Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska investeringsbankens operativa prioriteringar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska investeringsbankens operativa prioriteringar

 

SAMMANFATTNING

I sin roll som EU:s bank bidrar Europeiska investeringsbanken (EIB) ekonomiskt och med expertis till sunda och hållbara investeringsprojekt både i och utanför Europa. Banken ägs av de 28 EU-länderna och projekten den stöder ska bidra till att främja EU:s politiska mål. Bankens prioriteringar för framtiden går att hitta i verksamhetsplanen för 2015–2017.

VILKET SYFTE HAR VERKSAMHETSPLANEN FÖR 2015–2017?

I verksamhetsplanen, som godkändes i april 2015, anges hur EIB tänker använda resurserna för att finansiera projekt. I detta inkluderas stödet som tilldelats genom investeringsplanen för Europa, som förväntas tecknas med ytterligare en garanti ur EU:s budget.

VIKTIGA PUNKTER

Investering för att återställa EU:s konkurrenskraft

EIB har fortsatt goda förutsättningar för att främja investeringstillväxt, stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen, öka sysselsättningen och spela en viktig roll i att återuppbygga EU:s konkurrenskraft.

Den fortsätter att anpassa sig till de aktuella ekonomiska förutsättningarna och stärker sin roll som ”EU:s bank”. Detta blev tydligt i och med kapitalökningen på 10 miljarder euro som godkändes 2012. Ökningen möjliggör ytterligare finansiering av lönsamma investeringsprojekt runtom i EU, ca 180 miljarder euro mellan åren 2013 och 2015, och fokusering på projekt som ger hållbar, långsiktig tillväxt och sysselsättning. EIB är på god väg att uppnå, och överträffa, målen och tänker fortsätta i sin viktiga roll som katalysator för att ta itu med EU:s aktuella utmaningar gällande investering och konkurrenskraft.

EIB planerar att upprätthålla betydande utlåningsvolymer under perioden 2015–2017, inklusive avsevärt anti-cykliskt stöd till investeringsverksamhet i EU.

Banken fortsätter sitt engagemang utanför EU, för att stödja EU:s politiska mål och fortsätta främja tillväxt inom den privata sektorn. Det gör den genom att bidra till att små och medelstora företag får tillgång till finansiering och välbehövlig ekonomisk och social infrastruktur och genom att ge råd och teknisk assistans.

Ett strategiskt partnerskap mellan EIB och Europeiska kommissionen

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är ett strategiskt partnerskap mellan Europeiska kommissionen och EIB, som har införts av EIB-gruppen (EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF)). Genom att minska riskerna i samband med projekt ska man ta itu med marknadsmisslyckanden och uppmuntra till ytterligare investering.

Utöver en garanti på 16 miljarder euro från EU-budgeten bidrar EIB till det nya initiativet med 5 miljarder euro. Detta gör att Efsi kan frigöra ytterligare investeringar på minst 315 miljarder euro under perioden 2015–2017.

Lån med högt mervärde

EIB erbjuder lån till offentligrättsliga organ och privata företag. För att få ta del av stödet måste projektet bidra till uppfyllandet av EU-målen och vara sunt, både ekonomiskt, tekniskt, finansiellt och miljömässigt sett.

BAKGRUND

EIB grundades 1958 och är EU:s bank för långsiktiga lån. År 1994 inrättades EIF, som skulle bidra till utvecklingen av snabbväxande små och medelstora företag och/eller de företag aktiva inom ny teknik. EIB är den största aktieägaren och aktören i EIF. År 2000 skapades EIB-gruppen, som består av EIB och EIF. EIB beviljar banklån på medellång och lång sikt inom gruppen. EIF inriktar sig istället på riskkapitalverksamhet och garantier för små och medelstora företag.

RÄTTSAKT

Europeiska investeringsbanksgruppen: Verksamhetsplan för 2015–2017, 8 maj 2015

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Artikel 309 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1–38)

Senast ändrat 15.10.2015

Top