Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
INTERREG III C

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

INTERREG III C

I detta meddelande redogörs för metoderna vid genomförandet av det interregionala samarbetet enligt del C i gemenskapsinitiativet Interreg III för perioden 2000-2006 (Interreg III C).

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 7 maj 2001 - "Interregionalt samarbete" - Del C av gemenskapsinitiativet Interreg III - K(2001) 1188 slutlig - Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 141 av den 15 maj 2001].

SAMMANFATTNING

Regionerna har visat ökande intresse för interregionalt samarbete, inte bara inom ramen för Interreg II utan också genom innovativa åtgärder inom ramen för strukturfonderna (RIS/RITTS, RISI, Terra, Ecos-Ouverture, utveckling i städerna) och programmet för främjande av innovation (EN) och uppmuntran av små och medelstora företag (1998-2002) inom ramen för det femte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

Interregionalt samarbete ger en ytterligare dimension till Interreg III:s gränsöverskridande (del A) och transnationella (del B) samarbete. Det gör det möjligt för regioner som inte ligger i direkt anslutning till varandra att knyta kontakter som kan utmynna i erfarenhetsutbyte och i nätverk som medverkar till en balanserad, harmonisk och hållbar utveckling i både EU och i tredjeländer.

Den allmänna ramen för del C i gemenskapsinitativet definieras i de allmänna bestämmelserna för strukturfonderna och i riktlinjerna för Interreg III. I detta meddelande anges närmare hur genomförandet ska gå till.

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR DET INTERREGIONALA SAMARBETET

Det interregionala samarbetet syftar till att göra politik och instrument för regional utveckling och sammanhållning mer effektiva. Kommissionen uppmuntrar ett mer strategiskt förhållningssätt för varje enskilt program och föreslår att Interreg III ska fungera som en allmän ram för att främja erfarenhetsutbyte. På lång sikt bör samarbetet mellan myndigheter eller offentliga organ, oavsett om de omfattas av strukturfonderna eller inte, leda till ett stabilt och kontinuerligt samarbete.

För perioden 2000-2006 har gemenskapsinitiativet Interreg III en sammanlagd budget på 5,8 miljoner euro (i 2006 års priser), som kommissionen fördelat på de olika medlemsländerna. 6 % av dessa anslag går till del C av initiativet.

Stödberättigade områden och tredjeländers deltagande

Alla områden inom Europeiska unionen är berättigade till medfinansiering från ERUF genom Interreg III C.

Deltagande från tredjeländers sida, i synnerhet kandidatländer och öregioner och yttersta randområden, kommer att ägnas särskild uppmärksamhet vid urvalsprocessen. Liksom för hela Interreg III kan det finansiella stödet för tredjeländernas deltagande komma från egna resurser eller, i förekommande fall, från andra finansieringskällor för gemenskapens externa politik (Phare, Tacis, Cards, Meda, EUF). Dessutom är kostnaderna för resa och logi stödberättigande för partner från platser utanför EU då det evenemang som de deltar i äger rum inom EU.

Teman för samarbete

Interreg III C prioriterar följande fem områden:

  • Utbyte av information och erfarenheter beträffande projekt som får stöd via strukturfondernas mål 1 - eller mål 2 -program.
  • Utbyte av erfarenheter och uppbyggnad av nät mellan gränsområden och mellan transnationella områden beträffande aspekter i samband med genomförande av Interreg-program. Detta område berör enbart de offentliga myndigheter (eller motsvarande organ) som deltar i pågående Interreg-program eller har deltagit i sådana.
  • Spridning av metoder för stadsutveckling genom konkret erfarenhetsutbyte.Detta område är öppet för städer och stadsområden av alla storlekar, men städer eller områden som omfattas av stöd från strukturfonderna prioriteras.
  • Interregionalt samarbete som länkar samman regioner som medverkar i ett eller flera av de teman som ingår i de regionala innovativa åtgärderna under perioden 2000-2006, nämligen a) regional ekonomi grundad på kunskap och teknisk innovation, b) e-EuropeRegio: informationssamhället och den regionala utvecklingen, c) regional identitet och hållbar utveckling.Ett regionalt program för innovativa åtgärder kan ha en strategi som antingen bygger på ett av de tre prioriterade områdena eller på en kombination av dessa men får inte omfatta upprättande av nätverk.
  • Andra lämpliga teman för samarbete: regional utvecklingsplanering, samarbete mellan havsområden, problematiken för öar och randområden, problem i samband med naturkatastrofer, människans inverkan på miljön, glesbygder och bergsområden. Man kan tänka sig andra mer allmänt hållna teman: forskning och teknisk utveckling, informationssamhället, turism, kultur, arbetsmarknaden, företagaranda och miljömedvetande.

