Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biovetenskap och bioteknik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Biovetenskap och bioteknik

Biovetenskap och bioteknik: Att hjälpa EU att få kontroll över biovetenskap och bioteknik på många olika områden, såsom hälso- och sjukvård, jordbruk, livsmedel, industriellt bruk och miljö, för att skapa en hållbar kunskapsbaserad ekonomi. Detta är syftet med de olika rättsakter som Europeiska kommissionen de senaste åren har antagit inom detta område. Biovetenskap och bioteknik innebär både en utmaning och stora möjligheter för Europa. Dessa möjligheter avser kommissionen att ta till vara med hjälp av en europeisk strategi. Den här texten syftar till att sammanfatta de viktigaste aspekterna av denna strategi (begrepp, utmaningar, planerade åtgärder och etiska aspekter m.m.).

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: "Biovetenskap och bioteknik - En strategi för Europa" [KOM(2002) 27 slutlig - Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 55, 2.3.2002].

SAMMANFATTNING

Bioteknik är en teknik genom vilken man med hjälp av genmodifiering tar fram biologiska molekyler eller transgena organismer, för tillämpningar inom industri, jordbruk, läkemedelsindustri och kemisk industri.

Biovetenskapen väcker viktiga politiska och samhälleliga frågor och motiverar en bred allmän debatt. Det pågår en revolutionerande utveckling inom bioteknikens kunskapsområde, vilket banar väg för nya tillämpningar inom områden som sjukvård, jordbruk, livsmedelsproduktion och miljöskydd.

De vetenskapliga och tekniska framstegen på området biovetenskap och bioteknik fortsätter i ohejdad takt. Europeiska kommissionen föreslår därför en strategi (EN) för att EU ska kunna utveckla hållbara och ansvarsfulla åtgärder, när det gäller att hantera följande tre viktiga frågor:

 • Biovetenskapen och biotekniken ger möjligheter att uppfylla många behov i världen som rör hälsa, åldrande, livsmedel, miljö och hållbar utveckling.
 • Ett brett folkligt stöd är nödvändigt och de etiska och samhälleliga följderna och farhågorna måste uppmärksammas.
 • Den vetenskapliga och tekniska revolutionen är en världsomfattande realitet som skapar nya perspektiv och nya utmaningar för alla länder i världen.

Meddelandet "Biovetenskap och bioteknik" består av ett dokument med riktlinjer och en handlingsplan.

Denna strategi har utarbetats som ett svar på det starka intresse som Europeiska rådet uttryckt för biovetenskap. Den innehåller ett förslag till detaljerad färdplan fram till 2010 och fastställer att den här sektorn tillhör den högprioriterade framtidsteknik som kommer att hjälpa Europeiska unionen att uppnå Lissabonmålen.

Biovetenskapens och bioteknikens potential

Biovetenskapen och biotekniken betraktas allmänt som de kommande årtiondenas mest löftesrika spetsteknik.

Inom området hälsa har biotekniken redan gett upphov till säkrare och mer etiska metoder inom läkemedelstillverkning och medicinsk behandling. Forskningen om stamceller skapar till exempel möjligheter att ersätta vävnader och organ för behandling av bland annat degenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Inom livsmedelssektorn gör biotekniken det möjligt att förbättra kvaliteten på livsmedel och foder, vilket kan bidra till ett förbättrat förebyggande av sjukdomar och minskade hälsorisker. Forskningen om växtgenom är en central fråga - den yta i världen som används för genetiskt modifierade grödor (GMO) har nästan fördubblats.

Inom andra sektorer än livsmedel medverkar biotekniken till ett bättre utnyttjande av industriella råvaror som är avsedda för energi- och läkemedelsindustrin. De pågående förändringarna rör framför allt kolhydrater, oljor, fetter, proteiner och fibrer. Biomassa skulle också kunna tillhandahålla ersättningsenergi i form av både flytande och fasta biobränslen, till exempel biodiesel och bioetanol.

miljöområdet erbjuder biotekniken nya metoder för att skydda och förbättra miljön, framför allt på områdena luft, mark, vatten och avfallshantering. Forskningen är inriktad på utveckling av renare produkter och industriella processer samt hållbarare jordbruksmetoder.

