Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nya bestämmelser för produktion och märkning av ekologiska produkter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nya bestämmelser för produktion och märkning av ekologiska produkter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 – ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen innehåller bestämmelser för ekologiska produkter. Den innehåller grundläggande mål och allmänna principer för ekologisk odling och bestämmelser för produktion, märkning och kontroll samt handeln med länder utanför EU.

Genom att harmonisera bestämmelserna för produktion, märkning och kontroll av ekologiska produkter ska man garantera:

Rättvis konkurrens mellan producenter

Ökat förtroende för produkterna bland konsumenterna.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Bestämmelserna gäller följande:

Jordbruksprodukter (inklusive produkter från vattenbruk), både bearbetade och obearbetade, som ska användas för livsmedelsändamål.

Foder.

Vegetativt förökningsmaterial (t.ex. rötter och ympkvistar) och utsäde.

Jäst som ska användas som livsmedel eller foder.

Mål och principer

Syftet är att åstadkomma ett hållbart jordbruk som tillhandahåller produkter av hög kvalitet som efterfrågas av konsumenterna.

De allmännaprinciperna gäller bland annat särskilda produktionsmetoder, användning av naturresurser och starkt begränsad användning av kemiska insatsvaror.

Förordningen omfattar även särskilda principer för bearbetning av ekologiska livsmedel och ekologiskt foder.

Produktionsbestämmelser

Enligt de allmänna bestämmelserna för ekologisk produktion är det inte tillåtet att använda genetiskt modifierade organismer (GMO) i någon form. Tack vare reglerna om märkning av livsmedel kan de berörda aktörerna se till att förbudet efterlevs. Det är likaså förbjudet att behandla livsmedel med joniserande strålning.

Jordbrukare som bedriver ekologisk och konventionell jordbruksproduktion parallellt måste se till att de båda typerna av djur respektive arealer hålls åtskilda.

Ekologiskväxtodling omfattas av bestämmelser på följande områden:

Vid jordbearbetning måste man ta hänsyn till marklevande organismer och till jordens naturliga bördighet.

Skador och sjukdomar bör i första hand förebyggas med naturliga metoder. I vissa fall är det dock tillåtet att använda ett mindre antal växtskyddsmedel som godkänts av Europeiska kommissionen (artikel 16 i förordningen).

Utsäde och vegetativt förökningsmaterial måste ha producerats med ekologiska metoder.

De rengöringsmedel som används måste ha godkänts av kommissionen.

Vilda växter kan också klassas som ekologiska produkter om de uppfyller vissa krav beträffande skörd/plockning och ursprungsområde (t.ex. att platsen de hämtades på inte har behandlats med produkter som inte har godkänts inom de senaste tre åren). Samma sak gäller för marina alger.

Den ekologiskaanimalieproduktionen omfattas av ett antal bestämmelser:

Djuren ska vara födda och uppfödda på ekologiska gårdar.

Man måste uppfylla vissa krav vad gäller djurhållning, bland annat beträffande djurutrymmen.

Vid avel ska i första hand naturliga metoder användas.

Fodret ska vara ekologiskt producerat.

Särskilda krav på sjukdomsförebyggande åtgärder.

Vid rengöring och desinfektion får bara produkter som godkänts av kommissionen användas.

Det finns motsvarande regler för djur som används inom vattenbruket.

Kommissionen har godkänt ett begränsat antal kemiska produkter och ämnen för användning inom ekologiskt jordbruk. Dessa kan vara avsedda som foder, för växtskydd eller för rengöring av den utrustning och de lokaler som används inom djur- och växtproduktionen. Kommissionen har också möjlighet att ytterligare begränsa och villkora denna användning.

Gårdar som börjar med ekologisk produktion måste genomgå en särskild omställningsperiod, en övergångsfas under vilken ekologiska odlingsmetoder ska användas. Bestämmelser angående denna omställningsperiod fastställs i förordningen.