Programplanering

I bilaga A anges de fyra programområdena (södra, västra, norra respektive östra Europa). Varje medlemsland anslår en andel av sina anslag från Interreg C till de program som medlemslandet deltar i, i proportion till befolkningen i respektive område. Om projekten inte kan ingå i programmet för det område där projektsamordnaren finns, ska samarbete mellan partner från olika områden uppmuntras. Minst 75 % av bidragen från ERUF ska omfatta verksamhet där minst en partner är hemmahörande i det område som omfattas av programmet.

Innehållet i gemenskapsinitiativens operativa program är snarlikt innehållet i de samlade programdokumenten (SPD) i enlighet med de allmänna bestämmelserna för strukturfonderna och ska också vara förenligt med annan gemenskapspolitik som presenteras i kommissionens allmänna riktlinjer för programmen 2000-2006. De ska innehålla samtliga teman för samarbete som redogjorts för ovan liksom de tre som presenteras nedan.

Programmen ska genomföras med hänsyn till de specifika egenskaperna för del C men i övrigt i enlighet med de regler och villkor för del A och B som anges i de allmänna riktlinjerna för Interreg III och de allmänna bestämmelserna för strukturfonderna. Samtliga program innehåller en detaljerad beskrivning av den ekonomiska förvaltningen och övervaknings-, kontroll- och utvärderingsförfaranden där varje aktörs ansvarsområde anges. De behöriga myndigheterna måste fastställa indikatorer för övervakning och kontroll.

Typ av insatser

Tre typer av insatser berättigar till medfinansiering inom Interreg III C:

  • Regionala ramprogram som är inriktade på utbyte av den erfarenhet som en grupp regioner förvärvat när det gäller metoder och projektförvaltning. Målsättningen är att utarbeta en klar strategi på grundval av ett begränsat antal projekt. Regionala ramprogram, som är en ny typ av insats, täcker de fem prioriterade samarbetsområdena. De kan få bidrag från ERUF på mellan 500 000 och 5 miljoner euro och bör utgöra 50-80 % av finansieringen för varje Interreg III C-program. De ska innehålla följande: interregional samarbetsstrategi, partner, målsättningar och förväntade resultat, finansieringens uppdelning mellan partner, arbetsplan med detaljerad tidsplan, beskrivning av ett begränsat antal projekt och vägledande kriterier för urvalet, utvärdering av insatsens eventuella inflytande på andra program inom ramen för strukturfonderna, huvudsakliga målgrupper. Denna typ av insatser riktar sig till en grupp regionala myndigheter (eller motsvarande regionala organ) från minst tre olika länder varav minst två ska vara medlemmar i EU.
  • Enskilda interregionala samarbetsprojekt som avser erfarenhetsutbyte när det gäller metoder och projektförvaltning. Utöver överföring av kunskap är målsättningen att uppnå ett verkligt samarbete och verka för att resultat från projekt som genomförts i en region används i en annan med påtaglig effekt i den mottagande regionen. Dessa projekt omfattar de fem prioriterade samarbetsområdena och partner från minst tre länder varav minst två medlemsländer. De ska utgöra 10-30 % av finansieringen av varje Interreg III C-program och kan få mellan 200 000 och 1 miljon euro i bidrag från ERUF.
  • Nätverk som länkar samman olika regioner inom och utanför Europeiska unionen i samband med metoder för genomförande och utveckling av projekt. Arbetsprogrammen för nätverk omfattar de fem prioriterade samarbetsområdena med undantag av de som omfattas av regionala innovativa åtgärder 2000-2006 och följande verksamheter ingår: seminarier, konferenser, Internetsidor, databaser, studieresor och personalutbyte. Nätverken ska utgöra 10-20 % av finansieringen av varje Interreg III C-program och kan få mellan 200 000 och 1 miljon euro i bidrag från ERUF.

Huvudpartnern ska redogöra för sitt projekt för programmets förvaltningsmyndighet för det område där han är hemmahörande. Kommissionen ska uppmana huvudpartnern att sluta samarbetsavtal med övriga partner av vilket ekonomiskt och juridiskt ansvar framgår.

De finansiella flödena mellan huvudpartnern, övriga partner och den utbetalande myndigheten skiljer sig åt beroende på verksamhet. När det gäller regionala ramprogram är det deltagarna i insatsen som bestämmer om det finansiella flödet ska centraliseras eller decentraliseras. Medlen samlas alltid hos huvudpartnern när det gäller enskilda interregionala samarbetsprojekt och nätverk.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS) [KOM(2004) 496 slutlig].

Förslag till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden [KOM(2004) 492 slutlig].

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden [KOM(2004) 495 slutlig].

Senast ändrat den 16.06.2005

Top