Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Allmänna regler för innehav och flyttning av punktskattepliktiga varor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Allmänna regler för innehav och flyttning av punktskattepliktiga varor

Det här direktivet fastställer gemensamma regler för punktskattepliktiga varor i syfte att säkerställa fri rörlighet så att den inre marknaden inom EU fungerar korrekt.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt, som upphäver direktiv 92/12/EEG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I det här direktivet fastställs de allmänna reglerna för punktskatt som påverkar förbrukningen av:

Dessa varor är belagda med punktskatt vid tidpunkten för:

 • Tillverkningen, inklusive, i förekommande fall, utvinningen, inom EU.
 • Införseln till EU.

Såvida det inte leder till gränsformaliteter inom EU får EU-länderna även påföra skatter för:

 • Andra produkter än punktskattepliktiga varor.
 • Tillhandahållande av tjänster, även sådana som har anknytning till punktskattepliktiga varor, vilka inte kan betecknas som omsättningsskatter.

Det här direktivet tillämpas inom EU med undantag för vissa territorier såsom:

 • Kanarieöarna.
 • De franska utomeuropeiska departementen.
 • Åland.
 • Kanalöarna.

Betalningsskyldighet, återbetalning och undantag

Skatteskyldighet för punktskatt inträder när varan släpps för konsumtion i det berörda EU-landet. Den person som är ansvarig för att betala punktskatten är vanligtvis den godkända upplagsinnehavaren eller registrerade mottagaren.

EU-länderna kan efterskänka eller återbetala punktskatten på varor som har släppts för konsumtion. EU-länderna har rätt att fastställa de aktuella villkoren så länge detta inte ger upphov till en ny undantagsklass (se nästa paragraf).

Punktskattepliktiga varor undantas från punktskatt om de är avsedda för följande användning:

 • I samband med diplomatiska eller konsulära förbindelser.
 • Av internationella organisationer.
 • Av de väpnade styrkorna i en stat.
 • Av de brittiska väpnade styrkorna som är stationerade på Cypern.
 • Ingår i ett avtal som ingåtts med länder utanför EU eller internationella organisationer.

EU-länderna får även undanta sådana punktskattepliktiga varor från betalning som tillhandahålls av butiker för skattefria varor och som medtas i det personliga bagaget vid flyg- eller båtresor till ett land utanför EU.

Tillverkning, bearbetning och förvaring

Bestämmelserna om tillverkning, bearbetning och förvaring av punktskattepliktiga varor fastställs av respektive EU-land. Ovanstående hantering av varor för vilka punktskatten ännu inte är betald måste ske i ett skatteupplag .

Flyttning av punktskattepliktiga varor med uppskov

Punktskattepliktiga varor får flyttas under ett uppskovsförfarande inom EU, från ett skatteupplag eller från en importplats till ett annat skatteupplag, en godkänd mottagare , en plats för export från EU eller annat som faller under uppskovsbestämmelserna ovan (diplomatiska eller konsulära förbindelser, internationella organisationer, väpnade styrkor etc.). En flyttning av punktskattepliktiga varor måste i princip åtföljas av ett elektroniskt, administrativt dokument.

De behöriga myndigheterna i det avsändande EU-landet kan begära en garanti från den godkända upplagsinnehavaren eller registrerade avsändaren som täcker risken i samband med flyttningen av skattepliktiga varor med uppskov. I princip kan garantin lämnas av en tredje part.

Flyttning och beskattning av punktskattepliktiga varor efter frisläppning för konsumtion

Punktskatt får endast utkrävas i det EU-land där varorna förvärvas av en enskild person för eget bruk och transporteras från ett EU-land till ett annat av den personen. För att avgöra huruvida de punktskattepliktiga varorna är avsedda för privat bruk ska EU-länderna följande:

 • Innehavarens kommersiella ställning.
 • Den plats där de punktskattepliktiga varorna finns.
 • Alla handlingar som rör varorna.
 • Varornas beskaffenhet.
 • Varornas kvantitet.

I de fall då punktskattepliktiga varor avsedda för förbrukning i ett EU-land innehas i kommersiellt syfte i ett annat EU-land ska varorna beläggas med punktskatt i det andra EU-landet. Eventuell punktskatt som erlagts i det första EU-landet kan återbetalas.

Vid distansförsäljning från ett EU-land till ett annat måste försäljaren eller dennes ombud erlägga punktskatt i det EU-land som försäljningen sker till.

EU-länderna kan kräva att punktskattepliktiga varor bär skattemärken eller nationella identifieringsmärken.

Direktiv 2008/118/EG upphäver direktiv 92/12/EG från den 1 april 2010.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/118/EG

15.1.2009

1.4.2010

EUT L 9, 14.1.2009

Ändrande akt(er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/12/EU

27.2.2010

1.1.2011

EUT L 50, 27.2.2010

Direktiv 2013/61/EU

1.1.2014

1.1.2015

EUT L 353, 28.12.2013

Senast ändrat den 17.06.2014

Top