Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Allmänna bestämmelser Eruf - ESF - Sammanhållningsfonden (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Allmänna bestämmelser Eruf - ESF - Sammanhållningsfonden (2007-2013)

Inom ramarna för den reformerade sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013 fastställs genom denna förordning gemensamma regler, standarder och principer för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden. Den rör ett samlat bidragsbelopp på 347 miljarder euro, dvs. cirka en tredjedel av unionens budget.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Målsättningen med den berörda förordningen är att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen för att främja en harmonisk, balanserad och hållbar utveckling för Europeiska unionens (EU) regioner under perioden 2007-2013. Sammanhållningspolitiken syftar till att lösa de problem som har samband med ekonomiska, sociala och regionala skillnader, med den allt snabbare ekonomiska omstruktureringen och den allt äldre befolkningen.

I denna förordning fastställs

 • ramarna för sammanhållningspolitiken (inbegripet gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning, tillväxt och sysselsättning);
 • de mål som strukturfonderna och Sammanhållningsfonden (hädanefter kallade fonderna) ska arbeta mot;
 • kriterierna för när medlemsstater och regioner är berättigade till att ta emot stöd från fonderna;
 • vilka ekonomiska resurser som är tillgängliga och vilka kriterier som styr fördelningen av dem;
 • principerna, reglerna för partnerskap, programplanering, utvärdering, förvaltning, övervakning och kontroller, på grundval av en ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna och kommissionen.

TRE NYA MÅL

Det avsattes ett samlat belopp på 347 miljarder euro till finansiering av regionalpolitiken mellan 2007 och 2013 inom ramen för de tre nya målen Konvergens, Regional konkurrenskraft och sysselsättning och Europeiskt regionalt samarbete. Dessa mål kommer att ersätta de gamla målen 1, 2 och 3 från programplaneringsperioden 2000-2006.

Konvergens

Syftet med konvergensmålet, som ligger nära det tidigare mål 1, är att snabbare uppnå konvergens mellan medlemsstaterna och mellan de minst utvecklade regionerna genom att förbättra förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. Det här målet berör medlemsstaterna och de minst utvecklade regionerna. Insatsområdena kommer att vara fysiskt kapital och humankapital, innovation, det kunskapsbaserade samhället, anpassningsförmåga till förändringar, miljö och effektiv administration. Målet kommer att finansieras av Europeiska utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden.

Totalt anslås 81,54 % av de sammanlagda resurserna till detta mål. Följande regioner, medlemsländer och områden är berättigade till bidrag:

 • Från strukturfonderna (Eruf och ESF):
 • Från Sammanhållningsfonden: Medlemsstater vars bruttonationalinkomst per capita (BNI) är lägre än 90 % av genomsnittet i EU och som genomför program för ekonomisk konvergens. Dessa medlemsstater får 23,22 % av de medel som anslås till detta mål. Regioner vilkas BNI av statistiska skäl (till följd av utvidgningen av EU till mindre gynnade regioner) är högre än 90 % per invånare kommer att omfattas av ett särskilt och gradvis minskande stöd under en övergångsperiod;
 • Särskilt stöd från Eruf: De yttersta randområdena: Målet är att underlätta deras integrering i den inre marknaden och att ta hänsyn till deras särskilda begränsningar (kompensation för extra kostnader framför allt på grund av att de är avlägset belägna).

För detta mål ska de tillämpliga taken för samfinansieringsandelen vara de följande:

 • 75 % av de offentliga utgifterna medfinansieras av Eruf eller ESF. Den maximala stödnivån kan uppgå till 80 % när de stödberättigade regionerna ligger i en medlemsstat som kan få stöd från Sammanhållningsfonden. Den kan till och med ligga på 85 % om det gäller de yttersta randområdena;
 • 85 % av de offentliga utgifterna medfinansieras av Sammanhållningsfonden;
 • 50 % av de offentliga utgifterna medfinansieras i de yttersta randområdena (nya extra anslag från Eruf för kompensering av extrakostnader).

