Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sammanhållningspolitiken och städerna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sammanhållningspolitiken och städerna

I detta meddelande föreslås insatser för att stödja en hållbar ekonomisk tillväxt och minska fattigdom, utslagning och miljöproblem i städerna. Specifika aspekter i städerna som är relevanta för gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning 2007-2013 behandlas.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 13 juli 2006 - Sammanhållningspolitiken och städerna: städernas och tätorternas bidrag till tillväxt och sysselsättning i regionerna - [KOM(2006) 385 - Ej offentligjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Syftet med gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013 är att stödja tillväxt och sysselsättning. I riktlinjerna fastställs de interventionsområden som man bör prioritera i de operativa programmen för 2007-2013. Vissa specifika behov i vissa territorier, som stadsområden, samt sociala och miljömässiga mål betonas.

En hållbar ekonomisk tillväxt i städerna bör åtföljas av åtgärder som syftar till att minska fattigdom, uteslutning och miljöproblem. Syftet är därför att peka på vissa specifika aspekter av den urbana dimensionen som kan ha relevans i detta sammanhang.

Åtgärder föreslås inom en stor mängd områden och eventuella insatser från strukturfonderna nämns. De föreslagna åtgärderna är uppdelade i följande sex rubriker:

 • Göra städerna mer attraktiva.
 • Stödja innovation, företagaranda och kunskapsekonomi.
 • Skapa fler och bättre jobb.
 • Förvalta skillnader inom städerna
 • Styrformer
 • Finansiering av förnyelsen av städerna

Attraktiva städer

För att möta de olika utmaningarna och för att städerna skall bli mer attraktiva bör de locka till sig fler investeringar och skapa arbetstillfällen. Därför bör man ta hänsyn till följande fyra viktiga punkter:

 • Rörlighet och transporttillgänglighet. Städerna och regionerna bör säkerställa en optimal användning av hela infrastrukturen för transport.
 • Tillträde till moderna, effektiva och överkomliga tjänster samt utrustning.
 • Den naturliga och fysiska miljön.
 • En kultursektor som stöds via ett utbud av inrättningar.

Stödja innovation, företagaranda och kunskapsekonomi

Städerna bör vidta åtgärder för att stödja innovation, företagaranda och kunskapsekonomi. Det gäller särskilt insatser till förmån för små och medelstora företag samt åtgärder för att ställa innovation och kunskapsekonomi i tillväxtens tjänst. Det kan exempelvis ske genom

 • en förbättring av de ekonomiska infrastrukturerna och införandet av system för miljöförvaltning,
 • tillhandahållande av stödtjänster till företag,
 • främjande av samarbete mellan lokala partner och tillträde till finansieringskällor,
 • utarbetande av en innovationsstrategi för hela regionen,
 • en uppmaning till städerna att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) sjunde ramprogrammet), samt på området för informationssamhället (initiativet i2010).

Fler och bättre jobb

Eftersom högt kvalificerade personer och personer med mycket låg kvalifikationsnivå är överrepresenterade, finns det samtidigt behov och möjligheter i städerna. Inom ramen för konvergensmålet kan stöd från strukturfonderna betalas ut för

 • insatser för att stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten i allmännyttiga tjänster på lokal och regional nivå,
 • initiativ för att skapa arbetstillfällen, bekämpa arbetslöshet och upprätta partnerskap för sysselsättning och innovation,
 • förbättring av anställbarheten genom en ökning av utbildningsnivån.

Skillnader inom städerna

För mindre gynnade stadsdelar i städerna där hög arbetslöshet åtföljs av flera andra negativa förhållanden föreslås insatser för att

 • främja social integration och lika möjligheter,
 • öka medborgarnas säkerhet; till exempel kan en policy utarbetas för att bekämpa lokal brottslighet och skapa arbetstillfällen som gäller säkerhet.

Styrformer

För att förbättra styrformerna och förvalta stadsutvecklingen föreslås följande åtgärder:

 • Man bör upprätta ett gott samarbete mellan myndigheter på olika nivåer, till exempel genom att utveckla partnerskap mellan städer, regioner och staten eller förbättra samordningen mellan stadsmyndigheter, å ena sidan, och landsbygdens och regionens myndigheter å den andra.
 • Utarbetande av ett integrerat tillvägagångssätt för en hållbar utveckling. Det gäller till exempel utarbetandet av en långsiktig plan för de olika faktorerna för hållbar tillväxt och sysselsättning.
 • Ökning av medborgarnas medverkan och engagemang.
 • Införa nätverk för erfarenhetsutbyte.

Finansiering av förnyelsen av städerna

Stadsutvecklingsprojekten kan stödjas inom ramen för Europeiska fonden för regional utveckling, Europeiska socialfonden och sammanhållningsfonden I meddelandet föreslås också stöd från de nya finansiella instrumenten JASPERS, JEREMIE och JESSICA samt offentlig-privata partnerskap.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningspolitiken [Europeiska unionens officiella tidning L 291, 21.10.2006].

Meddelande från kommissionen av den 5 juli 2005 - En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning - Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013 [KOM(2006) 299 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 11.01.2007

Top