Sektorn för biovetenskap och biovetenskap tycks också viktig för den reviderade Lissabonstrategin. Såsom framhållits i den senaste lägesrapporten kan denna sektor under de kommande årtiondena

 • stärka Europas ställning på världsmarknaden för högteknologi,
 • ha stor betydelse inom vetenskap, industri och sysselsättning,
 • öka välståndet genom skapandet av sysselsättning av hög kvalitet, och
 • bidra till en modernisering av den europeiska industrin.

Utnyttjande av potentialen

Den europeiska strategin för biovetenskap och bioteknik omfattar följande strategiska prioriteringar:

 • Att skapa en kunskapsekonomi genom ökade investeringar i forskning, utveckling och utbildning.
 • Att använda kunskaperna för konkreta vetenskapliga och tekniska tillämpningar (nya produkter, processer och tjänster).
 • Att stärka styrelseformerna när det gäller utarbetandet och genomförandet av politik och åtgärder.
 • Att stärka Europas internationella dimension.
 • Att främja dialog, konsekvens och samarbete när det gäller genomförandet av nuvarande och framtida åtgärder.

Europas konkurrenskraft måste förbättras genom åtgärder inom följande tre huvudområden:

 • Förstärkning av resursbasen. Syftet är att främja undervisning i biovetenskap (utbildning och livslångt lärande för vetenskapsmän, allmän kunskapsspridning till allmänheten osv.). Hörnstenen för framsteg i bioteknik är fritt tillgängliga baser med omfattande och aktuell bioinformatik.
 • Nätverk mellan biotekniska centrum i Europa. Det gäller att underlätta tillgången till kunskap, kompetens och bästa metoder och skapa en nära gemenskap av aktörer och institutioner inom bioteknik.
 • En aktiv roll för offentliga myndigheter. Målet är att föregripa framväxande frågor och anpassa politiken på ett förutseende sätt.

Bioteknik handlar om att lösa specifika problem. I den aktuella strategin läggs stor vikt vid en förstärkning av de europeiska industriernas konkurrenskraft, vilket ska uppnås genom bättre möjligheter att bilda små och medelstora företag där verksamheten grundas på forskning och företagaranda. Nya industrier som grundas på vetenskapligt kunnande är en källa till industriell konkurrenskraft, teknisk innovation, avsättningsmöjligheter för investerare och nya arbetstillfällen.

Etik och samhälle

Utvecklingen och tillämpningen av biovetenskap och bioteknik väcker grundläggande etikfrågor, till exempel om människans definition och natur, och om utnyttjande och kontroll av geninformation.

Biovetenskapen och biotekniken har dessutom fångat många människors intresse och skapat stor debatt. Debatten bör vara öppen, omfattande, strukturerad och gediget underbyggd för att möjliggöra bättre information och ömsesidig förståelse. Det är därför mycket viktigt att främja information och dialog, för att hjälpa befolkningen och berörda parter att bättre förstå dessa komplexa frågor, och för att utveckla metoder och kriterier så att man kan utvärdera fördelarna i förhållande till nackdelar eller risker.

Offentliga myndigheter, ekonomiska aktörer och det vetenskapliga samfundet bör aktivt ägna sig åt att sprida relevanta fakta och underlätta förståelsen för centrala frågor genom internationellt samarbete.

Planerad verksamhet: Handlingsplan

Syftet med handlingsplanen är att upprätta en sammanhängande politisk ram för att främja gynnsamma villkor för bioteknikens utveckling i Europa och samarbete mellan medlemsstaterna och privata aktörer. Följande fyra typer av åtgärder planeras:

 • Åtgärder som har till syfte att stödja forskningen och att upprätta ett europeiskt system för immateriellt rättsskydd.
 • Åtgärder som syftar till att upprätta en dialog om etiska, rättsliga och sociala följder.
 • Åtgärder för internationellt samarbete, framför allt med utvecklingsländerna.
 • Åtgärder som främjar utvecklingen av EU:s politik för bioteknik.

Lägesrapporter och framtida inriktning

Kommissionen har antagit tre lägesrapporter sedan 2002 för att regelbundet redogöra för genomförandet av strategin. I rapporterna framhåller kommissionen de framsteg som gjorts, men pekar även på förseningar inom vissa områden. I de tre rapporterna presenteras de resultat som uppnåtts i fråga om utarbetandet av politiken och ute på fältet och där behandlas också nya frågor som uppstår. Rapporten behandlar också, i möjligaste mån, de aspekter som ingår i färdplanen.

