Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden (2007-2013)

Förordningen fastställer formerna för genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden (2007-2013). Den berör särskilt medlemsstaternas skyldigheter vad gäller information och verkställande av fonderna.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter:

 • för förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden 2007-2013;
 • för förordning (EG) nr 1080/2006 om ERUF.

Förordningen fastställer sålunda alla regler om kommunikation och publicering av information om projekt som finansieras av dessa fonder. Den definierar också regler som är avsedda att säkerställa en god användning av fonderna, särskilt när det gäller kontrollsystem som inrättats av medlemsstaterna och förfaranden vid oegentligheter.

Till sist, så fastställer förordningen bestämmelser om vissa specifika aspekter av fonderna, som finansieringstekniska instrument, eller stödberättigade utgifter för bostäder.

Informations- och offentlighetsåtgärder: Kommunikationsplanen

I enlighet med förordning nr 1083/2006, ska medlemsstaterna inrätta operativa program. Dessa program definierar utvecklingsstrategier som grundar sig på finansiering från strukturfonderna.

I en strävan efter öppenhet, ska de operativa programmen vara föremål för en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen fastställs av medlemsstaterna eller av de förvaltningsmyndigheter som har hand om de operativa programmen. Dessa planer är till för:

 • stödmottagare och potentiella stödmottagare, för att säkerställa en bred spridning av information om möjligheterna till finansiering och vilka förfaranden som skall följas;
 • allmänheten, för att förbättra informationen om den roll som Europeiska unionen (EU) spelar i finansieringen av program som avser att förbättra den ekonomiska konkurrenskraften, skapandet av sysselsättning och inre sammanhållning.

I övrigt innehåller kommunikationsplanerna:

 • mål och målgrupper;
 • strategin och innehållet i de åtgärder för information och offentlighet som genomförs av medlemsstaterna och förvaltningsmyndigheterna;
 • den preliminära budgeten för genomförande av planen;
 • de administrativa avdelningar eller organ som ansvarar för genomförandet av kommunikationsplanen;
 • formerna för utvärdering av informations- och offentlighetsåtgärderna.

Parallellt med spridningen av information, fastställer förordningen också de berörda parternas skyldigheter och uppgifter, särskilt:

 • regler om hur medlemsstaterna ska informera kommissionen om hur stödet från fonderna används och om hur fonderna bidrar under hela programmets varaktighet;
 • regler om hur kommissionen ska informera de övriga institutionerna och medborgarna i EU om hur fonderna används;
 • förvaltningsmyndigheternas skyldigheter i fråga om stödmottagarna under förfarandet för urval och godkännande av insatser som ska finansieras;
 • kontrollmyndigheternas skyldigheter i fråga om vad som ska ingå i kontrollerna av de utgifter som deklareras av stödmottagarna. Bland annat nämns administrativa kontroller av ansökningar om återbetalning och kontroller av insatserna på plats;
 • bestämmelser om hantering av personuppgifter och utbyte av uppgifter på elektronisk väg.

För att garantera utbytet av god praxis och erfarenheter får EU-nätverk inrättas mellan de informations- och offentlighetsansvariga kontaktpersoner som utsetts av varje förvaltningsmyndighet.

Förvaltnings- och kontrollsystem

I de allmänna bestämmelserna om ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden föreskrivs att medlemsstaterna ska ge kommissionen en beskrivning av sina förvaltnings- och kontrollsystem och en rapport om resultatet av utvärderingen av inrättandet av dessa system.

Kommissionen ska på grundval av dessa handlingar försäkra sig om att det ekonomiska stödet utnyttjas av medlemsstaterna i enlighet med de tillämpliga regler som ska skydda EU:s ekonomiska intressen. Därför föreskrivs i förordningen vilken information handlingarna ska innehålla.

I förordningen fastställs för övrigt särskilda bestämmelser om:

 • förmedlande organ, förvaltningsmyndigheter och attesterande myndigheter;
 • revisionen av insatserna;
 • beskrivning och utvärdering av förvaltnings- och kontrollsystemen;
 • de villkor som ska respekteras när kontroller på plats genomförs på urvalsbasis;
 • den information som ska lämnas i räkenskaper och verifikationskedjor.

Oegentligheter

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om alla fall av oegentligheter som har givit upphov till ett första administrativt eller rättsligt konstaterande. Sedan ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de förfaranden som inletts om de rapporterade oegentligheterna och om viktiga förändringar som förfarandena resulterat i.

Varje medlemsstat ska informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om oegentligheter som konstaterats eller antas ha begåtts om det befaras att de mycket snabbt kan få återverkningar utanför det egna territoriet eller om det rör sig om en ny typ av oegentlighet.

Finansiell korrigering

I det fall en medlemsstat inte upprätthåller en fastställd målnivå för offentliga utgifter för strukturåtgärder under programperioden ska ingen finansiell korrigering göras om skillnaden mellan den fastställda och den uppnådda nivån är högst tre procent av den fastställda målnivån (de minimis-tröskel).

Finanstekniska instrument

I förordningen fastställs allmänna och särskilda bestämmelser om samtliga finanstekniska instrument. De finanstekniska instrumenten ska bestå av insatser som ger upphov till lönsamma investeringar i företag, särskilt små och medelstora företag och offentlig-privata partnerskap. När strukturfonderna finansierar insatser som omfattar finansieringstekniska instrument ska en verksamhetsplan lämnas av de medfinansierande parterna eller andelsägarna.

Tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1080/2006

I denna förordning fastställs särskilda bestämmelser om stödberättigande utgifter för bostäder och stödberättigande operativa program under målet europeiskt territoriellt samarbete.

BAKGRUND

ERUF och ESF ("strukturfonderna") och Sammanhållningsfonden samfinansierar projekt som verkställs på regional eller lokal nivå. Strukturfonderna har särskilt som mål att öka den ekonomiska konkurrenskraften, förbättra sysselsättningen och förstärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan de europeiska regionerna.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1828/2006

7.3.2007

-

EUT L 45, 15.2.2007

Ändringsrättsakt(er

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 846/2009

13.10.2009

-

EUT L, 23.9.2009

Förordning (EG) nr 832/2010

23.9.2010

-

EUT L, 22.9.2010

See also

 • För ytterligare information om kommunikationen om EU:s regionalpolitik, se webbplatsen Inforegio

Senast ändrat den 08.06.2011

Top