Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska unionens solidaritetsfond

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska unionens solidaritetsfond

Europeiska unionen (EU) har inrättat en solidaritetsfond så att den kan svara på ett effektivt och flexibelt sätt i händelse av en större naturkatastrof i en medlemsstat eller i ett land som förhandlar om medlemskap.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF), som upprättades 2002, ger finansiellt bistånd till EU-länder som kan drabbas av större naturkatastrofer. Enligt nya regler som antogs 2014 (förordning (EU) nr 661/2014) har arbetsförfarandena förenklats och kriterierna för bidragsberättigande klargjorts och utökats till att omfatta torka.

Villkor för insats

EUSF kan tillhandahålla finansiellt stöd om de totala direkta skadorna vid en katastrof överstiger 3 miljarder euro (i 2011 års priser) eller 0,6 procent av landets bruttonationalinkomst, vilket som är lägst.

Även om större katastrofer är huvudfokus, finns stöd även tillgängligt vid mer begränsade regionala katastrofer, för vilka tröskelvärdet för bidragsberättigande är 1,5 procent av regionens bruttonationalprodukt (BNP), eller 1 procent för ett yttersta randområde.

Strategier för förebyggande av katastrofer och hantering av risker

De nya reglerna uppmuntrar EU-länderna att införa strategier för katastrofförebyggande och riskhantering genom att kräva rapporter före och efter ansökningar. Drabbade länder riskerar att få sitt stöd minskat eller avslaget om de upprepade gånger bryter mot sina skyldigheter att införa EU-lagstiftning om förebyggande av katastrofrisker.

Bidragsberättigade länder

EUSF omfattar EU-länder samt länder som håller på att förhandla om EU-medlemskap.

Vad används EUSF till?

EUSF kompletterar ländernas egna offentliga utgifter vid finansieringen av nödvändiga krisinsatser. Dessa innefattar:

  • Återställande av nödvändig infrastruktur, t.ex. energi, vatten, hälso- och sjukvård och utbildning.
  • Provisoriska bostäder och kostnader för räddningstjänst för de mest omedelbara behoven.
  • Säkrande av förebyggande infrastruktur, som dammar.
  • Åtgärder för att skydda kulturarvet.
  • Röjningsarbeten.

Skada på privat egendom eller inkomstförlust, som anses försäkringsbar, omfattas inte.

Ansökningar om bistånd

Det drabbade landet måste ansöka till Europeiska kommissionen inom 12 veckor från det att katastrofen inträffade. Det finansiella stöd som föreslås av kommissionen måste sedan godkännas av rådet och Europaparlamentet.

Budget

EUSF finansieras utanför EU:s normala budget (t.ex. genom extra pengar som samlas in av EU-länderna). Den maximala årsbudgeten är 500 miljoner euro (i 2011 års priser) plus eventuella medel som återstår från föregående år.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2012/2002

15.11.2002

-

EUT L 311, 14.11.2002

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 661/2014

28.6.2014

-

EUT L 189, 27.6.2014

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning [EUT C 373, 20.12.2013].

Senast ändrat den 10.08.2014

Top