Regional konkurrenskraft och sysselsättning

Målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning syftar till att stärka konkurrens- och attraktionskraften liksom sysselsättningen i regionerna, i andra regioner än de minst gynnade. Det bör göra det möjligt att förutse ekonomiska och sociala förändringar, främja innovation, företagaranda, miljöskydd, tillgänglighet, anpassningsförmåga och utveckling av en arbetsmarknad för alla. Det här målet kommer att finansieras genom Eruf och ESF.

Stödberättigade regioner är

 • de regioner som omfattades av mål 1 under perioden 2000-2006, och som inte längre uppfyller kriterierna för regionalt stödberättigande enligt konvergensmålet och därför får stöd under en övergångsperiod. Det är kommissionens uppgift att ställa samman en förteckning över dessa regioner. När förteckningen godkänts kommer den att gälla för perioden 2007-2013;
 • Alla övriga regioner i EU som inte omfattas av konvergensmålet.

När det gäller de program som finansieras av ESF föreslår kommissionen följande fyra prioriteringar i linje med den europeiska sysselsättningsstrategin : öka arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga, förbättra tillgången till arbete, stärka den sociala integrationen och utarbeta reformer när det gäller sysselsättning och integration.

De ekonomiska medel som avsatts till detta mål uppgår till 15,95 % av de sammanlagda resurserna, jämnt fördelade mellan Eruf och ESF. Av detta belopp ska

 • 78,86 % ges till regioner som inte omfattas av konvergensmålet,
 • 21,14 % användas för ett degressivt övergångsstöd.

Inom ramen för detta mål får åtgärder samfinansieras genom offentliga utgifter upp till 50 %. Detta tak uppgår till 85 % för de yttersta randområdena.

Europeiskt regionalt samarbete

Syftet med målet Europeiskt regionalt samarbete är att stärka samarbetet på gränsöverskridande, tvärnationell och tvärregional nivå med utgångspunkt i det tidigare EU-initiativet Interreg. Det kommer att finansieras av Eruf. Syftet är att främja gemensamma lösningar för myndigheter i angränsande länder, exempelvis utveckling av tätorter, landsbygd eller kustområden, utveckling av ekonomiska förbindelser och nätverk för små och medelstora företag. Samarbetet kommer att inriktas på forskning, utveckling, informationssamhället, miljö, riskförebyggande åtgärder och integrerad vattenförvaltning.

Stödberättigade regioner är NUTS III -regioner med inre och vissa yttre landgränser och vissa NUTS 3-regioner med sjögränser med ett inbördes avstånd på högst 150 kilometer. Kommissionen bör anta en förteckning över stödberättigade regioner.

Hela EU:s territorium är berättigat till stöd när det gäller nätverk för samarbete och erfarenhetsutbyte. Taket för medfinansiering ligger på 75 % av de offentliga utgifterna.

De ekonomiska medel som avsatts till detta mål uppgår till 2,52 % av de sammanlagda resurserna, och finansieras helt av Eruf. Detta belopp ska fördelas mellan de olika beståndsdelarna enligt följande:

 • 73,86 till finansiering av gränsöverskridande samarbete;
 • 73,86 till finansiering av tvärnationellt samarbete;
 • 5,19 % till finansiering av tvärregionalt samarbete.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR DE TRE MÅLEN

Principer för stöd

Fonderna kommer in som ett komplement till de nationella insatserna, inbegripet regionala och lokala insatser. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att fondernas insatser står i överensstämmelse med EU:s åtgärder, politik och prioriteter, och att de kompletterar EU:s övriga finansiella instrument.

Målen för fonderna ska uppnås inom ramarna för en flerårig programplanering och ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Strategi

Rådet antar strategiska riktlinjer för en gemensam sammanhållningspolitik som definierar prioriteringar och mål för sammanhållningspolitiken under perioden 2007-2013. De bidrar sålunda till sammanhållningen och till ett effektivt verkställande av strukturfonderna.

Baserat på dessa riktlinjer antar medlemsstaterna sedan en nationell strategisk referensram. Denna ram utgör då en bas för programplaneringen av fondernas finansiella insatser. Den säkerställer att fondernas insatser överensstämmer med de strategiska riktlinjerna.

