Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning

I den fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning ges en första översikt över EU:s sammanhållningspolitisk effektivitet och konsekvenser under perioden 2000-2006. Den innehåller också en preliminär bedömning av den nya programperioden 2007-2013. I rapporten sammanfattas läget och de ekonomiska, sociala och regionala perspektiven i medlemsländerna och de europeiska regionerna samt de utmaningar som sammanhållningspolitiken står inför de närmaste åren.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 30 maj 2007 med titeln "Fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning" [KOM(2007) 273 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens (EU) politik för ekonomisk och social sammanhållning står inför flera utmaningar och förändringar. I den fjärde rapporten sammanfattas läget och de ekonomiska, sociala och regionala perspektiven i medlemsländerna och EU:s regioner. I rapporten analyseras effekterna av sammanhållningspolitikens framsteg och dess påverkan på politik och instrument i medlemsländerna och på EU-nivå.

Sammanhållningspolitikens effektivitet och konsekvenser

En bedömning av sammanhållningspolitikens effektivitet och konsekvenser visar att de europeiska regionerna de senaste tio åren har deltagit i konvergensprocessen mätt i bruttonationalprodukt (BNP) per capita.

I rapporten understryks att sammanhållningspolitiken skapar tillväxt och nya arbetstillfällen och stärker EU:s förmåga till innovation och anpassning till förändringar. På det sättet har sammanhållningspolitiken främjat integrerade angreppssätt till utveckling, höjt kvaliteten på offentliga investeringar och främjat partnerskap som en central del av goda styrelseformer. I rapporten framhålls också vikten av en uppvärdering av humankapitalet enligt sammanhållningspolitiken, hävstångseffekten på offentligt och privat kapital samt stödet till produktiva investeringar.

Ekonomiska, sociala och geografiska skillnader

I rapporten analyseras läge och trender när det gäller ekonomiska, sociala och nationella/regionala skillnader på tre plan: BNP, produktivitet och sysselsättning. Den ger en första utvärdering av sammanhållningspolitikens konsekvenser under perioden 2000-2006 och innehåller en preliminär utvärdering av den nya programperioden 2007-2013.

Ekonomisk sammanhållning

På nationell nivå har EU:s nya medlemsländer efter utvidgningen 2004 uppvisat den tydligaste tillväxten inom EU-25 och har snabbt kommit ikapp. På regional nivå har man under de tio senaste åren sett en konvergens av BNP per capita i de regioner som har den långsammaste utvecklingen inom EU-15 (förmånstagare för sammanhållningspolitiken 2000-2006). Skillnaderna är dock fortfarande betydande på nationell och regional nivå.

Social sammanhållning

Även om de europeiska regionernas sysselsättningsgrad har konvergerat mellan 2000 och 2005 har man i vissa länder noterat en minskad sysselsättning i de flesta regionerna. Under samma period minskade arbetslösheten från 13,4 % till 12,4 % i regionerna med långsam utveckling, medan arbetslösheten höll sig stabil i de mest utvecklade regionerna.

Territoriell sammanhållning

Den ekonomiska verksamheten koncentreras till stora delar till huvudstadsregionerna, som utgör tillväxtcentrum, med en trend mot utflyttning till förorterna. Koncentrationen av fattigdom och arbetslöshet i vissa urbana områden är ett problem för många städer i EU liksom de otillräckliga tjänsterna i de områdena, t.ex. när det gäller bostäder, transporter och utbildning.

Sammanhållningspolitik för perioden 2007-2013

När det gäller sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013 innehåller rapporten en preliminär bedömning av den reformerade sammanhållningspolitiken. För att minska skillnaderna mellan medlemsländer och regioner, och skapa tillväxt och sysselsättning, ska de ekonomiska resurserna ha sin tyngdpunkt på

  • de minst utvecklade områden som genomgår en strukturanpassning,
  • investeringar i forskning, innovation, informationssamhället och företagsutveckling.

Det strategiska synsätt som utgår från en koncentration av de ekonomiska resurserna innebär att sammanhållningsprogrammen för perioden 2007-2013 fokuseras till den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

Bestämmelserna för förvaltning av sammanhållningspolitiken har rationaliserats och förenklats för att uppfylla normerna för kontroll och god ekonomisk förvaltning. Det gäller t.ex. antagandet av en enda förordning om förvaltning av program, endast en uppsättning bestämmelser om stödberättigande, förenkling av den ekonomiska förvaltningen och kontrollsystemen samt enklare tillgång till information för medborgare och potentiella stödmottagare.

Sammanhållningspolitikens utmaningar

Regionerna måste omstrukturera, modernisera och underlätta innovation (när det gäller produktion, förvaltning, processer och humankapital) för att klara av globaliseringen. För att göra detta måste regionernas ekonomiska struktur ändras och breddas till sektorer med högt mervärde och åtföljas av en konkurrens som bygger på produktionsmetoder med låga kostnader och löner.

De oproportionerliga och asymmetriska konsekvenserna av klimatförändringarna i vissa områden (på grund av t.ex. jorderosion eller översvämningar) gör att betydande investeringar kommer att behövas. Höjda energipriser, negativa följder av en åldrande och avtagande befolkning samt sociala spänningar och förändringar är också viktiga utmaningar för sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen [EUT L 291, 21.10.2006].

Sammanhållningspolitikens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013 har som mål att öka sammanhållningspolitikens strategiska innehåll och ansvarstagandet inom politiken på området.

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 [EUT L 210, 11.07.2006].

I förordningen fastställs gemensamma regler, normer och principer för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden inom ramen för den reformerade sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013.

Senast ändrat den 23.08.2007

Top