Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning: Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning: Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013

Gemenskapens strategiska riktlinjer har stor betydelse för den nya sammanhållningspolitiken efter 2007. Medlemsländerna grundar sina prioriteringar inom sammanhållningspolitiken på strategiska riktlinjer. Riktlinjerna bidrar till genomförandet av andra prioriteringar i gemenskapen, i synnerhet de som följer av Lissabonstrategin och de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning. Riktlinjerna är främst inriktade på investeringar, sysselsättning, kompetens och innovation, territoriell sammanhållning och samarbete.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningspolitiken [Europeiska unionens officiella tidning L 291, 21.10.2006].

SAMMANFATTNING

De strategiska riktlinjerna för sammanhållningspolitiken efter 2007 har följande två mål:

 • Stärka sammanhållningspolitikens strategiska dimension. Gemenskapens prioriteringar integreras då i högre grad i nationella och regionala utvecklingsprogram.
 • Ge aktörerna på fältet ett större egenansvar för sammanhållningspolitiken. Detta avspeglas i en förstärkt dialog inom ramen för partnerskapen mellan kommissionen, medlemsländerna och regionerna. Dessutom införs en klarare uppdelning av ansvaret mellan kommissionen, medlemsländerna och Europaparlamentet.

Nystarten för Lissabonstrategin

Till följd av Europeiska rådets möte i mars 2005 fick Lissabonstrategin en nystart genom ett partnerskap för tillväxt och sysselsättning. Med utgångspunkt i denna strategi ska sammanhållningspolitiken vara inriktad på att främja en hållbar tillväxt, konkurrens och sysselsättning.

I de strategiska riktlinjerna anges inom vilka områden som sammanhållningspolitiken kan bidra till att genomföra andra prioriteringar i gemenskapen, i synnerhet de som följer av Lissabonstrategin. De överensstämmer också med de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning.

Prioriteringar enligt de strategiska riktlinjerna

Utifrån följande tre prioriteringar syftar riktlinjerna till att :

 • öka attraktionskraften för medlemsländernas regioner och städer,
 • uppmuntra innovation, entreprenörskap och stimulera tillväxt i kunskapsekonomin,
 • skapa fler och bättre arbetstillfällen.

Strategiska riktlinjer 2007-2013

Med utgångspunkt i dessa prioriteringar föreslår kommissionen att

 • göra Europa och dess regioner mera attraktiva att investera och arbeta i,
 • förbättra kompetens och innovation,
 • skapa fler och bättre arbetstillfällen,
 • beakta sammanhållningspolitikens territoriella dimension.

Investeringar och sysselsättning

Meddelandet innehåller tre slags åtgärder för att göra Europa och dess regioner till en attraktivare plats för investeringar och sysselsättning.

För det första måste transportinfrastrukturen byggas ut och förbättras. Medlemsländerna måste därför prioritera 30 projekt som är av gemenskapsintresse genom att planera investeringar i sekundära förbindelser. Vidare bör tillträde till järnvägsinfrastruktur och inlandsområdenas förbindelser med det transeuropeiska nätverket (TEN-T) främjas. Detsamma gäller för transportnätets miljödimension och utbyggnaden av sjöfart avseende korta distanser.

För det andra bör synergieffekterna mellan miljöskydd och tillväxt förstärkas för att säkerställa en hållbar ekonomisk tillväxt, innovation och skapande av arbetstillfällen. I meddelandet rekommenderas därför investeringar i infrastruktur, skapande av attraktiva villkor för företagen och deras anställda och vidtagande av riskförebyggande åtgärder. Vidare ska EU:s åtaganden från Kyoto beaktas.

För det tredje bör beroendet av traditionella energikällor minskas genom förbättringar av energieffektiviteten och utnyttjande av förnybara energikällor.

Kompetens och innovation

Målen att skapa tillväxt och sysselsättning kommer att kräva en strukturell omläggning av ekonomin mot kunskapsbaserad verksamhet. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att

 • öka och förbättra investeringarna i forskning och teknisk utveckling, särskilt inom den privata sektorn (t.ex. genom partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn, små och medelstora företag och samarbetet mellan företag),
 • underlätta innovation och främja entreprenörskap, i syfte att främja ett företagsklimat som gynnar företagens produktion, förmedling och användning av ny kunskap (entreprenörskap),
 • främja informationssamhället och sprida informations- och kommunikationsteknik i företag och hem,
 • förbättra tillgången till finansiering genom att skapa finansieringstekniska instrument samtidigt som stöd ges till andra finansiella instrument än bidrag.

Sysselsättning

I syfte att skapa fler och bättre arbetstillfällen bör sammanhållningspolitiken riktas in på att bemöta de utmaningar som tas upp i den europeiska sysselsättningsstrategin. Närmare bestämt bör man locka flera människor till arbetsmarknaden och få dem att stanna kvar genom en modernisering av socialförsäkringssystemen.

Dessutom bör arbetstagarnas anpassningsförmåga och arbetsmarknadens flexibilitet förbättras genom investeringar i humankapital i form av förbättrad utbildning och kompetens. Tillsammans med dessa åtgärder bör de offentliga förvaltningarnas och de offentliga tjänsternas administrativa kapacitet byggas upp och det bör göras en insats för att upprätthålla arbetskraftens hälsa.

Territoriell sammanhållning och samarbete

Sammanhållningspolitiken måste anpassas till de särskilda behov och situationer som hänger samman med geografiskt betingade utmaningar och möjligheter. Den territoriella dimensionen rör nämligen särskilt följande:

 • städernas (statsområdenas) bidrag till tillväxt och sysselsättning (när det gäller att främja t.ex. entreprenörskap, lokal sysselsättning och utveckling av lokalsamhället),
 • stöd till diversifiering av den ekonomiska verksamheten på landsbygden (t.ex. synergieffekter mellan struktur-, sysselsättnings- och jordbrukspolitiken),
 • gränsöverskridande, nationsövergripande och interregionalt samarbete, med betoning på tillväxt- och sysselsättningsmålen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 5 juli 2005 - En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning - Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013 [KOM(2005) 299 slutgiltig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]

LISSABONSTRATEGIN

Meddelande från Kommissonen av den 12 december 2006 inför Europeiska Rådets Vårmöte - Genomförandet av den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning [KOM(2006) 816 slutgiltig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning] (Dokumentet finns endast tillgängligt på engelska).

Meddelande från Kommissionen av den 14 november 2006 - Ekonomiska reformer och konkurrenskraft: det viktigaste i den europeiska konkurrenskraftsrapporten 2006 [KOM(2006) 697 slutgiltig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelande av den 12 oktober 2006 från Kommissionen till Europeiska Rådet - Ett innovationsvänligt, modernt Europa [KOM(2006) 589 slutgiltig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelande från kommissionen av den 25 januari 2006 inför Europeiska Rådets Vårmöte - Dags att lägga in en högre växel - Del I : Ett nytt partnerskap för tillväxt och sysselsättning [KOM(2006) 30 slutgiltig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelande av den 20 oktober 2005 från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén - Europeiska värderingar i en globaliserad värld - Kommissionens bidrag till stats- och regeringschefernas oktobermöte[KOM(2005) 525 slutgiltig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelande av den 20 juli 2005 från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet - Gemensamma insatser för tillväxt och sysselsättning: gemenskapens Lissabonprogram [KOM(2005) 0330 slutgiltig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 25.01.2007

Top