Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd mot skadegörare på växter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd mot skadegörare på växter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 2000/29/EG om EU:s växtskyddsåtgärder

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att skydda växter mot skadegörare* (skadliga organismer och sjukdomar) genom att både förhindra att de importeras till EU och begränsa spridningen av dem om de kommer in i unionen.

VIKTIGA PUNKTER

Varje EU-land måste inrätta en myndighet som ansvarar för växtskydd och förbjuda import av organismer och växter som anses vara skadliga.

Lagstiftningen omfattar levande växter och frön, främst frukt, grönsaker, lökar, snittblommor, grenar, avskurna träd och växtvävnad.

Växtproducenter måste vara förtecknade i ett officiellt register.

Vissa växter och växtprodukter som odlas i EU måste genomgå en hälsokontroll på plats minst en gång per år.

Växter som klarar kontrollen får ett sundhetscertifikat. De bär då ett överenskommet märke (ett växtpass). Detta är nödvändigt för växter som transporteras till ett annat EU-land.

Växter som inte uppfyller villkoren för certifikatet blir antingen behandlade, flyttade till ett område där de inte utgör någon risk, skickade till industriell bearbetning eller förstörda.

Nationella myndigheter måste utföra slumpvisa kontroller av växter där de odlas, lagras, säljs eller transporteras.

Nationella myndigheter måste kontrollera vissa växter som kommer från länder utanför EU. Kontrollerna omfattar deras förpackning och fordonen som transporterar växterna.

Importerade växter måste ha ett växtpass, som utfärdats tidigast 14 dagar innan de exporteras. De ska också genomgå identitets- och växtskyddskontroller.

När importerade växter inte uppfyller de fastställda normerna kan de behandlas, sättas i karantän eller förstöras. De smittade varorna kan också avlägsnas.

EU-länderna måste meddela varandra och Europeiska kommissionen när skadliga organismer upptäcks och vidta alla nödvändiga åtgärder för att förstöra dem.

I maj 2013 föreslog kommissionen en ny EU-förordning för växtskydd.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det började gälla den 30 juli 2000. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 20 januari 2002.

BAKGRUND

Växtskydd och biosäkerhet.

VIKTIGA BEGREPP

* Skadegörare: skadliga organismer från växt- eller djurriket, såsom insekter, kvalster, bakterier, svampar, virus och parasiter.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1–112)

Senare ändringar och rättelser av direktiv 2000/29/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 29.11.2015

Top