Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sammanhållningspolitik – dialog med regionala och lokala förvaltningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sammanhållningspolitik – dialog med regionala och lokala förvaltningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2003) 811 slutlig) – Dialog med sammanslutningar av regionala och lokala förvaltningar om utformningen av EU:s politik

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

  • Det syftar till att formalisera en systematisk dialog* mellan Europeiska kommissionen och de lokala och regionala förvaltningarna i utarbetandet av ny EU-politik.
  • Dialogen stärker de lokala och regionala förvaltningarnas betydelse och status i EU.

VIKTIGA PUNKTER

I meddelandet

Efterföljande utveckling

  • Under 2012 skrev ReK och Europeiska kommissionen under ett förnyat samarbetsavtal (protokoll) som främjade en territoriell dialog genom Regionkommittén med lokala och regionala förvaltningar som ett sätt att ytterligare involvera dem i EU:s beslutsprocess.
  • I protokollet erkänns fördelarna med ReK-plattformar och -nätverk som en åtkomstpunkt till lokala och regionala förvaltningar. De gör att kommissionen kan bredda sin analys av lokala och regionala aspekter i konsekvensbedömningar vid behov.
  • Under 2015 offentliggjorde kommissionen sin agenda för bättre lagstiftning*. Denna stärker dess strategi för öppna, transparenta och bättre samråd om ny och befintlig lagstiftning genom expertgrupper, REFIT-plattformen* och nämnden för lagstiftningskontroll som övervakar konsekvensbedömningarna. ReK representeras nu i REFIT-plattformen.

BAKGRUND

* VIKTIGA BEGREPP

Systematisk dialog: en process för att säkerställa att lokala och regionala myndigheters synpunkter kan säkras under hela den politiska utvecklingen.

Bättre lagstiftning: se till att åtgärderna är evidensbaserade, väl utformade och ger påtagliga och hållbara fördelar för medborgarna, företagen och samhället.

REFIT-plattformen: ett initiativ från kommissionen för att göra EU:s lagstiftning enklare och minska regleringskostnader, vilket resulterar i en klar, stabil och förutsägbar uppsättning regler som stöder tillväxt och sysselsättning.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen – Dialog med sammanslutningar av regionala och lokala förvaltningar om utformningen av Europeiska unionens politik på olika områden (KOM(2003) 811 slutlig, 19.12.2003).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1–7).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Bättre lagstiftning för bättre resultat – en EU-agenda (COM(2015) 215 final, 19.5.2015).

Senast ändrat 25.10.2016

Top