Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regioner för ekonomisk förändring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regioner för ekonomisk förändring

I detta meddelande presenteras initiativet « Regioner för ekonomisk förändring » som syftar till att bidra till att stärka sambandet mellan regional ekonomisk samverkan och ekonomisk modernisering. Med en sammanlagd budget på omkring 375 miljoner euro ger initiativet möjlighet för frivilliga nätverk från medlemsstater, regioner och städer att pröva ut de bästa metoderna för att stärka den ekonomiska moderniseringen och öka konkurrenskraften. Genom sambandet mellan den tematiska utveckling och programmen för sammanhållningspolitik sprids de utprovade projekten snabbt i medlemsstaterna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 8 november 2006 - Regioner för ekonomisk förändring - [KOM(2006) 675 - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas tidning].

SAMMANFATTNING

Utmaningen att skapa tillväxt och fler och bättre jobb antas av kommissionen genom partnerskapet för tillväxt och sysselsättning. Detta partnerskap har tagit uttryck i en reform genom gemenskapens Lissabonprogram och de nationella reformprogrammen (NRP).

Gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013 och riktlinjerna för investeringar avsedda för städernas utveckling syftar till att stödja partnerskapet för tillväxt och sysselsättning genom att prioriterade insatsområden fastställs i programmen för sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013.

Programmen för sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013 får gemenskapsstöd på 350 miljarder euro samt ytterligare 150 miljarder euro i investeringar som finansieras genom offentliga nationella källor. Investeringarna ska bidra till att åstadkomma ekonomisk modernisering och förbättra konkurrenskraften inom ramen för partnerskapet för tillväxt och sysselsättning. Ett samband mellan regional ekonomisk samverkan och ekonomisk modernisering har sålunda upprättats.

Initiativet "Regioner för ekonomisk förändring"

Inom ramen för målet för " europeiskt territoriellt samarbete " och programmet för stadsutveckling presenteras i detta meddelande initiativet "Regioner för ekonomisk förändring". Syftet med initiativet är att pröva bästa metoder som kan bidra till att stärka sambandet mellan regional ekonomisk samverkan och ekonomisk modernisering.

Med en total budget på omkring 375 miljoner euro kan frivilliga nätverk från medlemsstater, regioner och städer pröva bästa metoder för att stärka den ekonomiska moderniseringen och öka konkurrenskraften.

Kommissionen föreslår de frivilliga nätverken teman som anknyter till ekonomisk modernisering och den förnyade Lissabonstrategin. De nätverk som så önskar har sålunda möjlighet att arbeta och samarbeta närmare med kommissionen om dessa teman.

De nätverk som medverkar i initiativet väljer ut de utvecklingsteman som intresserar dem och använder dem i de gemensamma nätverken som samfinansieras genom Europeiska fonden för regional utveckling (ERUF) Genom sambandet mellan tematisk utveckling och programmen för sammanhållningspolitiken sprids de utprovade projekten snabbt i medlemsstaterna.

Påskyndat alternativ

Ett påskyndat alternativ införs i "Regioner för ekonomisk förändring". Kring teman (med anknytning till ekonomisk modernisering och den förnyade Lissabonstrategin) som väljs ut och leds av kommissionen bildas frivilliga nätverk. Det påskyndade alternativet ger sålunda kommissionen möjlighet att ta huvudansvaret för att pröva nya idéer för att se om de kan spridas snabbt av nätverken genom de program som samfinansieras genom ERUF.

Kommunikation

För att säkra en snabb spridning av idéer, resultat och bästa praxis måste en effektiv kommunikation om initiativet "Regioner för ekonomisk förändring" införas. Det gäller till exempel anordnandet av en årskonferens om de regioner som verkar för ekonomisk förändring, lanseringen av en ny webbplats på Internet och inrättandet av ett årligt pris för innovation.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningspolitiken [Europeiska unionens officiella tidning L 291, 21.10.2006].

Meddelande från kommissionen av den 5 juli 2005 - En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning - Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013 [KOM(2006) 299 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 15.01.2007

Top