissabon att utvecklingen av informationssamhället är en konkurrenskraftig och dynamisk väg till en kunskapsekonomi med förmåga att generera en hållbar ekonomisk utveckling, som ger fler och bättre arbeten och en starkare social sammanhållning.

Denna prioritering fick konkret form genom initiativet eEurope 2002 som lanserades av Europeiska kommissionen med syftet att främja tillkomsten av ett informationssamhälle för alla. Parallellt med detta ska initiativet eEurope 2005 bidra till att före 2010 göra informationssamhällets tjänster och tillämpningar tillgängliga för varje medborgare, varje hushåll, varje skola och varje företag.

IT och kommunikationsteknik skapar nya produktionssätt och nya sätt för handel och kommunikation. Denna sektor har blivit den näst största ekonomiska sektorn i EU och den sysselsätter mer än två miljoner människor. I det avseendet försöker det sjätte ramprogrammet möta krav och behov från marknaderna, från den offentliga verksamheten och från medborgarna.

För att ekonomiskt och socialt maximera ansträngningarna inom det här området måste den framtida tekniken integreras bättre i miljön och bli mera tillgänglig och därigenom lättare erbjuda en mångfald av tjänster och tillämpningar.

Slutmålet är att få till stånd mera användarvänlig teknik inom alla områden: säkerhet och skydd för privatlivet, undervisning och utbildning, tillgänglighet för äldre och funktionshindrade, distansarbete, elektronisk handel och administration, hälsa online, intelligenta transporter osv.

Det totala anslaget till programmet "informationssamhällets teknik" (EN) uppgår till 3,625 miljarder euro. För arbetsprogrammet för 2003-2004 anslås totalt 1,725 miljarder euro. Ett delanslag på ungefär 90 miljoner euro har reserverats för deltagare från följande länder: Ryssland och de nya oberoende staterna, Medelhavsländerna, inbegripet västra Balkan, och utvecklingsländerna. Två ansökningsomgångar kommer att genomföras för förslag inom det här delanslaget.

Verksamheten ska inriktas på följande fyra tekniska prioriteringar:

A) Forskning av integrerande karaktär inom teknikområden av primärt intresse för medborgarna och företagen

Syftet är att finna lösningar på viktigare sociala och ekonomiska utmaningar i det nya kunskapssamhället, bl.a. följderna för yrkesverksamhet och arbetsmiljö.

Forskningen ska inriktas på följande områden:

 • Forskning om teknik som garanterar säkerhet och skydd i informationssystemen och för medborgarnas rättigheter och privatliv.
 • Utveckling av "intelligenta miljöer" med förbättring av möjligheterna till tillgång till informationssamhället för alla, i synnerhet för äldre och funktionshindrade,
 • Utveckling av elektronisk handel online, nya arbetsverktyg och arbetsmetoder, ny teknik för undervisning och inlärning, integrerad styrning av företag osv.
 • Utveckling av storskaliga system som använder sig av globala databaser och resurser inom områden som miljöskydd, energi, hälsa, transporter osv.

B) Infrastruktur för kommunikation och informationshantering

Syftet är att utveckla teknik för mobil kommunikation, trådlös, optisk eller med bredband, som är pålitlig, brett tillämpbar och anpasslig för att möta medborgarnas behov.

Forskningen ska omfatta:

 • Forskning om den nya generationens infrastruktur och kommunikationsnät för att förbereda för nästa Internetgeneration.
 • Utveckling av teknik som involverar olika aktörer, det tekniska utarbetandet och kontroll av komplexa storskaliga system.

C) Komponenter och mikrosystem

Syftet är att öka forskningen om miniatyrkomponenter och komponenter till reducerad kostnad baserade på nya material. Huvudlinjerna i forskningen ska vara:

 • Produktion av nano- och mikrokomponenter för att möjliggöra en mycket större grad av miniatyrisering av systemen (kompakta mått, lätthet, kopplingsanordningar och låg energiförbrukning).
 • Forskning om nanoelektronik, mikroteknik, visualiseringssystem, nya material, anordningar och modeller för informationshantering.

D) Informationshantering och gränssnitt

Syftet är att utveckla verktyg för informationshantering avsedda att underlätta interaktion mellan tjänsteföretag och tillämpningar baserade på kunskap, i alla sammanhang och vid varje tidpunkt. Arbetet ska inriktas på följande områden:

 • Utveckling av system för framställning och hantering av kunskap baserade på sammanhang och semantik, inbegripet kognitiva system och verktyg för att skapa, organisera, navigera och hämta information osv.
 • Utveckling av multisensoriska gränssnitt som reagerar på ett intelligent sätt för tal, språk, synintryck, åtbörder, beröring och andra sinnesintryck.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 1513/2002/EG

1.1.2003 - 31.12.2006

-

-

Senast ändrat den 04.01.2007

Top