Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013

De statliga regionalstöden syftar till att främja investeringar, skapa sysselsättning och främja etablering av nya företag i de minst gynnade regionerna inom EU. För att stödja den ekonomiska utvecklingen i dessa regioner under perioden 2007-2013 fastställs i dessa riktlinjer de kriterier som ska tillämpas vid granskning av de statliga stödens förenlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 a och 87.3 c i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG).

RÄTTSAKT

Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013 [EUT C 54, 4.3.2006].

SAMMANFATTNING

De statliga regionalstöden syftar till att främja investeringar, skapa sysselsättning och främja etablering av nya företag för att stödja den ekonomiska utvecklingen i de minst gynnade regionerna inom EU under perioden 2007-2013.

De statliga regionalstöden består av driftstöd (under begränsade förhållanden) och investeringsstöd * till stora företag och till små och medelstora företag. I allmänhet bör regionalstöd ges enligt en sektorsövergripande stödordning som utgör en integrerad del av en regional utvecklingsstrategi.

Rättslig bakgrund

I dessa riktlinjer finns de kriterier som kommissionen tillämpar när den granskar om statligt regionalstöd är förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 a och 87.3 c i fördraget om upprättandet av EG.

Fördelarna från de statliga stöden påverkar snedvridningen av konkurrensen inom den inre marknaden. Det tar sig uttryck i att man satt olika tak för de tillåtna stöden beroende på hur allvarliga utvecklingsproblemen i de berörda regionerna är. I riktlinjerna tar man upp ett stödinstrument som ska gynna etablering av små företag i dessa regioner.

Tillämpningsområde

Dessa riktlinjer tillämpas inte på bl.a.

Avgränsning av regionerna

Stödområdenas totala befolkningsandel i EU-25 har begränsats till 42 %. Inget medlemsland förlorar dock mer än 50 % av sin befolkningsandel för perioden 2000-2006.

Artikel 87.3 a

I riktlinjerna fastställs att de villkor som nämns i artikel 87.3 a är uppfyllda om en region på NUTS II -nivå har en bruttonationalprodukt (BNP) per capita som understiger 75 % av EU:s genomsnitt.

De villkor som nämns i artikel 87.3 a i EG-fördraget är också uppfyllda i följande fall:

 • För regionalstöd till de yttersta randområdena.
 • För vissa regioner med en BNP per capita som överstiger 75 % av genomsnittet i EU-25 till följd av den statistiska effekten av utvidgningen 2004. Deras BNP per capita var mindre än 75 % av genomsnittet i EU-15. Dessa regioner omfattas av en övergångsperiod till och med den 31 december 2010. Regionernas ställning ska ses över 2010. Om den har försämrats kan artikel 87.3 a fortsätta att tillämpas. Annars är de enligt artikel 87.3 c berättigade till ett stöd på 20 % från och med den 1 januari 2011.

Artikel 87.3 c

Med tanke på att regionalstöden enligt artikel 87.3 c är avsedda för regioner som är mindre missgynnade än de som berörs av 87.3 a, måste det beviljade stödet vara strikt begränsat och respektera principen om geografisk koncentration.

Stödberättigade regioner enligt artikel 87.3 c är följande:

 • Regioner som 1998 hade en BNP per capita på mindre än 75 % av EU-15, men som inte längre uppfyller villkoret för perioden 2007-2013 (utvecklingsregionerna).
 • Regioner med en befolkningstäthet som är lägre än 8 invånare per km² på NUTS II-nivå eller 12 invånare per km² på NUTS III-nivå.
 • Regioner med en befolkning på minst 100 000 invånare och som antingen har en BNP per capita som understiger genomsnittet i EU-25 eller som har en arbetslöshet som överstiger 115 % av det nationella genomsnittet.
 • Öar med en befolkning på färre än 5 000 invånare.
 • NUTS III-regioner som gränsar till en region som är stödberättigad enligt artikel 87.3 a eller som har en gemensam gräns med tredje land.
 • Regioner med en befolkning på minst 50 000 invånare och som är på relativt kraftig tillbakagång eller som genomgår en omfattande strukturomvandling.
 • Regioner med en befolkning på minst 20 000 invånare som drabbats av mycket lokala regionala skillnader under NUTS III-nivån och som vill använda sig av regionala stöd till små och medelstora företag.

REGIONALT INVESTERINGSSTÖD

Stödtak för regionala investeringsstöd till stora företag

Artikel 87.3 a

När det gäller stöd till stora företag i regioner som omfattas av artikel 87.3 a får de högsta stödnivåerna (taken) inte överskrida följande:

 • 30 % för regioner med en BNP per capita som understiger 75 % av genomsnittet i EU-25.
 • 30 % för de yttersta randområdena. Dessa regioner kommer att vara berättigade till en bonus på 20 % om deras BNP per capita understiger 75 % av genomsnittet i EU-25 och 10 % i övriga fall.
 • 30 % för de regioner som berörs av den statistiska effekten fram till den 1 januari 2011.
 • 40 % för regioner med en BNP per capita som understiger 60 % av genomsnittet i EU-25.
 • 50 % för regioner med en BNP per capita som understiger 45 % av genomsnittet i EU-25.