Operativa program

Medlemsstaternas operativa program täckte en period mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013. Ett operativt program rör endast ett av de tre målen och kan endast få bidrag från en fond. Kommissionen utvärderar varje föreslaget program för att fastställa om det bidrar till målen och prioriteterna i

 • den nationella strategiska referensramen;
 • EU:s strategiska riktlinjer för sammanhållning.

De operativa programmen för målen Konvergens och Regional konkurrenskraft och sysselsättning ska bl.a. omfatta följande:

 • en motivering till prioriteringarna i förhållande till de strategiska riktlinjerna för sammanhållning och den nationella strategiska referensramen;
 • information om prioriteringarna och de specifika målen under dessa;
 • en finansieringsplan;
 • en redogörelse för hur det operativa programmet ska genomföras;
 • en förteckning över stora projekt. Det rör sig om operationer som omfattar ett samlat antal arbeten, verksamheter eller tjänster för vilka kostnaderna totalt sett överstiger 25 miljoner euro (miljö) eller 50 miljoner euro (andra områden).

Förvaltning, övervakning och kontroller

Medlemsstaterna ansvarar för förvaltningen och kontrollen av de operativa programmen. De måste särskilt se till att förvaltnings- och kontrollsystemen etableras i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning. De måste dessutom förebygga, upptäcka och korrigera oegentligheter och driva in belopp som betalats ut felaktigt.

De förvaltnings- och kontrollsystem för operativa program som medlemsstaterna inrättar måste säkerställa följande:

 • fastställande av vilka uppgifter som ska tilldelas de organ som berörs av förvaltning och kontroll;
 • iakttagande av principen om åtskillnad mellan dessa organs olika uppgifter följs;
 • förfaranden för att säkerställa att de utgifter som redovisas för det operativa programmet är motiverade och att inga oegentligheter förekommer;
 • system för redovisning, övervakning och ekonomisk rapportering;
 • ett system för meddelande av uppgifter och uppföljning när det ansvariga organet överlämnar genomförandet av uppgifter till ett annat organ;
 • bestämmelser om revision av systemens drift;
 • system och rutiner som garanterar att stegen i revisionsprocessen kan följas;
 • Förfaranden för meddelande av uppgifter och uppföljning när det gäller oegentligheter och indrivning av belopp som betalats ut felaktigt.

För varje operativt program måste medlemsstaten utnämna följande myndigheter:

 • en förvaltningsmyndighet (en offentlig myndighet eller ett offentligt eller privat nationellt, regionalt eller lokalt organ som förvaltar det operativa programmet);
 • en godkännandemyndighet (en myndighet eller ett offentligt nationellt, regionalt eller lokalt organ som bekräftar att de redovisade utgifterna och ansökningarna om betalning är korrekta innan de sänds till kommissionen);
 • en revisionsmyndighet (en myndighet eller ett offentligt nationellt, regionalt eller lokalt organ för varje operativt program och har till uppgift att kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar effektivt).

Information om och marknadsföring av programmet

Medlemsstaterna och den myndighet som förvaltar det operativa programmet måste sörja för information och marknadsföring rörande de operationer och program som samfinansieras. Denna information måste rikta sig till medborgarna och stödmottagarna för att redogöra för EU:s roll och säkerställa öppenheten när det gäller fondernas insatser.

BAKGRUND

De övriga bestämmelserna om sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013 finns i de fyra särskilda förordningarna om

På politisk nivå ligger den ekonomiska grundvalen för sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013 i det interinstitutionella avtalet och de ekonomiska ramarna för perioden 2007-2013.

SAMMANFATTANDE TABELL

Mål

Ekonomiska instrument

Konvergens

 • Eruf
 • ESF
 • Sammanhållningsfonden

Regional konkurrenskraft och sysselsättning

 • Eruf
 • ESF

Territoriellt samarbete inom EU

 • Eruf

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1083/2006

1.8.2006

-

EUT L 210, 31.7.2006.

