Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för bekämpning av mervärdesskattebedrägerier i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Handlingsplan för bekämpning av mervärdesskattebedrägerier i EU

Den handlingsplan på kort sikt som presenteras här är första steget mot en mer noggrant samordnad skattestrategi inom EU. Den syftar till att genomföra tre huvudtyper av åtgärder för att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna samt stärka det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller fakturering och åtgärder mot bedrägerier.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en samordnad strategi för att förbättra bekämpningen av mervärdesskattebedrägeri i EU [KOM(2008) 807 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Europeiska kommissionen presenterar en plan på kort sikt som syftar till att uppnå en samordnad strategi för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier inom den inre marknaden. Tre slags åtgärder föreslås.

Tillämpningsområde

I detta meddelande behandlas bekämpning av mervärdesskattebedrägerier och uppbörd av denna skatt.

Att förebygga mervärdesskattebedrägerier

För att förebygga mervärdesskattebedrägerier föreslår kommissionen ett antal åtgärder för bättre skattesystem och samarbete på skatteområdet.

Kommissionen föreslår för det första att man ska införa miniminormer på EU-nivå för registrering och avregistrering av näringsidkare i VIES-systemet för att de uppgifter som finns i systemet ska bli bli mer tillförlitliga.

Näringsidkare måste också kunna få elektronisk bekräftelse på namn och adress på affärspartner som är mervärdesskattepliktiga.

Kommissionen planerar också att harmonisera och förenkla reglerna om fakturering för att minska företagens administrativa börda och underlätta kontroll. Bestämmelserna omfattar till exempel gemensamma lagringsperioder och harmoniserade regler om de tidsfrister inom vilka fakturor måste utfärdas.

Man bör dessutom harmonisera reglerna för när mervärdesskatten för gemenskapsinterna leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster ska utkrävas, så att rapporteringen sker vid samma tidpunkt i båda medlemsstaterna.

Att avslöja mervärdesskattebedrägerier

För att förbättra möjligheterna att upptäcka mervärdesskattebedrägerier avser kommissionen att anta åtgärder för att effektivisera skatteförvaltningarna och särskilt för att främja en bättre rapportering mellan medlemsstaterna av gemenskapsinterna transaktioner.

Man föreslår också regler om undantag från mervärdesskatteplikt vid import för att kontrollera dessa transaktioner bättre.

Kommissionen strävar även efter att förstärka samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller administrativt samarbete. Det är viktigt att vissa uppgifter utbyts automatiskt. Många åtgärder som finansieras av programmet Fiscalis har redan genomförts i detta syfte.

Kommissionen föreslår ett regelverk för att ge en behörig myndighet i en medlemsstat automatiskt tillträde till specifika uppgifter som är tillgängliga i en annan medlemsstats databas och som gäller identifiering av en näringsidkare och dennes verksamhet.

Slutligen föreslås det att man ska inrätta ett europeiskt nätverk, Eurofisc, för tidig varning när det gäller risker för mervärdesskattebedrägerier samt analys av dessa risker.

Att ta ut och uppbära skatter

Kommissionen ämnar föreslå åtgärder för att utöka skatteförvaltningars möjligheter att uppbära den mervärdesskatt som förlorats i gränsöverskridande fall.

Principen om solidariskt betalningsansvar för skatteförluster bör tillämpas på näringsidkare som inte lämnar de uppgifter som krävs i fråga om gemenskapsinterna transaktioner när denna underlåtelse orsakar intäktsförluster. .

Kommissionen föreslår också enhetliga dokument som medger verkställighet eller försiktighetsåtgärder för att minska den administrativa bördan och förbättra effektiviteten i indrivningen.

Det är dessutom nödvändigt att alla medlemsstater ansvarar för ett adekvat skydd av samtliga inkomster från mervärdesskatt i alla medlemsstater.

Lagförslag

De åtgärder som beskrivits ovan ingår i fyra ”paket” som rör följande områden:

  • Förkortning av tidsfristerna för att påskynda informationsutbytet mellan medlemsstaterna.
  • Uttag och uppbörd av skatter i gränsöverskridande situationer.
  • Förstärkning av det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna.
  • Vissa aspekter av bedrägeribekämpning och fakturering.

Mer långsiktiga funderingar

Kommissionen föreslår att man inrättar en särskild arbetsgrupp där företrädare för skattemyndigheter och såväl stora som små och medelstora företag deltar. Denna arbetsgrupp skulle undersöka hur användningen av IT till allas fördel kan förbättra relationen mellan skattebetalare och skattemyndigheter i fråga om mervärdesskatteskyldigheter, revisioner och kommunikationen i allmänhet.

Bakgrund

Denna handlingsplan på kort sikt är resultatet av en lång debatt som påbörjades 2006 genom meddelandet om behovet av att utveckla en samordnad strategi för att förbättra bekämpningen av mervärdesskattebedrägeri. De olika EU-institutionerna har undersökt frågan liksom medlemsstaterna och företrädare för näringslivet.

Genom handlingsplanen uppdateras strategin mot momsbedrägerier.

Senast ändrat den 25.03.2009

Top