Artikel 87.3 c

När det gäller stöd till stora företag i regioner som omfattas av artikel 87.3 c får taken inte överskrida följande:

 • 15 % i allmänhet.
 • 20 % eller 30 % för regioner som berörs av den statistiska effekten från och med den 1 januari 2011.
 • 10 % för regioner som har en BNP per capita som överstiger 100 % av genomsnittet i EU-25 och en lägre arbetslöshetsnivå än genomsnittet i EU-25, mätt på NUTS III-nivå.

Stödtak för regionala investeringsstöd till små och medelstora företag

Stödtaken kan höjas med 20 % för stöd till småföretag och 10 % för stöd till medelstora företag.

Stora investeringsprojekt

För ett stort investeringsprojekt, med stödberättigande kostnader som överskrider 50 miljoner euro, är stödtaket 50 % av det regionala taket för investeringar som ligger mellan 50 och 100 miljoner euro. Stödtaket är 34 % av det regionala stödtaket för investeringar som överskrider 100 miljoner euro.

Medlemsländerna ska anmäla allt stöd till investeringar med utgifter på minst 100 miljoner euro om stödet överskrider det högsta tillåtna stödbeloppet. Tröskelvärdena för anmälningar för de olika regionerna med de vanligast förekommande stödnivåerna sammanfattas nedan.

 • 7,5 miljoner euro om stödnivån ligger på 10 %.
 • 11,25 miljoner euro om stödnivån ligger på 15 %.
 • 15,0 miljoner euro om stödnivån ligger på 20 %.
 • 22,5 miljoner euro om stödnivån ligger på 30 %.
 • 30,0 miljoner euro om stödnivån ligger på 40 %.
 • 37,5 miljoner euro om stödnivån ligger på 50 %.

REGIONALSTÖD TILL DRIFT

Även om driftstöd * i regel är förbjudet kan sådant stöd beviljas tillfälligt och i undantagsfall i regioner som kan få stöd enligt artikel 87.3 a. Det måste vara motiverat på grundval av stödets art och dess bidrag till den regionala utvecklingen och vara proportionerligt i förhållande till nackdelarna.

Stöd till nybildade småföretag

För att stödja bildandet och uppstarten av småföretag i de regioner som är berättigade till statligt regionalstöd kan stöd enligt dessa riktlinjer beviljas upp till

 • 2 miljoner euro per småföretag i stödregionerna enligt artikel 87.3 a. Stödtaket ligger på 35 % av de stödberättigade kostnaderna under de tre första åren efter det att företaget bildats, och 25 % under de följande två åren.
 • 1 miljon euro per småföretag i stödregionerna enligt artikel 87.3 c. Stödtaket ligger på 25 % av de stödberättigade kostnaderna under de tre första åren efter det att företaget bildats, och 15 % under de följande två åren.

De årliga stödbelopp som beviljas får inte överskrida 33 % av de nämnda sammanlagda stödbeloppen per företag.

Slutbestämmelser

Dessa riktlinjer ska tillämpas från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Investeringsstöd: stöd som beviljas för en investering i materiella och immateriella tillgångar i samband med etablering av en ny anläggning, utvidgning av en befintlig anläggning, diversifiering av produktionen vid en anläggning till nya produkter eller en genomgripande ändring av produktionsprocessen i en befintlig anläggning (nyinvesteringar).
 • Driftstöd: regionalstöd som är avsett att minska ett företags löpande kostnader, t.ex. i form av skattelättnader eller nedsättning av sociala avgifter som inte är förknippade med stödberättigande investeringskostnader.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 av den 24 oktober 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt regionalt investeringsstöd [EUT L 302, 1.11.2006].

Kommissionens förordning (EG) nr 1627/2006 av den 24 oktober 2006 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 med avseende på standardformulären för anmälan av stöd [EUT L 302, 1.11.2006].

Med denna förordning ändras förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifterna för artikel 93 (nuvarande artikel 88) i EG-fördraget. Standardformulären för anmälan av statligt stöd ändras till följd av att riktlinjerna för statligt regionalstöd för perioden 2007-2013 antagits.

 • Regionalstödskartor (1.1.2007-31.12.2013)
 • Slovenien, Slovakien, Ungern, Polen: EUT C 256, 24.10.2006
 • Malta: EUT C 275, 11.11.2006
 • Tjeckien, Luxemburg: EUT C 280, 18.11.2006
 • Grekland, Estland, Litauen: EUT C 286, 23.11.2006
 • Lettland: EUT C 287, 24.11.2006
 • Irland: EUT C 292, 1.12.2006
 • Tyskland: EUT C 295, 5.12.2006
 • Finland, Sverige, Österrike: EUT C 34, 16.2.2007
 • Spanien: EUT C 35, 17.2.2007
 • Förenade kungariket: EUT C 55, 10.3.2007
 • Portugal, Cypern: EUT C 68, 24.3.2007
 • Belgien, Bulgarien, Rumänien: EUT C 73, 30.3.2007
 • Frankrike: EUT C 94, 28.4.2007
 • Danmark: EUT C 141, 26.6.2007
 • Nederländerna: EUT C 176, 28.7.2007

Regionalstödskartorna fastställer inte bara vilka regioner som kan få regionalt investeringsstöd, utan också de högsta stödnivåerna (taken) för varje medlemsland under perioden 2007-2013.

Senast ändrat den 28.08.2007

Top