Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2010/24/EU som uppmuntrar ömsesidigt bistånd mellan EU-länderna för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det syftar till att bekämpa skatteflykt genom att säkerställa att EU-länderna arbetar närmare tillsammans (de måste tillhandahålla bistånd) när det gäller indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder som tas ut av ett annat EU-land.

VIKTIGA PUNKTER

 • Direktivet omfattar fordringar som avser
  • alla skatter och avgifter som tas ut av ett EU-land eller på ett EU-lands vägnar eller på EU:s vägnar,
  • återbetalning, intervention och andra åtgärder som bidrar till hel- eller delfinansiering från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling,
  • avgifter och andra pålagor på marknaden för socker.
 • EU-länderna skulle informera Europeiska kommissionen om sin nationella behöriga myndighet eller myndigheter senast den 20 maj 2010 så att detta kunde offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Varje behörig myndighet måste utse ett centralt kontaktkontor som har ansvaret för kontakterna med andra EU-länder inom detta område.

Begäran om upplysningar

En behörig myndighet måste förse en annan behörig myndighet med alla upplysningar som kan vara relevanta för den sökande myndigheten vid indrivningen av dess fordringar, förutom om

 • den anmodade myndigheten inte skulle kunna erhålla sådana upplysningar för att driva in liknande fordringar som uppstår i det egna landet,
 • upplysningarna skulle avslöja affärs- och industrihemligheter eller yrkeshemligheter,
 • de yppade upplysningarna skulle kunna vara till skada för säkerheten eller strida mot allmän ordning i det anmodade EU-landet.

Begäran om delgivning av handlingar

 • När den får en begäran om delgivning av handlingar ska den anmodade myndigheten delge mottagaren alla handlingar från det sökande EU-landet vilka rör en fordran eller dess indrivning.
 • Begäran om delgivning måste innehålla relevanta upplysningar, så som namn och adress till mottagaren, syftet med delgivningen, en beskrivning av fordrans art och belopp samt kontaktuppgifter till det kontor som är ansvarigt för handlingarna och för att lämna ytterligare upplysningar.

Indrivningsförfaranden

 • Alla tillgängliga lämpliga indrivningsförfaranden måste tillämpas innan den sökande myndigheten gör en begäran om indrivning, förutom om
  • det är uppenbart att det finns otillräckliga eller inga tillgångar för indrivning i det sökande EU-landet men att den berörda personen har de nödvändiga tillgångarna i det anmodade EU-landet.
  • det skulle medföra orimliga svårigheter.
 • En begäran om indrivning ska åtföljas av ett enhetligt dokument som medger verkställighet i det anmodade EU-landet.
 • Den anmodade myndigheten ska utnyttja sina befogenheter och förfaranden enligt det anmodade EU-landets lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser för fordringar som avser samma eller en liknande skatt eller avgift. Om den anmodade myndigheten anser att samma eller liknande skatter eller avgifter inte tas ut i det anmodade EU-landet, ska den istället tillämpa reglerna rörande inkomstskatt.

Tvister

 • Tvister avseende fordran, det ursprungliga eller enhetliga dokument som medger verkställighet i den sökande medlemsstaten och tvister avseende giltigheten av en delgivning som gjorts av en behörig myndighet ska prövas av det sökande EU-landets behöriga instanser. Tvister avseende giltigheten av en delgivning som gjorts av en behörig myndighet i det anmodade EU-landet ska prövas av den behöriga myndigheten i det EU-landet.
 • Den sökande myndigheten kan be om indrivning av en fordran som bestrids. Om fordran går igenom, ska den sökande myndigheten ansvara för återbetalningen av hela det indrivna beloppet och eventuell ersättning.

Ändring eller återkallelse av begäran om bistånd för indrivning

Den sökande myndigheten ska omedelbart underrätta den anmodade myndigheten om eventuell ändring eller återkallelse av dess begäran om indrivning och ange skälen för denna ändring eller detta tillbakadragande.

Begäran om säkerhetsåtgärder

På begäran av den sökande myndigheten ska den anmodade myndigheten vidta säkerhetsåtgärder i enlighet med sin nationella lagstiftning för att säkerställa indrivningen om en fordran eller dokumentet som medger verkställighet i det sökande EU-landet är bestritt när begäran görs.

Begränsningar av den anmodade myndighetens skyldigheter

Den anmodade myndigheten är inte skyldig att bevilja bistånd för indrivning om

 • indrivning av fordran skulle förorsaka allvarliga ekonomiska eller sociala svårigheter i det anmodade EU-landet,
 • den ursprungliga begäran om bistånd görs för fordringar som är äldre än fem år,
 • det totala beloppet för fordringarna är mindre än 1 500 euro.

Allmänna bestämmelser

 • Alla upplysningar och dokument som tillhandahålls vid tillämpning av detta direktiv ska omfattas av sekretess och därmed skyddas i enligt med den nationella lagstiftningen i det mottagande EU-landet.
 • Genom detta direktiv upphävs direktiv 2008/55/EG fr.o.m. den 1 ´januari 2012. Hänvisningar till det upphävda direktivet ska förstås som hänvisningar till detta direktiv.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 20 april 2010. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 2011.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 31.3.2010, s. 1).

Senast ändrat 20.11.2017

Top