Bearbetat ekologiskt foder ska vara framställt av ekologiska råvaror och får inte ha bearbetats med hjälp av syntetiska lösningsmedel. Ekologiska livsmedel ska i huvudsak bestå av jordbruksråvaror. Andra råvaror får bara användas om de har godkänts av kommissionen. Ekologisk jäst ska ha producerats med ekologiska substrat och andra godkända råvaror.

Kommissionen kan bevilja undantag från bestämmelserna om mål, produktion och märkning. Undantagen ska dock vara tidsbegränsade och de beviljas bara i undantagsfall.

Märkning

Märkning, reklam och handelsdokument får innehålla begrepp som ”eko-” och ”bio-” för att känneteckna ekologiska produkter och de ingredienser eller råvaror de består av.

Ekologiska produkter ska ha en tydlig märkning på förpackningen och innehålla en hänvisning till det kontrollorgan som certifierat produkten.

Sedan den 1 juli 2010 måste livsmedelsprodukter från ekologiskt jordbruk vara försedda med EU-logotypen och en uppgift om produktens ursprung och ingående råvaror. Dessa uppgifter ska anges i samma synfält som EU-logotypen.

Kontroller

Genom ett särskilt kontrollsystem garanteras att kraven i förordningen efterlevs. Detta system bygger på förordning (EG) nr 882/2004 och på försiktighets- och kontrollåtgärder som utarbetats av kommissionen. Avsikten är att livsmedlen ska vara spårbara i enlighet med vad som anges i förordning (EG) nr 178/2002 .

Kontrollernas utformning och frekvens bestäms efter en bedömning av risken för regelbrott. Kontrollerna utförs av de myndigheter som EU-länderna har utsett. Myndigheterna kan i vissa fall delegera kontrollen till ackrediterade organ, men de måste då övervaka att kontrollerna sker på rätt sätt. EU-länderna ska regelbundet meddela kommissionen vilka myndigheter och kontrollorgan som sköter dessa uppgifter (den senaste förteckningen över organ och myndigheter som ansvarar för kontroller offentliggjordes 2014).

Myndigheterna bör också kontrollera verksamheten för alla aktörer som deltar i marknadsföringen av ekologiska produkter innan de släpps ut på marknaden. De aktörer som klarar kontrollen får ett intyg på att de uppfyller förordningens krav. Om överträdelser upptäcks ska myndigheterna se till att märkningen av produkterna i fråga inte på något sätt hänvisar till ekologisk produktion.

Handel med länder utanför EU

Produkter från länder utanför EU får också säljas på EU-marknaden som ekologiska produkter om de uppfyller förordningens krav och genomgått en kontroll. Denna kontroll kan antingen utföras av ett organ som godkänts av EU eller av ett ackrediterat kontrollorgan.

Saluföring och statistisk övervakning

Bara den nationella myndighet som kontrollerat en viss ekologisk produkt har rätt att förbjuda saluföringen av denna.

Kommissionen utför en statistisk övervakning utifrån uppgifter som tillhandahållits av EU-länderna. Vid utformningen av bestämmelser för ekologiskt jordbruk bistås kommissionen av den föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 1 januari 2009.

BAKGRUND

Förordningen är resultatet av en serie initiativ för att främja ekologiskt jordbruk. År 2014 antog kommissionen en europeisk åtgärdsplan för ekologisk produktion.

Förordning (EG) nr 834/2007 omfattas för närvarande av ett förslag som syftar till att upphäva och ersätta förordningen, vilket skulle leda till förenklad lagstiftning, tydligare bestämmelser och lösningar på vissa brister i kontrollsystemet.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1–23)

De successiva ändringar och korrigeringar som har gjorts i förordning (EG) nr 834/2007 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version är endast för dokumentation.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Tillämpningsföreskrifter

Kommissionens förordning nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1–84)

Senast ändrat 29.10.2015

Top