Ändringsrättsakter

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 1341/2008

24.12.2008

-

EUT L 348, 24.12.2008.

Förordning (EG) nr 85/2009

30.1.2009

-

EUT L 25, 29.1.2009

Förordning (EG) nr 284/2009

9.4.2009

-

EUT L 94, 8.4.2009

Förordning (EU) nr 539/2010

25.6.2010

-

EUT L 158, 24.6.2010

Förordning (EU) nr 1310/2011

23.12.2011

-

EUT L 337, 20.12.2011

Förordning (EU) nr 1311/2011

20.12.2011

-

EUT L 337, 20.12.2011

Förordning (EU) nr 423/2012

23.5.2012

-

EUT L 133, 23.5.2012

Efterföljande ändringar och korrigeringar till förordning nr 1083/2006 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut nr 2010/802/EU av den 21 december 2010 om undantag för vissa fall av oriktigheter i samband med verksamhet som samfinansierats av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden under programperioden 2000–2006 från de särskilda rapporteringskraven i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1681/94 och artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1831/94 [EUT L 341, 23.12.2010].

Kommissionens beslut nr 2007/766/EG av den 14 november 2007 om fastställande, för gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och stödmottagande länder under perioden 2007-2013, av förteckningen över regioner och områden som kan få stöd från den del av instrumentet för stöd inför anslutningen som avser gränsöverskridande samarbete [EUT L 310, 28.11.2007].

Kommissionens beslut 2006/769/EG av den 31 oktober 2006 om upprättande av en förteckning över regioner och områden som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt delmålen gränsöverskridande och transnationellt samarbete inom målet europeiskt territoriellt samarbete för 2007-2013 [EUT L 312, 11.11.2006].

Kommissionens beslut 2006/597/EG av den 4 augusti 2006 om upprättande av en förteckning över regioner som under en övergångsperiod och på särskilda grunder är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt det regionala konkurrens- och sysselsättningsmålet för 2007-2013 [EUT L 243, 6.9.2006].

Kommissionens beslut 2006/596/EG av den 4 augusti 2006 om upprättande av en förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för 2007-2013 [EUT L 243, 6.9.2006].

Kommissionens beslut nr 2006/595/EG av den 4 augusti 2006 om upprättande av en förteckning över regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet för 2007-2013 [EUT L 3, 6.9.2006].

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1297/2013 av den 11 december 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet, vad gäller återtaganderegler för vissa medlemsstater samt vad gäller regler för slutbetalningar [EUT L 347, 20.12.2013].

I ändringsförordningen föreskrivs två åtgärder:

 • För betalningar som görs genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (Esf) och Samhållningsfonden kommer EU:s medfinanseringssats att öka med 10 procentenheter över den vanliga medfinansieringssatsen, upp till max 95 procent. Ökningen av medfinansieringssatser kommer att tillämpas på de länder som får ekonomiskt stöd vid tillfället förordningen träder i kraft. Exempel på dessa länder är Cypern, Grekland, Irland (beroende på när landet lämnar dess saneringsprogram) och Portugal. Tillämpningen skulle gälla tills den 31 december 2015. Tilläggen ökar inte de totala anslagen för de berörda länderna, vilket betyder att ingen ytterligare finansiering från EU är nödvändig.
 • Rumänien och Slovakien kommer att ha ytterligare ett år för att utnyttja de åtaganden som gjorts under 2011 och 2012. Detta betyder att dessa åtagande kan utnyttjas fram till slutet av 2014 respektive 2015 (snarare än fram till slutet av 2013 och 2014). Troligtvis kommer detta att förbättra upptagandet av medel i de berörda länderna, och det svarar mot en uppmaning från Europeiska rådet av den 8 februari 2013 angående att hitta en lösning för att minska risken för automatiskt återtagande av medel från det nationella anslaget för Rumänien och Slovakien för 2007-2013. Dessa länder påverkas av att deras anslag har begränsats till 110 procent när det gäller den möjliga ökningen av deras sammanhållningsanslag för 2014-2020 jämfört med 2007-2013.

Senast ändrat den 07.03.2014

Top