Inför halvtidsöversynen av strategin (Europeiska rådets vårmöte 2007) har Europeiska kommissionen gjort en omfattande utvärdering av framstegen sedan 2002 samt en allmän genomgång av biovetenskapens och bioteknikens roll i det europeiska samhället. Dessa initiativ bygger huvudsakligen på

 • ett offentligt samråd,
 • en oberoende undersökning som gjorts av Gemensamma forskningscentret (GFC) och
 • en rapport om den europeiska industrins och forskningens konkurrenskraft inom biotekniken.

Bakgrund

EU har en stor forskningspotential inom området bioteknik. Samhället måste få ta del av de förväntade fördelarna i form av tillväxt och nya arbetstillfällen. Femte och sjätte ramprogrammet är i det sammanhanget ett arbetsredskap för forskare, företagare, industriidkare och finansiärer. Biovetenskap och bioteknik är en realitet i hela världen och har stor betydelse för utvecklingen av dynamiska och nydanande kunskapsbaserade ekonomier. Till grund för framgångarna inom varje kunskapsbaserad ekonomi ligger skapande, spridning och tillämpning av ny kunskap. De europeiska investeringarna i forskning och utveckling ligger dock efter de amerikanska. Kommissionens mål är att återupprätta Europas roll som drivande kraft på området biovetenskap och bioteknik. I sjätte ramprogrammet för forskning (2002-2006) (i23012) är det här ett prioriterat område och där läggs en solid grund för ett europeiskt område för forskningsverksamhet i samarbete med medlemsstaterna.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Om halvtidsöversynen av biovetenskap och bioteknik - En strategi för Europa [KOM(2007) 175 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

I detta dokument understryker kommissionen att strategin för biovetenskap och bioteknik har varit effektiv och att man kommer att följa denna strategi fram till planerat slutdatum (2011).

De viktigaste resultaten från den aktuella perioden (2002-2006) är följande:

 • Regional integration av grupper av projekt.
 • Inspiration för nationella handlingsplaner.
 • Antagandet av en ny rättslig ram för GMO.

Framgångarna är emellertid mer blandade när det gäller främjande och utveckling av innovation inom bioteknikområdet. Inom denna sektor lider små och medelstora företag ännu av frånvaron av en rättslig ram (patent), av bristen på investeringar och av bristen på samarbete mellan den akademiska världen och finansvärlden.

Kommissionen har pekat ut fem prioriterade åtgärder som strategin bör bygga på:

 • Främja forskning och marknadsutveckling vad gäller biovetenskap och biotekniska tillämpningar.
 • Främja konkurrenskraft, överföring av kunskaper och innovation från forskarvärlden till industrin.
 • Uppmuntra debatten om nyttan av och riskerna med biovetenskap och bioteknik.
 • Förbättra tillämpningen av lagstiftningen och optimera dess effekt på konkurrenskraften.
 • Säkerställa att modern bioteknik ger ett hållbart bidrag till jordbruket.

I detta dokument presenteras också en hel rad tillämpningar av modern biovetenskap och bioteknik. Där ges också upplysningar om deras effekter för områden som industrin, ekonomin, miljön och hälsan.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 29 juni 2005, "Biovetenskap och bioteknik - En strategi för Europa" - Tredje lägesrapporten och framtida inriktning [KOM(2005) 286 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 7 april 2004, "Biovetenskap och bioteknik - en strategi för Europa" - Andra lägesrapporten och framtida inriktning [KOM(2004) 250 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 5 mars 2003, "Biovetenskap och bioteknik - En strategi för Europa" - Lägesrapport och framtida inriktning [KOM(2003) 96 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 4 december 2001, "Handlingsplan - Vetenskap och samhälle" [KOM(2001) 714 slutlig - Ej offentliggjort i EGT].

Meddelande från kommissionen av den 4 september 2001, "Mot en strategisk vision för biovetenskap och bioteknik. Samrådsdokument" [KOM(2001) 454 slutlig - ej offentliggjort i EGT].

Senast ändrat den 04.03.2008

Top