Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sammanhållningspolitiken ska konkretisera Lissabonstrategin (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sammanhållningspolitiken ska konkretisera Lissabonstrategin (2007–2013)

Kommissionen ger en översikt över strategier och nationella program inom ramen för sammanhållningspolitiken för perioden 2007–2013. Den största delen av det anslag på 347 miljarder euro som går till sammanhållningspolitiken ska investeras i Lissabonstrategins prioriterade områden, d.v.s. kunskapsbaserad ekonomi, forskning, utveckling, innovation, humankapital och företagsutveckling.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 11 december 2007 med titeln "Medlemsstaternas och regionernas genomförande av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning med hjälp av EU:s sammanhållningspolitik, 2007–2013" [KOM(2007) 798 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen ger en inledande översikt av resultaten av förhandlingarna om de nya programmen och strategierna inom ramen för den reformerade sammanhållningspolitiken. Den tar upp hur dessa kan bidra till den förnyade Lissabonstrategin.

Det här meddelandet är en del av det paket som fastställer Europeiska unionens (EU) åtgärder för att förverkliga Lissabonstrategins mål för 2008–2011 och utvärderar de framsteg som gjorts för att förverkliga strategins mål under perioden 2005–2007.

Sammanhållningspolitiken är kärnan i Lissabonprocessen

Sedan sammanhållningspolitikens reform under 2006 inriktas den på att förverkliga Lissabonstrategins prioriterade områden för perioden 2007–2013, d.v.s. göra Europa attraktivt att arbeta och investera i, främja innovation, entreprenörskap och tillväxt i kunskapsekonomin samt skapa fler och bättre arbetstillfällen.

Reformen av sammanhållningspolitiken har lett till att ansvar decentraliserats till lokala och regionala partner, att deras kunskap och resurser delats samt att anpassade lokala och regionala strategier utformats.

Insatserna för att förverkliga Lissabonstrategins mål måste fortsätta och ta hänsyn till varje lands olika förhållanden och utmaningar. Medlemsländerna måste alltså bevilja stöd till de åtgärder som ska förverkliga målen och till de strukturella reformer som föreskrivs i de nationella reformprogrammen (NRP).

Fokusera på Lissabonstrategins prioriteringar

Sammanhållningspolitikens budget för 2007–2013 uppgår till 347 miljarder euro. Till detta kommer 160 miljarder euro från nationella offentliga och privata resurser. Cirka 80 % av resurserna ska gå till regioner som omfattas av konvergensmålet, varav 65 % till mål som anknyter till Lissabonstrategin. Regioner som omfattas av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning får 16 % av sammanhållningspolitikens stöd, varav 85 % går till åtgärder som anknyter till Lissabonstrategin.

Satsningarna ska fokuseras på Lissabonstrategins följande fyra prioriteringar:

  • Större investeringar i kunskap och innovation.
  • Frigörande av företagens potential (särskilt för små och medelstora företag).
  • Förbättrad anställbarhet genom flexicurity.
  • Bättre förvaltning av energiresurser.

Investeringar i kunskap och innovation

Genom sammanhållningspolitikens program investeras 85 miljarder euro i kunskap och innovation, bl.a. för att utveckla företagens innovationskapacitet (49,5 miljarder) och kompetens, sprida, använda och utforma teknik, skapa företag och främja en mer anpassningsbar arbetskraft.

Inom det här området är det nödvändigt att utnyttja de befintliga polerna med kompetens av världsklass, stärka den nationella och regionala kapaciteten, få till stånd privata investeringar och utnyttja den befintliga potentialen. Det behövs en gemensam insats för att driva fram en ny generation infrastrukturer, laboratorier och instrument för forskning i världsklass.

Frigörande av företagens potential

Genom sammanhållningspolitiken får små och medelstora företag stöd för att investera i humankapital, inrätta effektiva styrsystem, ha en god arbetsmiljö, förutse ekonomiska förändringar och minska byråkratin.

Små och medelstora företag har beviljats närmare 19 miljarder euro för perioden 2007–2013 för att de ska öka konkurrenskraften och komma in på de internationella marknaderna. Tack vare Jeremie- och Jessica-initiativen, som syftar till att förbättra tillgången på innovativa finansieringstekniska produkter i regionerna, kan de små och medelstora företagen också få tillgång till andra finansieringskällor.

Jasmine-initiativet om stöd till mikrokrediter har antagits, för att sysselsättningen ska utvecklas och den sociala integrationen förbättras. Dessutom finns ett meddelande som ger vägledning om synergieffekter mellan sammanhållningspolitiken, ramprogrammen för forskning och programmet för konkurrenskraft och innovation.

Förbättrad anställbarhet genom flexicurity

Sammanhållningspolitiken ska stödja olika inslag i flexicurity-systemet med ungefär 50 miljarder euro under perioden 2007–2013. Målet för de nya programmen är att flexicurity ska förbättra anställbarheten, genom att hjälpa företagen att utveckla personalstrategier och mer produktiva arbetssätt samt underlätta övergången vid omstrukturering.

Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken bidrar till de kunskaper och kvalifikationer som är nödvändiga i arbetslivet. Stödet till en reform av utbildningssystemen ökas (25,3 miljarder euro).

Bättre förvaltning av energiresurser

I de nya programmen läggs större vikt vid att förbättra förvaltningen av energiresurser och införa en effektiv och integrerad energipolitik. I jämförelse med perioden 2000–2006 kommer investeringarna i förnybar energi och energieffektivitet att vara fem gånger högre under konvergensmålet och sju gånger högre under målet regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Genomföra rekommendationer och prioriteringar

Investeringarna som bidrar till att uppfylla målen i Lissabonstrategin berör många komplexa områden, vilket kan medföra svårigheter för medlemsländerna. Därför investeras 51 miljarder euro i program som ska stärka synergierna mellan miljöskydd, riskförebyggande och tillväxt.

Ett anpassat transportnät är nödvändigt för ekonomisk utveckling. En utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) prioriteras och får en budget på 38 miljarder euro. Projekt som förbättrar tillgången till det transeuropeiska transportnätet och främjar ett miljömässigt hållbarare transportsystem får 34 miljarder euro.

Nästan 3,6 miljarder euro går till att modernisera offentliga förvaltningar och tjänster, så att de kan utarbeta och genomföra effektiva strategier. Jaspers, ett verktyg för tekniskt stöd, kommer också att hjälpa de nya medlemsländerna att genomföra högkvalitativa projekt som kan få ekonomiskt stöd från EU.

Främja partnerskap

Samarbetet mellan de samordningsansvariga vid genomförandet av de nationella reformprogrammen och de som utarbetar strategierna och programmen för sammanhållningspolitiken har på det stora hela ökat. Ansträngningarna måste fortsätta om samarbetet fortfarande inte är effektivt.

Alla berörda aktörer måste intensifiera samarbetet vid utarbetandet och genomförandet av program för sammanhållningspolitiken. Sammanhållningspolitiken omfattar både parter på ett vertikalt plan (EU och myndigheter på nationell, regional och lokal nivå) och intressenter på ett horisontellt plan (företrädare för näringslivet, fackföreningar, icke-statliga organisationer osv.).

Utvärdering och uppföljning av sammanhållningspolitikens bidrag till Lissabonprocessen

Regelbundna rapporter om sammanhållningspolitikens bidrag till ökad tillväxt och sysselsättning har introducerats för att göra dubbelkontroller möjliga och säkerställa att de nationella reformprogrammen och sammanhållningspolitikens program förvaltas konsekvent.

Medlemsländerna ska varje år rapportera vilket stöd varje program beviljats. Dessutom ska de 2009 och 2012 lämna en rapport om hur sammanhållningspolitiken bidrar till Lissabonagendan.

Kommissionen ska rapportera (2010 och 2013) om de nationella bidragen och behovet av att anpassa programmen till nya utmaningar.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 14 maj 2008 om resultatet av samrådet beträffande sammanhållningspolitikens strategier och program för programperioden 2007-2013 [KOM(2008) 301 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Efter förhandlingar (EN) med medlemsstaterna lägger kommissionen fram prioriteringar för sammanhållningspolitiken för programperioden 2007-2013. Enligt målen i Lissabonstrategin stöds innovation, forskning, kompetens och humankapital genom de ekonomiska medel som anslagits för målen konvergens, konkurrenskraft och regionalt samarbete.

De regionala och sektoriella strategierna har anpassats till nya utmaningar. Investeringarna ska sålunda bidra till de europeiska företagens globala konkurrenskraft genom att underlätta tillträde till marknader och hjälpa dem att genomföra omstruktureringar. Befolkningens åldrande och den demografiska utvecklingen i det europeiska samhället kräver i synnerhet att deltagandet på arbetsmarknaden och arbetstagarnas kompetens förbättras.

Sammanhållningspolitiken är särskilt inriktad på integration av migranter, bekämpning av diskriminering, fattigdom och socialt utanförskap. Programmen stöder utveckling av nya miljötjänster, ny kompetens samt finansiering av infrastrukturer för att genomföra de europeiska målen på områdena hållbar utveckling, klimatförändring och energipolitik.

En decentraliserad förvaltning av de ekonomiska medlen är en viktig förutsättning för programmens effektivitet. Det partnerskap på flera nivåer som inrättats mellan offentliga myndigheter och det civila samhället vid utarbetandet av strategierna ger även möjlighet att förbättra anpassningen av investeringarna till regionala och lokala förhållanden. Utbytet av god praxis på grundval av tidigare programplaneringar bidrar till att de offentliga utgifterna effektiviseras. Spridningen av god praxis sker genom gemenskapsinitiativ, framför allt genom det nya initiativet Regioner för ekonomisk förändring (EN) (FR) och målet regionalt samarbete.

Senast ändrat den 03.03.2009

Top