Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statligt regionalt investeringsstöd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Statligt regionalt investeringsstöd

I denna förordning fastställs villkoren för undantag från kravet att anmäla stöd till kommissionen om dessa beviljats enligt ordningar för regionalt investeringsstöd som är förenliga med den inre marknaden.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 av den 24 oktober 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt regionalt investeringsstöd.

SAMMANFATTNING

Förordningen rör de genomsynliga ordningar för regionalt investeringsstöd * som utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget och som är förenliga med den inre marknaden enligt artikel 87.3 i EG-fördraget. I förordningen fastställs villkoren för undantag från kravet att anmäla stöd som medlemsländerna beviljat enligt dessa stödordningar (anmälan föreskrivs i artikel 88.3 i EG-fördraget).

Villkor för undantag

Stöd till nyinvesteringar är förenliga med den gemensamma marknaden under förutsättning att

 • stödet lämnas i områden som är berättigade till regionalstöd enligt regionalstödskartan perioden 2007-2013 för medlemslandet i fråga,
 • stödnivån i bruttobidragsekvivalent inte överstiger det gällande regionala stödtaket enligt regionalstödskartan perioden 2007-2013 för medlemslandet i fråga.

Följande stöd är förenliga med den gemensamma marknaden och undantas från anmälningsskyldighet till kommissionen:

 • De genomsynliga ordningar för regionalt investeringsstöd * som utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget och som uppfyller de villkor som fastställts i denna förordning.
 • Individuella stöd som inte beviljats på grundval av en stödordning (stöd för särskilda ändamål) och som uppgår till högst 50 % av det sammanlagda stöd som beviljats för investeringen

Tillämpningsområde

Förordningen ska inte tillämpas på följande:

 • Fiske (esdeenfr)- och vattenbrukssektorn.
 • Varvssektorn (esdeenfr).
 • Kolindustrin.
 • Stålindustrin.
 • Syntetfiberindustrin.
 • Produktion av jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till EG-fördraget.
 • Stöd till exportrelaterad verksamhet till tredjeländer eller medlemsländer.
 • Stöd som gynnar användning av inhemska varor i stället för importerade.

Anmälningsskyldighet

Stöd som inte undantas från anmälningsskyldigheten genom denna förordning ska förhandsanmälas till kommissionen. Det gäller bland annat följande:

 • Icke genomsynligt stöd.
 • Driftstöd.
 • Regionala stödordningar som riktar sig till särskilda ekonomiska sektorer inom tillverkning eller tjänster.
 • Regionalstöd till stora investeringsprojekt genom befintliga stödordningar (om det sammanlagda stödet från alla källor överstiger 75 % av det högsta stödbelopp som en investering med stödberättigande utgifter på mer än 100 miljoner euro kan få med tillämpning av gällande stödtak för stöd till stora företag enligt regionalstödskartan det datum då stödet beviljas).

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Genomsynliga ordningar för regionalt investeringsstöd: ordningar för regionalt investeringsstöd för vilka det är möjligt att på förhand exakt beräkna bruttobidragsekvivalenten i procent av de stödberättigande utgifterna utan att göra en riskbedömning (t.ex. stödordningar som omfattar bidrag, räntesubventioner eller begränsade fiskala åtgärder). Stödordningar med offentliga lån anses vara genomsynliga ordningar för regionalt investeringsstöd om de omfattas av sedvanlig säkerhet och inte medför ett onormalt risktagande, och därför inte anses innehålla inslag av statliga garantier.
 • Nyinvestering: en investering i materiella och immateriella tillgångar i samband med grundande av en ny anläggning, utvidgning av en befintlig anläggning, omställning av produktionen i en anläggning till nya produktmarknader eller en grundläggande ändring av hela produktionsprocessen i en befintlig anläggning, eller förvärv av kapitaltillgångar som är direkt knutna till en anläggning som har lagts ned eller skulle ha lagts ned om den inte hade köpts upp, om köparen är en oberoende investerare.

Referenser

Rättsakt

Ikraftträdande - sista giltighetsdag

Tidsfrist för genomförande i medlemsländerna

EUT

Förordning (EG) nr 1628/2006

1.1.2007 - 31.12.2013

-

EUT L 302, 1.11.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013 [EUT C 54, 4.3.2006]. För att stödja den ekonomiska utvecklingen i EU:s minst gynnade regioner under perioden 2007-2013 fastställs i dessa riktlinjer de kriterier som ska tillämpas vid granskning av de statliga stödens förenlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 a och 87.3 c i EG-fördraget.

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag [EUT L 10, 13.01.2001]. Statligt stöd till små och medelstora företag är, inom ramen för förordning (EG) nr 994/98, föremål för denna förordning. Den innehåller bestämmelser om undantag från kravet på förhandsanmälan för små och medelstora företag när statliga stöd beviljats.

Kommissionens förordning (EG) nr 1976/2006 av den 20 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 vad avser en förlängning av tillämpningsperioderna [EUT L 368, 23.12.2006].

Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 87 (f.d. artikel 92) och 88 (f.d. artikel 93) i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd [EUT L 142, 14.05.1998]. Genom denna förordning om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 kan kommissionen förklara vissa slag av övergripande statligt stöd förenliga med den inre marknaden. Dessa kategorier för statligt stöd, till exempel stöd till små och medelstora företag, omfattas inte av anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i EG-fördraget.

Senast ändrat den 28.08.2007

Top